Menu

Coraz więcej krajów podejmuje kroki w kierunku ratyfikacji Konwencji nr 190 MOP

 

Pandemia COVID-19 pogrążyła kraje w ogólnoświatowym kryzysie zdrowotnym i gospodarczym, który ma niszczący wpływ na miejsca pracy i źródła utrzymania oraz nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety. Pracownicy pierwszego kontaktu w wysoce sfeminizowanych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, opieka społeczna, prace domowe, handel żywnością, handel detaliczny i sprzątanie, a także w innych sektorach operacyjnych, takich jak transport i odpady, pracują niestrudzenie, aby ratować życie i utrzymywać nasze społeczeństwa w dobrej kondycji, stawiając jednocześnie czoła ogromnym wyzwaniom w pracy: od narażania się na zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego, po zwiększone godziny nadliczbowe i narażenie na przemoc i molestowanie. Miliony kobiet w sektorach, które zostały uznane przez rządy za nieistotne, straciły już pracę lub odnotowały spadek płac i dochodów. I podczas gdy dla wielu kobiet praca w domu stała się nową normą podczas wprowadzenia blokad i obostrzeń krajowych, dla zbyt wielu oznacza to narażenie na przemoc domową przy ograniczonym dostępie lub braku dostępu do usług i wsparcia.

Związki zawodowe domagają się od rządów podjęcia natychmiastowych działań w celu zaradzenia tym negatywnym skutkom, w tym poprzez ratyfikację i skuteczne wdrożenie Konwencji MOP nr 190 i Zalecenia nr

206 oraz przyjęcie środków zapobiegawczych i ochronnych dla ofiar przemocy domowej.

"Kanadyjski pakiet pomocy ekonomicznej Covid-19 obejmuje 50 milionów dolarów na schroniska i ośrodki napaści seksualnej w celu wsparcia osób uciekających przed przemocą ze względu na płeć. Inne rządy muszą podążać za tym przykładem" - napisała w swoim ostatnim blogu Sharan Burrow, sekretarz generalna (Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ – ang. ITUC).

Inne rządy, które przekazały podobne fundusze w ramach swoich pakietów reagowania na COVID-19, to Wielka Brytania, która wsparła usługi związane z przemocą domową kwotą 2 mln funtów; Australia, która udostępniła 150 mln dolarów amerykańskich na działania związane z przemocą w rodzinie; Meksyk, który zamierza przekazać 405 mln meksykańskich pesos krajowej sieci schronisk; oraz Hiszpania, która zatwierdziła dekret królewski (1 kwietnia), gwarantujący opiekę nad ofiarami przemocy ze względu na płeć na wiele sposobów, w tym poprzez zapewnienie pokoi hotelowych dla ofiar przemocy domowej.

MKZZ stworzyła stronę internetową, na której można znaleźć działania związków zawodowych na rzecz rozwiązania problemu przemocy ze względu na płeć w kontekście pandemii COVID-19, zawierającą informacje pochodzące m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Urugwaju, Chile, RPA i Australii.

Pandemia po raz kolejny ujawnia kluczowe znaczenie szerokiej ratyfikacji Konwencji nr 190. Podczas gdy uwaga rządów jest z konieczności skoncentrowana na radzeniu sobie z bezpośrednimi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi pandemii COVID-19, związki powinny nadal apelować do rządów o ratyfikację tej konwencji, szczególnie w kontekście pandemii i jej następstw.

Aktualizacje dotyczące krajowych procesów ratyfikacyjnych W marcu prezydent Argentyny, Alberto Fernández, ogłosił w swoim pierwszym oficjalnym przemówieniu do Kongresu Narodowego, że będzie promował ratyfikację Konwencji nr 190 i rozpocznie realizację Narodowego Planu Przeciwdziałania Przemocy ze względu na płeć. Zobowiązanie Argentyny zostało potwierdzone przez MOP w komunikacie prasowym, w którym wymienia Argentynę, Finlandię, Hiszpanię i Urugwaj jako pierwsze państwa, które formalnie zobowiązały się do ratyfikacji Konwencji nr 190.

Prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, który obecnie przewodniczy Unii Afrykańskiej (UA), poparł pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz równości płci i integracji ekonomicznej kobiet i wezwał wszystkie państwa członkowskie Unii do ratyfikowania Konwencji:

"Upodmiotowienie kobiet oznacza również, że musimy położyć kres wszelkim formom przemocy popełnianej przez mężczyzn wobec kobiet. Wzywamy państwa członkowskie UA do ratyfikowania Konwencji MOP dotyczącej przemocy i molestowania [...], do działania na rzecz uchylenia w ciągu pięciu lat przepisów dyskryminujących oraz do ujednolicenia reakcji na przemoc ze względu na płeć".

Jak donosi MOP, coraz więcej krajów podejmuje kroki w kierunku ratyfikacji Konwencji nr 190:

Kraje, które podjęły formalne kroki w celu ratyfikacji Konwencji:

Namibia, Zambia, Argentyna, Peru, Costa Rica, Kanada, Finlandia, Belgia, Islandia, Czarnogóra, Włochy, Hiszpania i Vanuatu.

Kraje zamierzające ratyfikować konwencję i przeprowadzić wstępną analizę zgodności z prawem: Egipt, Etiopia, Maroko, Zimbabwe, Senegal, Tunezja, Barbados, Jamajka, Trynidad i Tobago, Meksyk, Arabia Saudyjska, Mołdawia, Serbia, Albania, Bośnia, Fidżi, Malezja i Samoa.

Kraje zainteresowane ratyfikacją: Mauritius, Republika Południowej Afryki, Bangladesz, Kambodża, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Ukraina, Jordania, Kolumbia i Panama.

EUROPA

W kontekście pandemii COVID-19 kilka związków zawodowych w Europie wzywa rządy do ratyfikacji Konwencji nr 190 i przyjęcia odpowiednich środków zapobiegania i ochrony przed przemocą domową. We Francji CGT wezwał rząd do zapewnienia odpowiedniej ochrony, odszkodowań i praw kobietom dotkniętym przemocą domową z powodu wprowadzenia środków zapobiegawczych w czasie pandemii. Żądania CGT są zgodne z odpowiednimi przepisami Konwencji nr 190 i Zalecenia nr 206. UGT i CCOO w Hiszpanii wezwały do ochrony ofiar przemocy domowej i nalegają, aby rząd hiszpański ratyfikował Konwencję nr 190. W Danii, po opublikowaniu nowych badań, partnerzy społeczni i władze łączą siły, aby stawić czoła powszechnemu zjawisku molestowania w duńskich miejscach pracy, zwłaszcza zachowaniom o charakterze seksualnym ze względu na płeć, które dotyka znacznie więcej kobiet niż mężczyzn, w tym w polityce i branży IT.

Duński parlament zobowiązał się do zwiększenia odszkodowań dla pracowników, którzy byli nękani w pracy, oraz do zaostrzenia wytycznych dla miejsc pracy, "aby nikt nie mógł odłożyć na bok seksizmu, mówiąc "taka mamy kulturę". Holandia rozpocznie trójstronne konsultacje w sprawie Konwencji nr 190, a holenderski minister pracy i spraw społecznych potwierdził, że rząd ratyfikuje Konwencję MOP.

MKZZ opracowała i nadal opracowuje na bieżąco zestaw materiałów pomocnych związkom w rozwiązywaniu problemu przemocy i molestowania ze względu na płeć oraz prowadzenia kampanii na rzecz ratyfikacji Konwencji MOP nr 190. Kampania MKZZ #RatifyC190: ma na celu szeroką ratyfikację Konwencji MOP nr 190 i jej skuteczne wdrożenie, w tym poprzez Zalecenie MOP nr 206, w celu stworzenia świata pracy wolnego od przemocy i molestowania, z silnym naciskiem na eliminację przemocy i molestowania ze względu na płeć.

aw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.