Menu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

KOMISJĘ KRAJOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl w celu skontaktowania się z NSZZ „S”, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

1.   administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.solidarnosc.org.ploraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych jest NSZZ „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku (dalej: Związek),  dane kontaktowe: Gdańsk (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 24, Tel.: (058) 308 44 80, fax: (058) 308 42 19,

2.   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iodo@solidarnosc.org.pl  lub telefonicznie: (058) 308 42 53,

3.   pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach      statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Komisji Krajowej i in. Członków Prezydium Komisji Krajowej oraz Biura Komisji Krajowej – przekazywane będą kompetentnym strukturom i jednostkom organizacyjnym Związku, odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,

4.   podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,

5.   podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,

6.   osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)     sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c)      żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f)       przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

7.   podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT - nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,

8.   w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,

9.   w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

10.  wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@solidarnosc.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Komisji Krajowej NSZZ „S”: ul. Gdańsk (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 24.

                                                                          

ZGODA

·   Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

·   Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.

·   Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

 

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 10 września 2018 11:59
Więcej w tej kategorii: Przebudowa strony! »
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.