Menu

Pomoc dla transportu publicznego i innych branż

25 stycznia 2021 roku podpisana została przez Prezydenta Andrzeja Dudę kolejna ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęcie przedmiotowej ustawy stanowi kontynuację działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków związanych z trwającym od wielu miesięcy stanem epidemii COVID-19.

Wsparcie dla transportu

W ramach powyższej ustawy wprowadza się rozwiązania o charakterze ochronnym m.in. dla przewoźników. Polegają one na wsparciu finansowym dla osób wykonujących przewozy autobusowe oraz dla operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Wyżej wskazane wsparcie może zostać przyznane za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Działania w obszarze kultury

Kolejną formą wsparcia, jest przyznanie ministrowi do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprawnienia do przekazania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej środków finansowych w wysokości 120 milionów złotych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów które podmioty prowadzące działalność w zakresie kinematografii poniosły w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w następstwie wystąpienia COVID-19 i które nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków, w tym środków publicznych.

Ochrona zdrowa – szczepienia

W celu usprawnienia realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia w ramach nowelizacji wyposażono lekarzy w możliwość udzielenia upoważnień do wystawiania recept, zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy, skierowań, a także dokonywania wpisów w Karcie Szczepień osobom wykonującym zawód medyczny lub osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca poprzez nowelizację przepisów podjął działania zmierzające do zachęcenia osób, które przeszły chorobą COVID-19 do oddawania osocza. Honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują zasadniczo analogiczne uprawnienia jak zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi, tj. m.in.:

1.      zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, lub jej składniki oraz w dniu następnym;

2.      zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;

3.      zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

4.      posiłek regeneracyjny.

Dodatkowo, honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma przysługiwać ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego - kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne, na podstawie biletów jednorazowych.

Podpisana ustawa wprowadza również regulacje w zakresie prowadzenia i finansowania szczepień przeciwko COVID-19. Co ważne, wprowadzony został centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 w którym przetwarzane będą m.in. dane osób poddających się tym szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby.

Zmiany dla studentów

Ustawa zawiera także regulacje dotyczące działalności uczelni wyższych polegające na umożliwieniu uczelniom dokonania zmian w uchwałach ustalających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademicki 2021/2022. Dodatkowo, uczelnie publiczne w roku akademickim 2020/2021 będą mogły dokonać zmian zasad, przyjmowania na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Pozostałe zmiany

Pracodawcy będący zakładami aktywności zawodowej mogą ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy, dotyczących pracowników niepełnosprawnych.          

Wprowadzono również przepisy określające wsparcie dla sektora lotniczego, które zasadniczo polegają na wydłużeniu terminów obowiązywania m.in. certyfikatów, uprawnień, badań lotniczo-lekarskich.

Tytułem zakończenia wskazać należy, że ustawa wprowadziła również wsparcie dla następujących sektorów: atomistyki, kolejowego, opiekuńczego, oraz dla dostawców energii cieplnej i końcowych odbiorców ciepła jak również dla osób z niepełnosprawnościami w ramach zakładów aktywności zawodowej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, rodzinnych domów dziecka, centrów integracji społecznej.

dcz
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.