Menu

„Solidarność” wzywa Rząd RP do przywrócenia ławników sądowych w sprawach pracowniczych

  • Kategoria: Kraj

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia na dotychczasowych zasadach udziału ławników sądowych w rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa pracy. Jednocześnie wyraża oburzenie, że nowelizacja ustawy z 28 maja 2021 r. wprowadzająca zmiany ograniczające udział ławników ze specustawy COVID-owej na stałe do Kodeksu postępowania cywilnego, została wprowadzona bez trybu konsultacji przewidzianego w ustawie o związkach zawodowych.

Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2021, poz. 1090) wprowadzającej zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczające skład sądu orzekającego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, która w praktyce oznacza, ze sądy pierwszej i drugiej instancji rozpatrują sprawy w składzie jednego sędziego.

- Niestety, zmiana składu sądu obejmuje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy, które do dnia 2 lipca 2021 r. rozpatrywane były przez jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników – zwraca uwagę stanowisku Prezydium.

To zdaniem prezydiantów odejście od gwarantowanego konstytucją udziału obywateli w postępowaniu sądowym, a tym samym prawa do społecznej kontroli nad przebiegiem i orzeczeniami sądów.

- Usunięcie ławników ze składu sądu, nawet tymczasowo i w szczególnym okresie, wymaga dokładnego rozważenia czy jest to rozwiązanie rzeczywiście konieczne – czytamy w opinii.

Jest to tym bardziej bezzasadne w kontekście możliwości prowadzenia posiedzeń zdalnych, które nowelizacja z marca ub. roku wprowadziła.

- Możliwość przeprowadzenia posiedzenia zdalnego naszym zdaniem jest równoznaczna z brakiem uzasadnienia dla usunięcia ze składu sądu czynnika społecznego, jaki stanowią ławnicy – uzasadnia Prezydium KK.

Powtarzając swoje żądanie uruchomienia działań przywracających ławników sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, „Solidarność” przypomina też, o braku konsultacji społecznych w ramach uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Tymbardziej, że materia z zakresu prawa pracy podlega obowiązkowej konsultacji związkowej.

- Prezydium KK wyraża stanowcze oburzenie, że projektowana zmiana nie została skonsultowana w trybie ustawy o związkach zawodowych.

Całe stanowisko można przeczytać tutaj>>>

ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj całość...

Czy państwo da nam emeryturę? Dla niektórych to zaskoczenie!

Pogrzeb Mamy przewodniczącego Piotra Dudy w najbliższy czwartek

W tej trudnej chwili łączymy się z Tobą w modlitwie

Ankieta na temat warunków pracy. Prosimy o wypełnienie!

Ankieta dotycząca warunków pracy została opracowana w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” dofinansowanego z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach Programu Dialog Społeczny – Godna Praca.

Prosimy pracowników, pracodawców, społecznych inspektorów pracy i związkowców o wypełnienie ankiety!

Celem badania jest dokonanie oceny warunków pracy pracowników zatrudnionych w firmach z różnych branż w województwie pomorskim oraz ocena ich poziomu wiedzy na temat prawa zw. z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.

Badaniem ma zostać objętych 450 pracowników oraz 50 pracodawców z naszego województwa. Wyniki badania zostaną opisane w publikacji podsumowującej działania projektowe.

Ankieta jest anonimowa!

Zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa wiedzą oraz przemyśleniami nt. bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa zakładzie pracy.

Nasza ankieta. Kliknij i wypełnij!…>>
 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

 
Czytaj całość...

Aktualna oferta DOMS!

Mojemu Przyjacielowi Piotrowi Dudzie

Lubelski duch wolności - rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Abramsy zagrożeniem dla polskiej zbrojeniówki?

Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” zajęła stanowisko w sprawie decyzji MON dotyczącej zakupu czołgów Abrams.

Pismo zostało skierowane do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Rada Sekcji, wyrażając satysfakcję z troski o bezpieczeństwo Państwa Polskiego, którą prezentuje Rząd, zwraca jednocześnie uwagę na kilka kwestii, które nie zostały jasno określone. W związku z czym, w piśmie postawione są konkretne pytania dotyczące szczegółów zawartego kontraktu. Jak będzie rozwiązany problem serwisowania nowo nabytego sprzętu i dostarczania amunicji? Czy w związku z tym będzie możliwy transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego? Czy też Polska pozostanie jedynie płatnikiem w zamian za dostarczone uzbrojenie i jego obsługę?

