Informacja.

Materiały z tego działu można rozpowszechniać, cytować, rozklejać, wywieszać. Ważne jest zachowanie logo KSOiW. Pozostałe analizy prawne i opinie przesyłane e- mailem będą jak dotąd używane wewnętrznie, z zachowaniem wszystkich rygorów, w tym tajemnicy radcowskiej. 

Tomasz Gryczan

Radca prawny

A A A

 

[Wzór]

 

 

-Miejscowość-, dnia…………………………

 

-Pieczęć Komisji-

 

 

 

Nazwa organu wykonawczego wykonującego zadania i kompetencje organu prowadzącego [jednoosobowy w gminie: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zaś kolegialny w pozostałych jednostkach: zarząd powiatu, zarząd województwa] …………….....................................................................................................................................................................

Adres…………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………….

 

 

WNIOSEK

o wyasygnowanie dodatkowych środków na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok

 

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w …………………[wskazać siedzibę] zwraca się z wnioskiem o wyasygnowanie dodatkowych środków pieniężnych na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok w związku z obowiązkiem realizacji przez nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest …………………… [wskazać konkretnie gminę/powiat/województwo] obowiązków z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy monitorze ekranowym. Przyjęta w tym zakresie dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli, oparta na zasadzie wyrażonej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jest w obecnej sytuacji epidemicznej nieadekwatna i niewystarczająca.

Postulujemy ponadto o współpracę organu prowadzącego i dyrektorów szkół w przedmiocie profilaktyki zdrowotnej oraz określenia nowych zasad refundacji okularów korekcyjnych. Istotne znaczenie ma w tej materii zwłaszcza częstotliwość oceny zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, występująca na stanowisku pracy, która warunkuje przekazywaną lekarzowi medycyny pracy informację o  czynnikach szkodliwych dla zdrowia, w tym wspomnianej pracy zdalnej przy monitorze ekranowym.

 

UZASADNIENIE

 

1.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje obowiązek realizacji zadań oświatowych, w tym zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

3.

Do środków ochrony indywidualnej należy zaliczyć okulary korygujące wzrok, które zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

4.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 18.05.2011 r., IV SA/Po 196/11 (LEX nr 896154), „nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie do ilości czasu pracy przy komputerze na przedmiotowym stanowisku, lecz faktyczny wymiar czasu, jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest także istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie wystąpić każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, że tylko powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa. Pracodawca zawsze miałby bowiem możliwość takiej organizacji pracy, aby przynajmniej raz w tygodniu normy pracownik tej normy nie przekraczał, niezależnie od ilości czasu pracy spędzonego przy komputerze w pozostałe dni”.

5.

Podsumowanie: Kodeks pracy zobowiązuje dyrektorów szkół do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które mają na celu zabezpieczenie go przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Ponieważ wydatki związane z refundacją okularów korekcyjnych dla nauczycieli nie mają bezpośredniego związku z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki zachodzi potrzeba wyasygnowania na ten cel dodatkowych środków przez organ prowadzący szkołę. Biorąc pod uwagę powyższe wniesienie przedmiotowego wniosku stało się konieczne i jest zasadne.

 

Wzór opracował:

r.pr. Tomasz Gryczan

 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.