Menu

30 czerwca solidaryzujemy się z ukraińskimi związkami zawodowymi. Krytyczna sytuacja w prawach związkowych.

25 lutego związki zawodowe afiliowane przy MKZZ protestowały przeciwko rządowi ukraińskiemu w sprawie projektu Kodeksu pracy 2708 i Ustawy o związkach zawodowych 2681. Niestety, podczas gdy projekt Kodeksu pracy 2708 został wycofany, to projekt Ustawy o związkach zawodowych 2681 jest nadal forsowany w Parlamencie, pomimo jego wyraźnych niezgodności z konwencjami MOP nr 87 i 98.

W projekcie ustawy znalazły się przepisy, które:

·        ograniczają korzystanie z prawa do wolności zrzeszania się poprzez arbitralne ograniczanie liczby związków zawodowych;

·        odmawiają kadrze kierowniczej prawa do tworzenia związków zawodowych lub przystępowania do nich;

·        ustanawiają minimalny próg członkostwa, który podważa prawo pracowników do tworzenia lub przystępowania do wybranych przez nich związków zawodowych w miejscu pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników małych i średnich przedsiębiorstw;

·        tworzą nowy organ nadzoru związkowego z szerokimi i bez nadzoru uprawnieniami do kontrolowania działalności związków zawodowych;

·        znoszą obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczania związkom zawodowym informacji o negocjacjach zbiorowych;

·        likwidują dostęp związków zawodowych do systemu check-off z tytułu pobierania składek na związki zawodowe oraz

·         przyznają rządowi uprawnienia do konfiskaty mienia związkowego, co w konsekwencji podważa niezależność i autonomię związków. 

Zapisy te stanowią poważne naruszenie konwencji 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy i są również sprzeczne z konstytucją Ukrainy, dlatego potrzebna jest reakcja solidarnościowa zanim przepisy te zostaną wprowadzone w życie

Zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy Ukraina ma obowiązek dopilnowania, aby w ustawodawstwie regulującym kwestie praw pracowniczych i związkowych znalazły się zapisy gwarantujące pełne i znaczące zaangażowanie reprezentatywnych związków zawodowych.

10 czerwca 2020 r., podczas internetowego spotkania z przedstawicielami ukraińskich związków zawodowych, MKZZ i kilkoma Globalnymi Federacjami Związkowymi, podjęto decyzję o zwiększeniu presji na rząd i parlament Ukrainy poprzez zorganizowanie kolejnej globalnej akcji solidarności związkowej w dniu 30 czerwca 2020 r., zbiegającej się w czasie z akcją ukraińskich związków zawodowych w samym kraju.

W tym dniu związki zawodowe wezmą udział w akcji solidarnościowej, wzywając prezydenta, rząd i parlament Ukrainy do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i konstytucji poprzez:

·        zawieszenie projektu ustawy nr 2681 oraz zapewnienie, że każda ustawa przyjęta przez Parlament nie będzie naruszała międzynarodowych standardów,

·        zwrócenie się do MOP z prośbą o specjalistyczną poradę i wsparcie w celu przeanalizowania projektu ustawy oraz

·        podjęcie konkretnych kroków w celu zaangażowania się w konsultacje z reprezentatywnymi związkami zawodowymi przed ponownym rozpatrzeniem projektu ustawy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.