Menu

110. Międzynarodowa Konferencja Pracy zakończona! BHP w pracy uznane za podstawową zasadę i prawo w pracy

110. Międzynarodowa Konferencja Pracy zakończona! BHP w pracy uznane za podstawową zasadę i prawo w pracy fot. www.flickr.com

10 czerwca delegaci przyjęli rezolucję w sprawie dodania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do istniejących czterech Podstawowych Zasad i Praw w Pracy. Są one częścią Deklaracji MOP z 1998 roku dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, a wszystkie państwa członkowskie MOP zobowiązują się do przestrzegania i promowania tych zasad i praw, niezależnie od tego, czy ratyfikowały odpowiednie konwencje. Ponadto, takie konwencje są też często włączane do umów handlowych, międzynarodowych zasad finansowania i globalnych standardów łańcucha dostaw.

Podczas Konferencji obradował szereg komitetów, w tym główny organ nadzorczy systemu norm Międzynarodowej Organizacji Pracy – Komitet ds. Stosowania Standardów. Komitet ten przeanalizował 22 indywidualne sprawy krajowe związane z przestrzeganiem konwencji MOP. Jednym z analizowanych przypadków było stosowanie Konwencji nr 87 o wolności związkowej i ochronie praw przez Białoruś. Przedmiotem dyskusji były m.in. zatrzymania członków i liderów niezależnych związków zawodowych na Białorusi. Mimo to, na Białorusi zainicjowano proces mający doprowadzić do delegalizacji wolnych organizacji związkowych. Dość przypomnieć, że w czasie Konferencji Grupa Pracowników MOP zorganizowała w Genewie manifestację na rzecz uwolnienia działaczy białoruskich niezależnych związków zawodowych. W ramach tej akcji „Solidarność” zorganizowała pikietę pod ambasadą Białorusi w Warszawie. Jak przeczytać można w raporcie wieńczącym prace: „Komitet z wielkim niepokojem zauważa, że od kilku lat nie udało się wyeliminować poważnych rozbieżności w stosowania przez Białoruś Konwencji o wolności związkowej i ochronie praw”.  Coraz więcej głosów domaga się uruchomienia wobec Białorusi art. 33 Konstytucji MOP, tak jak w wypadku Birmy. Jest to najdalej idący krok wobec kraju uporczywie niestosującego norm określanych przez MOP.

W czasie Konferencji wiele uwagi poświęcono tematyce kształcenia zawodowego. W ramach Komitetu ds. Standardów pracowano nad treścią rezolucji dotyczącej tego zagadnienia. W jej treści umieszczono główne założenia możliwych rekomendacji. Ujęto w nich cel zasadniczy jakim jest wysokiej jakości kształcenie i efektywne kształcenie ustawiczne. Ponadto, w treści znalazły się m.in. takie kwestie jak zasadnicza rola partnerów społecznych w procesie kształtowania i wdrażania regulacji, konieczność zapewnienia wysokiej wartości merytorycznej kształcenia, określenie równowagi pomiędzy liczbą kształcących się i pracowników w miejscach pracy, zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia i dostępu do ubezpieczenia społecznego, konieczność zawarcia umowy oraz zastosowanie podstawowych praw w miejscu pracy. Prace będą kontynuowane na kolejnej sesji Konferencji.

Komitet ds. Ogólnych Międzynarodowej Konferencji Pracy debatował m.in. nad zagadnieniem godnej pracy i gospodarki społecznej i solidarnej. W raporcie przyjął konkluzje oraz rezolucję. W 16 punktach konkluzji zawarto ważną definicję gospodarki społecznej i solidarnej oraz przedstawiono wytyczne dotyczące promowania takiej gospodarki w kontekście godnej pracy. Komitet zwrócił się również do MOP o opracowanie strategii i planu działania w zakresie godnej pracy oraz gospodarki społecznej i solidarnej, które zostaną przedstawione Radzie Administracyjnej MOP na sesji w listopadzie 2022 r.

Na sesji plenarnej Konferencji zatwierdzono również osiem poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (MLC, 2006) oraz przyjęto raport Komitetu ds. godnej pracy oraz gospodarki społecznej i solidarnej (SSE).

W ramach Sesji MOP zorganizowano również Szczyt Świata Pracy. Debatowano na temat walki z wieloma globalnymi kryzysami oraz o promowaniu odnowy i odporności skoncentrowanej na człowieku. Dyskusje koncentrowały się na pilnych działaniach, które należy podjąć, aby zaradzić pracowniczym i społecznym konsekwencjom obecnych kryzysów, oraz na wykorzystaniu podejść skoncentrowanych na człowieku w celu wspierania pokoju, odporności i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w szczególności w odniesieniu do najbardziej wrażliwych społeczności.

Była to ostatnia Konferencja, w której w roli Dyrektora Generalnego MOP uczestniczył Guy Ryder, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 10 lat. We wrześniu, na stanowisku zastąpi go Gilbert Houngbo z Togo.

111. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy odbędzie się w dniach 5-16 czerwca 2023 r. W programie przewidywane są dalsze dyskusje na temat kształcenia zawodowego, dyskusja na temat strategicznego celu ochrony socjalnej, sprawiedliwej transformacji, z uwzględnieniem polityki przemysłowej i technologii, w kierunku zrównoważonych ekologicznie gospodarek i społeczeństw.

msz, ek


 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.