Menu

Szczyt Społeczny w Porto zakończony

Szczyt Społeczny w Porto zakończony fot.pixabay.com

Wsparcie dobrej jakości zatrudnienia i dialog społeczny w duchu Europejskiego filara praw socjalnych priorytetem!

Przywódcy polityczni z całej Europy i europejscy partnerzy społeczni zgromadzili się w Porto by dyskutować o polityce społecznej w Europie. Na zakończenie Konferencji Wysokiego Szczebla przyjęto Deklarację zobowiązań, która została podpisana przez przedstawicieli instytucji unijnych, Prezydencji portugalskiej i partnerów społecznych. Wezwano do połączenia wysiłków m.in. na rzecz wspierania uczciwej i zrównoważonej konkurencji na rynku wewnętrznym poprzez innowacje, wysokiej jakości miejsca pracy, godne płace, odpowiednie warunki pracy, bezpieczne i zdrowe miejsca i środowiska pracy, równe traktowanie i sprawiedliwą mobilność, a także promowania autonomicznego dialogu społecznego oraz wzmacniania go na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym, sektorowym i na poziomie przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie ram umożliwiających prowadzenie rokowań zbiorowych w ramach różnych modeli istniejących w państwach członkowskich.

W dokumencie wezwano Radę Europejską do poparcia głównych celów na rok 2030 zaproponowanych przez Komisję Europejską w planie działania dotyczącym Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz do promowania:

- odbudowy zatrudnienia i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, jako zwornika rozwoju gospodarczego i społecznego, aby osiągnąć cel na rok 2030 w postaci stopy zatrudnienia na poziomie co najmniej 78%, co oznacza co najmniej zmniejszenie o połowę różnicy w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn;

- inwestycji w umiejętności, uczenie się przez całe życie i szkolenia odpowiadające potrzebom gospodarki i społeczeństwa, aby osiągnąć cel, również do 2030 r., polegający na corocznym uczestnictwie w szkoleniach co najmniej 60% Europejczyków i promowaniu dostępu do podstawowych umiejętności informatycznych dla co najmniej 80% osób w wieku 16-74 lat, wspierając w ten sposób podnoszenie kwalifikacji, zmianę kwalifikacji, szanse na zatrudnienie i innowacje;

- odpowiednie polityki w zakresie włączenia społecznego i ochrony socjalnej, aby do 2030 r. zmniejszyć liczbę osób żyjących w ubóstwie lub wykluczeniu społecznym o co najmniej 15 mln (w porównaniu z danymi z 2019 r.), w tym o 5 mln dzieci, ze szczególnym naciskiem na przerwanie pokoleniowego cyklu ubóstwa oraz zwiększenie mobilności społecznej.

Wezwano także państwa członkowskie UE do wyznaczania ambitnych celów krajowych w tym zakresie.

8 maja odbyło się natomiast Nieformalne spotkanie głów państw członkowskich UE. Liderzy podpisali deklarację, w której potwierdzili zobowiązanie do działania na rzecz Europy socjalnej. Zwrócili uwagę na Europejski filar praw socjalnych, którego wdrożenie wzmocnić ma dążenie Unii do cyfrowej, ekologicznej i sprawiedliwej transformacji oraz przyczyni się do osiągnięcia pozytywnej konwergencji społecznej i gospodarczej oraz do stawienia czoła wyzwaniom demograficznym.

W deklaracji podkreślono również, że wymiar społeczny, dialog społeczny i czynne zaangażowanie partnerów społecznych były zawsze podstawą wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej.

Przyjęto i uznano za sukces europejskiego dialogu społecznego, fakt wysunięcia przez europejskich partnerów społecznych wspólnej propozycji dotyczącej alternatywnego zestawu wskaźników do pomiaru postępu gospodarczego, społecznego i ekologicznego, który to zestaw ma uzupełnić PKB jako probierz dobrobytu do celów trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Pełny tekst Deklaracji zobowiązań tutaj.

Pełny tekst Deklaracji szefów państw tutaj.

msz

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.