Menu

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej

Wchodzi w skład pionu kompetencyjnego Członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. Dialogu Społecznego i Negocjacji – Henryka Nakoniecznego.


Kierownik Biura: Katarzyna Zimmer-Drabczyk

e-mail: kzimme@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-87
 

W SKŁAD BIURA EKSPERCKIEGO, DIALOGU I POLITYKI SPOŁECZNEJ WCHODZĄ:

  • Zespół Ekonomiczny
  • Zespół Prawny
  • Zespół Polityki Społecznej
  • Zespół Monitoringu i Dialogu Społecznego
  • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
  • Koordynator ds. Obrony Praw Związkowych

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNY

Do przedmiotu działali Zespołu Ekonomicznego należy:

1) analiza i ocena prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących polityki ekonomicznej,

2) przygotowanie analiz, opinii dotyczących aktualnej sytuacji ekonomiczno -prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie zleconym przez struktury Związku (przygotowanie do negocjacji placowych, porozumień socjalnych, itp.),

3) analiza i ocena sytuacji gospodarczej w kraju,

4) inicjowanie strategii Związku w odniesieniu do polityk gospodarczych,

5) prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym,

6) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakresu polityki ekonomicznej,

7) organizowanie spotkań ekspertów i tworzenie zespołów zadaniowych w sprawach zleconych,

8) monitorowanie listy mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Sekretariat:

Mirosława Izdebska, e-maile: ekonom@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-87


Marzena Podolska-Bojahr, e-mail: m.podolska@solidarnosc.org.pl

Anna Waszczuk, e-mail a.waszczuk@solidarnosc.org.pl


ZESPÓŁ PRAWNY

Do przedmiotu działań Zespołu Prawnego należy:

1) analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem statutowych zadań Związku ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych i związkowych,

2) monitorowanie prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa pracy, praw związkowych, ubezpieczeń społecznych praw pracowniczych,

3) przygotowanie opinii i projektów decyzji, stanowisk oraz wniosków dla Prezydium KK i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",

 4) doradztwo prawne dla struktur Związku na wniosek Zarządu Regionu lub Rady Sekretariatu Branżowego w zakresie objętym zadaniami Związku,

5) prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym,

6) udział w działaniach edukacyjnych,

7) współpraca z ośrodkami akademickimi, ekspertami zewnętrznymi,

8) przygotowanie i analizowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,

9) reprezentowanie stanowisk i opinii Związku na posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich oraz krajowych instytucji dialogu społecznego,

10) prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym.

Bezpośrednią pomoc prawną pracownicy uzyskują w regionalnych biurach prawnych.

Sekretariat:

e-mail: prawny@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-54

dr hab. Krzysztof Woźniewski (prof. UG), e-mail: k.wozniewski@solidarnosc.org.pl

Ewa Kędzior, e-mail: e.kedzior@solidarnosc.org.pl

dr Jakub Szmit, e-mail: j.szmit@solidarnosc.org.pl 

dr Anna Reda-Ciszewska, e-mail:a.reda@solidarnosc.org.pl

(Warszawa)      

 

ZESPÓŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do przedmiotu działań Zespołu Polityki Społecznej należy:

1) monitorowanie i analiza krajowych i europejskich polityk społecznych,

2) analiza i ocena prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących polityki społecznej,

3) monitoring i ocena poziomu życia, skali ubóstwa, rozwarstwienia społecznego, sytuacji dochodowej rodzin, wzrostu kosztów utrzymania, wysokości płacy minimalnej oraz wskaźników makroekonomicznych,

4) inicjowanie i przygotowywania polityki i strategii Związku ukierunkowanej na poprawę ekonomicznej sytuacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin ubogich, rodzin wielodzietnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

5) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakresu polityki społecznej,

6) przygotowywanie materiałów do negocjacji problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji na poziomie krajowym oraz w związku z funkcjonowaniem instytucji dialogu społecznego,

7) reprezentowanie stanowisk i opinii Związku na posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich oraz instytucji dialogu społecznego.

