Drukuj

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wnosi o uchylenie w całości art. 50 oraz o ustanowienie art. 55 w brzmieniu zaproponowanym w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344).

UZASADNIENIE

I.  Przepis art. 50 nadaje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencje "wyłączenia"  w drodze rozporządzenia, stosowania niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela, w tym dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzenia egzaminów.

Zaproponowana nowelizacja jest w ocenie KSOiW NSZZ "Solidarność" sprzeczna z zasadami techniki prawodawczej oraz hierarchii źródeł prawa. Delegacja ustawowa ustanowiona na rzecz ministra resortu edukacji jest zbyt szeroka i stwarza możliwość jednostronnego ingerowania w przedmiocie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustanowienie art. 50 w takiej formule naruszy w sposób zasadniczy zasadę pewności prawa i jego przewidywalności. 

Uważamy, że obecnie obowiązujące przepisy KN w zakresie zobowiązania nauczycieli do pracy w okresie ferii za wystarczające. Już teraz nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie wakacji letnich czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Okres realizacji tych zadań nie może przekraczać 7 dni.

Problematyka awansu zawodowego wymaga z kolei zmiany na poziomie systemowym. Oczekujemy w tej materii zmiany ustawowej, która umożliwiałaby przeprowadzenie procedury awansu na podstawie złożonych dokumentów. 

II. W zakresie przepisu art. 55 KSOiW NSZZ wyraża pełną aprobatę z uwagi na pilną potrzebę uregulowania problemu zaliczenia czasu reorganizacji zajęć edukacyjnych jako okresu wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

***

Oświatowa "Solidarność" powstrzymała niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela

Czytaj więcej na stronie:

Attachments:
Download this file (zmiany w KN ustawa Covid 19.pdf)zmiany w KN ustawa Covid 19.pdf[ ]360 kB