Równocześnie Rada Sekcji wyraziła troskę co do dalszych działań dotyczących projektów modernizacji polskiej armii z uwzględnieniem udziału w niej rodzimego sektora zbrojeniowego. Podkreślono, że kilka programów, które miały być realizowane w przeszłości,  a które miały być również szansą dla sektora, nie zostały skutecznie sfinalizowane. Z tego względu, uprawnionym wydaje się być zaniepokojenie czy obecny kontrakt ze stroną amerykańską nie będzie zagrożeniem dla aktualnie realizowanych programów „Wilk” i Narew”. Dlatego, zdaniem Rady, jest najwyższy czas aby jasno określić jaka będzie strategia działania Rządu względem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gwarancje dla planowego realizowania zamówień i ich finansowania. Założenia te należy wpisać w szerszy kontekst, mając świadomość, że sektor zbrojeniowy to wiele tysięcy miejsc pracy i duży potencjał rozwoju technologicznego.

pp

Czytaj całość...

Pracownicy sądownictwa protestowali pod KPRM: "Stop zamrażaniu płac"

Wiceminister rozwoju: Zgadzam się z uszczelnieniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Pracownicy sądów i prokuratury zorganizują happening przed KPRM

Unijna regulacja dotycząca pracowników delegowanych nieprawidłowo wdrożona w większości państw członkowskich

15 lipca 2021 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec 24 państw członkowskich w związku z nieprawidłową implementacją dyrektywy egzekwującej dyrektywę o pracownikach delegowanych (tzw. dyrektywa wzmacniająca - 2014/67/UE).

Do usunięcia uchybień zostały wezwane rządy: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty i Holandii, Austrii, Polski, Rumuni, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii.

 Dyrektywa o egzekwowaniu ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników poprzez uwzględnienie kwestii związanych ze zwalczaniem oszustw i obchodzenia przepisów, dostępem do informacji oraz współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE. W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących delegowania pracowników; broni praw pracowników delegowanych i chroni ich przed odwetem (niekorzystne traktowanie przez pracodawcę w przypadku podjęcia przeciwko pracodawcy działań prawnych lub administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania ich praw); zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i pobór kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.

Komisja zamierza dopilnować, aby obowiązujące przepisy umożliwiły delegowanie pracowników na jednolitym rynku bez zbędnych przeszkód dla pracodawców, przy jednoczesnym zapewnieniu praw pracowników delegowanych.

– Przykładowo w polskim Kodeksie Pracy – na co wielokrotnie NSZZ Solidarność zwracał uwagę stronie rządowej – mamy do czynienia z błędnym uregulowaniem w art. 29(1) dotyczącym informacji przekazywanych pracownikom delegowanym. Polski ustawodawca nieprawidłowo wskazuje wyłącznie na powstanie takiego obowiązku w razie delegowania do państw pozaunijnych – wyjaśnia Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

– Wskazane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o kolejnym kroku czyli przesłaniu tzw. uzasadnionych opinii. Ostatecznym działaniem jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodaje ekspertka.

15 lipca Komisja Europejska rozpoczęła także dwie inne procedury związane z prawidłowością implementacji prawa unijnego w obszarze prawa pracy: wezwała Włochy do zmiany przepisów dotyczących warunków pracy sędziów honorowych (chodzi o uznanie ich praw pracowniczych związanych przykładowo z ochroną macierzyństwa) oraz zwróciła się do Hiszpanii o wyjaśnienia ws. zakazów i ograniczeń dotyczących pracy tymczasowej w sektorze publicznym.

bs

Czytaj całość...

ELA - rozpoczyna kampanię dotyczącą praw pracowników sezonowych

Przemówienie Adama Gliskmana na sesji plenarnej 109 Międzynarodowej Konferencji Pracy

Prawo do strajku jest nadrzędne względem swobód gospodarczych!

To dopiero początek budowania struktur

W ciągu minionego roku uczestniczyliśmy w wielu istotnych dla naszej branży spotkaniach, między innymi z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Komendantem Głównym Policji, Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą – podsumowuje, przy okazji branżowego święta, związkowe działania Krzysztof Potaczek, przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Opolskiego z siedzibą w Kluczborku.

Podejmowaliśmy, z pozytywnym skutkiem, działania w sprawach pracowniczych naszych członków związku. Mamy również w planach przeprowadzenie akcji oddania krwi razem z naszymi kolegami ze Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej. Powyższa akcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie – zapowiada Potaczek.

Objęliśmy działaniem naszego związku całe województwo opolskie oraz śląskie, co jest dużym sukcesem, bo z województwa śląskiego wywodzi się aktualny przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie co jednoznacznie wskazuje, iż funkcjonariusze skupiając się w naszej organizacji związkowej pokazali mu czerwoną kartkę. Powstanie naszej organizacji związkowej na Śląsku jest złamaniem hegemonii starego związku policyjnego i jasnym sygnałem, że jest to dopiero początek budowana struktur ogólnokrajowych. Należy podkreślić, iż z powodu Covid-19 działalność związkowa jest mocno ograniczona - dodaje przewodniczący.

Region Śląsk Opolski / mk

Czytaj całość...

„Solidarność” w Adient Foam

Suwalscy strażacy dołączyli do Solidarności!

Strażacy z Sosnowca postawili na „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.