Menu

17 grudnia 2008

Apel KK nr 23/08
ws. ustaw zawetowanych przez Prezydenta RP

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się do wszystkich parlamentarzystów o głosowanie za utrzymaniem weta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonego do ustawy o emeryturach pomostowych i części ustaw z tzw. pakietu zdrowotnego.

Przesłane do ponownego rozpatrzenia przez Wysoką Izbę ustawy są nie tylko społecznie szkodliwe. Ich powstawanie odbywało się z naruszeniem elementarnych zasad dialogu społecznego i bez rzetelnej oceny skutków prawnych.

Komisja Krajowa opowiada się za rozwiązaniami systemowymi, które uwzględnią kryteria medyczne i bezpieczeństwa publicznego w kwalifikacji stanowisk i rodzajów pracoraz niewygaszanie prawa do skorzystania z emerytur pomostowych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się proponowanym przekształceniom placówek służby zdrowia, których priorytetem stanie się rynkowa opłacalność a nie działanie na rzecz zdrowia i życia pacjentów.

Komisja Krajowa jednocześnie przestrzega przed kontynuowaniem kampanii oszczerstw dotyczącej zarówno rzekomych kosztów emerytur pomostowych, jak i przeciwstawiania sobie branż i zawodów. Przypomina to czasy PRL, kiedy kampanie propagandowe dzieliły społeczeństwo czyniąc je bardziej podatnym na "jedynie słuszne" argumenty władzy.

Stanowisko KK nr 24/08
ws. przeciwdziałania skutkom kryzysu finansowo-gospodarczego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" z niepokojem obserwuje narastające skutki społeczne kryzysu gospodarczego. Zwolnienia pracowników, ograniczenie wzrostu płac, zahamowanie inwestycji - to wszystko spowoduje w najbliższych miesiącach wzrost napięć społecznych. KK raz jeszcze podkreśla, że dla NSZZ "Solidarność" kluczową sprawą jest osłona najsłabszych.

Byłoby głęboko niesprawiedliwe, gdyby główne skutki kryzysu mieli ponosić przede wszystkim pracownicy i to najczęściej ci, którzy nie mają oszczędności chronionych gwarancjami państwa.

Dlatego bardzo pilną sprawą staje się przedstawienie przez premiera rządu na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych propozycji działań osłonowych planowanych przez rząd. Uważamy, że w ramach tych działań powinno się wziąć pod uwagę:

  1. ochronę miejsc pracy,
  2. działanie na rzecz zmniejszenia rozwarstwienia płacowego,
  3. ochronę najsłabiej uposażonych i rodziny wielodzietne,
  4. dalszy stopniowy wzrost płacy minimalnej chroniącej przed swoistym dumpingiem płacowym,
  5. wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje, na wzmocnienie rynku pracy, w tym systemu szkoleń i przekwalifikowań,
  6. wsparcie funduszy wspomagających rynek pracy,
  7. zabezpieczenie pieniędzy gromadzonych przez obywateli w funduszach emerytalnych.

Warto rozważyć też odpowiednie zmiany w systemie fiskalnym państwa poczynione już przez wiele krajów, które będą uwzględniały ochronę zatrudnienia, płacy i świadczeń. W kontekście kryzysu istnieje nieuchronna pokusa znaczącego zatrzymania wzrostu wynagrodzeń. Podkreślamy, zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy, że nieuzasadnione działania zmierzające w takim kierunku mogą doprowadzić do osłabienia popytu na rynku wewnętrznym i pogłębienia skutków kryzysu.

Komisja Krajowa postanawia monitorować zmiany na rynku pracy w tym zakresie, zachowanie pracodawców i rządu.

Stanowisko KK nr 25/08
ws. zagrożenia ekologicznego i bankructwa Lasów Państwowych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się do Pana Premiera o natychmiastowe wycofanie z rządowego projektu ustawy o zadośćuczynieniu z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1962, zapisu przewidującego wieloletnie zasilanie tworzonego Funduszu Reprywatyzacyjnego ze środków Funduszu Leśnego. Projekt przewiduje przejęcie 100% środków z Funduszu Leśnego. Zgodnie z ustawą o lasach Fundusz Leśny tworzony jest przez Lasy Państwowe z własnych środków i przeznaczony jest m. in. do wyrównywania niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej.

Lasy Państwowe, jako bezcenny zasób skarbu państwa, powinny pozostać niepodzielnym dobrem dla obecnego i przyszłego pokolenia, wolny od doraźnych rozgrywek i interesów politycznych.

Przygotowany przez Ministra Skarbu projekt ustawy, w konsekwencji likwiduje w całości Fundusz Leśny, co w krótkim czasie doprowadzi do bankructwa ekonomicznego Lasów Państwowych i destabilizacji bezpieczeństwa ekologicznego kraju na niespotykaną dotąd skalę.

Dalszą konsekwencją zaplanowanej destabilizacji ekonomicznej lasów może być odrodzenie się koncepcji zmierzających do prywatyzacji czy też przekształcenia Lasów Państwowych w spółkę.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko traktowaniu lasów w kategoriach zdobyczy politycznej, a w wymiarze ekonomicznym - zasobnego źródła zasilania budżetu państwa.

NSZZ "Solidarność" od lat nieodmiennie i konsekwentnie opowiada się za zachowaniem narodowego charakteru wszystkich strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz utrzymania obecnej struktury Lasów Państwowych. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.