Menu

W oczekiwaniu na plan wdrażania Filaru!

W oczekiwaniu na plan wdrażania Filaru! fot.pixabay.com

Komisja Europejska opublikuje 3 marca 2021 r. plan działań na rzecz wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. W lutym prowadzone będą finalne konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi i państwami członkowskimi.

 Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zaprezentowała już podsumowanie swoich odpowiedzi przedstawionych w procesie konsultacji publicznych Komisji: „Wyraź swoją opinię w sprawie wzmacniania Europy społecznej”. EKZZ podkreśla generalną zasadę, że ruch związkowy oczekuje ambitnego planu działania w celu wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, który powinien zawierać zobowiązania polityczne wysokiego szczebla zmierzające do pozytywnej konwergencji, która ma zostać osiągnięta poprzez ustalenie odpowiednich wskaźników i skuteczny monitoring. Filar musi wspierać Zielony Ład i popierać cyfrową transformację skoncentrowaną na człowieku tak aby procesy te przynosiły korzyści wszystkim pracownikom i odpowiednią chronią tych, którzy są zmuszani do zmiany pracy. Do wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych powinien być wykorzystane nowe narzędzie odbudowy popandemicznej rekonstrukcji gospodarki – a więc Instrument na rzecz odbudowy i odporności (RRF). Szczegółowe informacje na temat wizji EKZZ wdrożenia filaru można znaleźć pod adresem - https://est1.etuc.org/ . Zachęcamy do analizy tych materiałów.

– Plan zostanie przyjęty przez Radę podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego w Porto 7 maja 2021 r., a więc luty i marzec to kluczowe miesiące lobbowania za silnym i wielopłaszczyznowym planem wdrożenia Filaru – wskazuje Sławomir Adamczyk, członek Komitetu Dialogu Społecznego UE. – Komisarz Schmit na wczorajszym spotkaniu z naszym komitetem podkreślał, że Komisja jest zdeterminowana by działania wdrożeniowe prowadziły do zasadniczego wzmocnienia społecznego wymiaru integracji w okresie popandemicznym – dodaje ekspert.

EKZZ wskazuje między innymi na 12 sztandarowych inicjatyw niezbędnych do wdrożenia Filaru.

I. Przyjęcie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć - równe wynagrodzenie za taką samą pracę i pracę tej samej wartości- przejrzystość płac.

II. Przyspieszenie przyjęcia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej po dokonaniu w niej niezbędnych poprawek.

III. Inicjatywa ustawodawcza mająca na celu wzmocnienie praw pracowników prekaryjnych, niestandardowych i osób samozatrudnionych. W szczególności osoby zatrudnione w nowych formach pracy oraz poprzez platformy cyfrowe muszą mieć zagwarantowane prawo do organizowania się i zawierania układów zbiorowych pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia.

IV. Poprawa dyrektywy w sprawie czynników biologicznych, aby była bardziej dostosowana do wyzwań w obliczu pandemii i wprowadzenie nowych dyrektyw UE w sprawie zagrożeń psychospołecznych i zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

V. Opracowanie wspólnego podejścia do aktywnych polityk rynku pracy, w oparciu o doświadczenia SURE i projektowanie stałych stabilizatorów / mechanizmów reasekuracji unijnych wydatków rządowych na zatrudnienie, ochrona socjalna i zasiłki dla bezrobotnych.

VI. Inicjatywa ustawodawcza mająca na celu wprowadzenie prawa do szkoleń i uprawnień szkoleniowych oraz prawa do uczciwego i równego traktowania w dostępie do szkoleń dla wszystkich pracowników niezależnie od ich statusu zatrudnienia.

VII. Dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, z naciskiem na poszanowanie, promowanie i egzekwowanie praw człowieka przez przedsiębiorstwa.

VIII. Inicjatywa ustawodawcza dotycząca informacji, konsultacji i udziału pracowników, w tym prawnie wiążące minimalne standardy dotyczące zaangażowania pracowników w transnarodowe procesy restrukturyzacyjne.

IX. Przyjęcie czwartej aktualizacji dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów, przy rozszerzeniu jej zakresu na substancje toksyczne dla rozrodczości i niebezpieczne produkty lecznicze.

X. Inicjatywa ustawodawcza w sprawie wspólnych standardów UE w zakresie systemów dochodów minimalnych oraz pełne i właściwe wykonanie Zalecenia Rady w sprawie dostępu do ochrony socjalnej.

XI. Wniosek ustawodawczy/dyrektywa w sprawie prawa do odłączenia się (prawo do bycia offline), ze szczególnym uwzględnieniem jego egzekwowania.

XII. Inicjatywy mające na celu wzmocnienie dialogu społecznego, rokowań zbiorowych i zaangażowania związków zawodowych w dialog instytucjonalny, w tym zarządzanie gospodarcze i Semestr europejski, zarówno na szczeblu UE, na szczeblu krajowym i sektorowym.

– Z polskiej perspektywy niepokojące jest to, że dotychczas w Radzie Dialogu Społecznego nie rozpoczęto merytorycznych debat, jakie kroki są potrzebne, aby naszą legislację i praktykę zbliżyć do realizacji postanowień zapisanych w Filarze -komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. – Podjęcie takiej dyskusji jest tym bardziej pilne, że zapewne będziemy mieli do czynienia ze zróżnicowanymi opiniami związków zawodowych, organizacji pracodawców i strony rządowej, co do zakresu działań wdrożeniowych –dodaje ekspertka.

bs


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.