Menu

Polski Ład na Radzie Dialogu Społecznego

Polski Ład na Radzie Dialogu Społecznego fot. Shutterstock

20 października br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie zamiana podatkowych wynikających z Polskiego Ładu.

Posiedzenie odbyło się po raz ostatnim pod przewodnictwem Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Przewodniczącym RDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Wybór kolejności przewodniczenia Radzie uzgadniają strony Rady. Na podstawie uzgodnienia strony pracowników, w kadencji 2021-2022 pracom Rady przewodniczyć będzie Pan Andrzej Radzikowski Przewodniczący OPZZ.

W sierpniu partnerzy społeczni dyskutowali nad pierwotną wersją Nowego Ładu. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiło opinię w tej sprawie (link). Obecnie projekt jest procedowany w Senacie. Znalazły się tam ważne postulaty Solidarności m.in.

kwota wolna od podatku do 30 tys. zł rocznie czy odliczenie składki związkowej od dochodu.

Katarzyna Zimmer Drabczyk Kierownik działu eksperckiego KK NSZZ „Solidarność” podkreślała na posiedzeniu, że nadal zwracamy uwagę na kilka kwestii w tym konieczność zagwarantowania rekompensat dla Zakładów Pracy Chronionej, które tworzą Zakładowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i brak jest uzasadnienia dla wyłączenia emerytów z tzw. ulgi dla klasy średniej. Krytycznie odniosła się do nowej konstrukcji składki zdrowotnej. Sposób naliczania składki zdrowotnej będzie zróżnicowany dla pracowników i prowadzących działalność gospodarczą.

Podjęliśmy także ważne uchwały:

Uchwała nr 53 RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała zyskała poparcie wszystkich partnerów społecznych w tym strony rządowej. Dotyczy eliminacji przesłanki rozwiązania stosunku pracy jako warunku przyznania prawa do emerytury pomostowej i rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracyw procesie kontroli kwalifikowania prac jako wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w związku ze skargą pracownika złożoną w trybie
art. 41 ust 6 ustawy o emeryturach pomostowych) - o możliwość kontroli prowadzonego przez płatnika składek wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze, co doprowadzi do pełnej merytorycznej oceny tego procesu.

W związku z rozszerzeniem kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy zaproponowanych w projekcie, przeprowadzona kontrola będzie mogła doprowadzić do:

- umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace przez określonego pracownika, w wykazie stanowisk pracy, wykreślenia go z wykazu oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tym wykazie;

- umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji.

Uchwała nr nr 101 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami.

Strona społeczna wnioskuje o wypracowanie i uruchomienie Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Trudna sytuacja przemysłu spowodowana pandemią w 2020 roku, uległa w bieżącym, 2021 roku dalszemu pogorszeniu w ścisłym związku ze skutkami pandemii, przede wszystkim z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które w ostatnich miesiącach oznaczały przestoje, a w perspektywie kolejnych miesięcy brak możliwości wznowienia produkcji. Propozycja dot. dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w przypadku wprowadzenia przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (na wzór dotychczasowych instrumentów pomocowych).

Uchwała nr 102 strony pracowników i strony pracodawców RDSw sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Strona społeczna RDS w tym przypadku skorzystała z quasi inicjatywy ustawodawczej, właściwy minister przedstawi projekt na Radzie Ministrów. Przedłożony projekt ustawy ma na celu urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W obecnym stanie prawnym ustawa przewiduje jedynie górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa, na poziomie do 30 %. Prowadzi to do niedoboru środków na realizację zadań ustawowych Funduszu. Strona społeczna wnioskuje o określenie dotacji budżetowej do PFRON w wysokości co najmniej 30 % kosztów realizacji zadania. Proponowane rozwiązanie powinno obowiązywać od 2022 roku.

mg

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.