Menu

Chcesz wiedzieć więcej?

Pracownicy tworzą związek zawodowy, aby skutecznie reprezentować swoje interesy.

Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń.

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową.

Jednak zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami.

PAMIĘTAJ! Im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy, z którym będą prowadzić rozmowy!

KROK 1

Porozmawiaj z kolegami.

Zaproponuj założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. "Solidarność" ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić. Skontaktuj się z właściwym miejscowo Zarządem Regionu albo z kimś, kto należy do Związku - warto mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, przygotować niezbędne dokumenty, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.

Zorganizuj zebranie (najlepiej poza miejscem pracy), na którym wypełnione zostaną deklaracje przynależności i wyłoniony zostanie Komitet Założycielski liczący minimum 3 do 7 członków (osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji, najlepiej posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż będą reprezentować pozostałych członków).

KROK 2

Przygotuj pisma, których wzory otrzymasz we właściwym miejscowo Zarządzie Regionu. Możesz je pobrać również ze strony internetowej

KROK 3

Z pismem udaj się do Działu Rejestracji i Ewidencji we właściwym Zarządzie Regionu, organizacja zostaje zarejestrowana i otrzyma stosowne poświadczenie rejestracji.

KROK 4

Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy!..

I CO DALEJ?

Czas na działanie, w tym czynności techniczne:

  • uporządkowanie papierów po wyborach - musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej
  • założenie konta - to niezbędna operacja, do odprowadzania składek członkowskich.

Składki członkowskie to nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu, jakim jest zorganizowanie silnej i licznej Organizacji związkowej. Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych.

Miesięczna składka członkowska wynosi:

  1. dla osób będących w stosunku pracy - 0,82%
  2. dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
  • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
  • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,

Podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:

  1. 60% środków pozostaje do dyspozycji Komisji Zakładowej
  2. 40% środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:

  a. 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8% pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej

  b. 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego

  c. 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

Składki mogą być odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę lub w szczególnych przypadkach wpłaca się je na konto Organizacji Związkowej lub do skarbnika OZ.

KROK 5

Najważniejsze!!!!

Stale rozmawiajcie z pracownikami. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie - muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

I jeszcze jedno - stale kontaktujcie się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku w Zarządzie Regionu. We wszystkich czynnościach, które mogą lub wydają się skomplikowane zawsze możecie liczyć na pomoc organizatora związkowego lub pracownika Zarządu Regionu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.