A A A

Warszawa, 3 lutego 2022 r.

Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ponownie zwraca się o pilną interwencję i zmianę wykładni prawa Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela z dnia 27 września 2017 r. w zakresie trybu rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć. 

Uzasadnienie

Obecnie kwestię tę reguluje jeszcze art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, który upoważnia organy prowadzące szkoły jednostek samorządu terytorialnego m.in. do określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć. W ramach tego upoważnienia organy stanowiące JST ustalały algorytmy tzw. uśredniania różnego wymiaru zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach jednego stosunku pracy, w celu ustalenia, od jakiego wymiaru godzin zajęć będą przysługiwały nauczycielowi godziny ponadwymiarowe.

Wątpliwości i różne interpretacje pojawiły się dopiero po nowelizacji  Karty Nauczyciela, wprowadzonej ustawą z dnia 27 września 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która w dodanym do artykułu 42 ustępie 5c przeniosła te same zasady z art. 42 ust. 7 pkt 3 KN, z tym że organy prowadzące JST utraciły delegację ustawową do uśredniania różnego wymiaru godzin zajęć realizowanych w ramach jednego stosunku pracy, 

a przytoczony wyżej dodany ust. 5c w art. 42 KN sam zawiera algorytm dokonywania takiego uśredniania na szczeblu ustawowym. Wtedy dopiero pojawiły się rozbieżności i różne interpretacje w rozumieniu i stosowaniu tego przepisu.

KSOiW NSZZ „Solidarność” otrzymuje liczne informacje od nauczycieli, którzy 

w wyniku niewłaściwej interpretacji przepisów mają rozliczane godziny ponadwymiarowe 

w sposób dla nich niekorzystny. Ten sposób uśredniania różnego wymiaru zajęć w ramach stosunku pracy najwyraźniej został zaczerpnięty z opinii dwóch ekspertów do spraw oświaty z listy MEiN, popartych przez rzecznika prasowego MEiN, opublikowanych w Dzienniku Gazeta Prawna. 

Uważamy, że stanowisko ekspertów i rzecznika prasowego MEiN pozostaje 

w oczywistej sprzeczności:

- z art. 42 ust. 3 l. p. 3, KN, z którego wynika, że pensum nauczyciela historii zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 18 godzin tygodniowo, a nie 19 godzin tygodniowo, jak tego chcą eksperci i rzecznik prasowy MEiN;

- art. 35 ust. 2 KN, który stanowi, że przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, czyli powyżej pensum nauczycielskiego, które w przypadku nauczyciela historii wynosi 18 godzin, a nie 19 godzin tygodniowo, jak twierdzą eksperci i rzecznik prasowy MEiN;

- z art. 42 ust. 5, według którego pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7, czyli pracę w ramach pensum nauczycielskiego uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę w pełnym wymiarze zajęć;

- z art. 42 ust. 7a KN o brzmieniu: zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 1 KN, czyli w ramach pensum nauczycielskiego są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych, odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.

Przyczyną takiego stanowiska ekspertów i rzecznika prasowego MEiN jest błędne założenie, że godziny ponadwymiarowe są częścią składową stosunku pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 5c KN. Tymczasem godziny ponadwymiarowe nie są częścią ani składnikiem stosunku pracy, który jest kształtowany i określany w umowie o pracę lub w nauczycielskim  stosunku pracy na podstawie mianowania. W żadnej umowie o pracę nie są przewidziane i nie stanowią jej części godziny ponadwymiarowe. Natomiast są one przewidziane i przydzielane w dokumencie organizacyjnym szkoły, jakim jest arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny, a nawet na dany semestr. 

Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” wypowiedzi w mediach ekspertów i rzecznika prasowego MEiN dotyczące interpretacji zarówno art. 42 ust. 5c, jak i art. 64 ust. 3a KN spowodowały ogromne zamieszanie oraz wprowadziło w błąd dyrektorów szkół - dotyczy to opracowywania  arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019, a także prawidłowego stosowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

Powyższy problem już dwukrotnie został przedstawiony listownie Ministerstwu Edukacji i Nauki przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i do tej pory KSOiW NSZZ „Solidarność” nie otrzymała w tym temacie żadnej odpowiedzi.

W związku z przedstawionymi wyjaśnieniami KSOiW NSZZ „Solidarność” wnosi jak na wstępie. 

Ryszard Proksa

przewodniczący

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.