Sekretariat:

Justyna Skrzypek,e-mail: j.skrzypek@solidarnosc.org.pl ; dpsgda@solidarnosc.org.pl

tel/fax. 58 308-44-08

Agata Baranowska-Grycuk, e-mail: a.baranowska@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-26

Agnieszka Kochańska, e-mail: dpswaw@solidarnosc.org.pl

tel. 22 827-71-90

(Warszawa)

Barbara Surdykowska, e-mail: b.surdykowska@solidarnosc.org.pl

tel. 727-570-032

(Warszawa)

 

ZESPÓŁ MONITORINGU I DIALOGU SPOŁECZNEGO

Do przedmiotu działań Zespołu Monitoringu i Dialogu Społecznego należy:

1) tworzenie i bieżąca aktualizacja baz danych wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych krajowych, europejskich i światowych,

2) bieżący monitoring wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych,

3) wsparcie zespołów Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej oraz ekspertów i członków instytucji dialogu społecznego w zakresie analizy i oceny sytuacji gospodarczej w skali regionów, Polski oraz Unii Europejskiej, zatrudnienia wynagrodzenia i poziomu bezrobocia, poziomu życia, dochodów ludności, skali ubóstwa, rozwarstwienia społecznego, sytuacji dochodowej rodzin, wzrostu kosztów utrzymania, wysokości płacy minimalnej oraz wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych,

4) monitoring procesów legislacyjnych aktów prawnych pozostających w zainteresowaniu związku,

5) koordynacja i monitoring funkcjonowania reprezentacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" w instytucjach dialogu społecznego i komitetach realizujących umowę partnerstwa.

Magdalena Gryciuk, e-mail: m.gryciuk@solidarnosc.org.pl

tel.500 416 568


KOORDYNATOR DS. OCHRONY PRAW ZWIĄZKOWYCH

Do przedmiotu działań Koordynatora ds. Obrony Praw Związkowych należy:

1) tworzenie sieci współpracy koordynatorów regionalnych i branżowych,

2) monitorowanie przypadków łamania praw związkowych,

3) przygotowanie raportów o przypadków łamania praw związkowych.

Ewa Kędzior, e-mail: e.kedzior@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-95

Monitoring stanu przestrzegania praw związkowych

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

Do przedmiotu działań Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Bezrobociu należy:

1) monitoring i analiza rynku pracy, poziomu zatrudnienia i aktywności gospodarczej ludności oraz prowadzonych krajowych i europejskich polityk zatrudnienia,

2) analiza programów i podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia w tym efektywności wykorzystania funduszy celowych,

3) inicjowanie i przygotowywania polityki i strategii Związku ukierunkowanej na rzecz rozwoju rynku pracy, powstawania nowych trwałych i efektywnych miejsc pracy, zwiększaniu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

 4) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakresu działania Pełnomocnika.

d.czerwinski@solidarnosc.org.pl

 

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do przedmiotu działań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) wsparcie merytoryczne krajowych sekcji problemowych Związku działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) organizowanie Rady Biura Osób Niepełnosprawnych,

3) monitorowanie i analiza ustawodawstwa krajowego międzynarodowego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

4) wsparcie merytoryczne opracowywania i realizacji polityk i strategii Związku podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwal i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakres działania Pełnomocnika.


Krzysztof Rowiński, e-mail: k.rowinski@solidarnosc.org.pl

tel. 501-552-857  

 

KOORDYNATOR DS. PRAWA UNIJNEGO I EUROPEJSKICH KOMITETÓW WIELOSTRONNYCH

Do przedmiotu działań Koordynatora ds. Prawa Unijnego i Europejskich Komitetów Wielostronnych należy:

1) Koordynowanie pracy przedstawicieli Związku w Europejskich Komitetach Wielostronnych,

2) Monitorowanie ustawodawstwa wspólnotowego,

3) Analizowanie strategii krajowych wynikających z prawa wspólnotowego,

4) Reprezentowanie NSZZ „Solidarność" w „EUROKADRES"."

Marian Krzaklewski, e-mail: mkrzak@solidarnosc.org.pl

tel/fax. 58 308-43-45


 

 


 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.