Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłane do konsultacji projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia:

1. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

1.a. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 r.

2. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 11 stycznia 2019 r.

3. w sprawie doradztwa zawodowego;

3.a. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

3.b w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 r.

4. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 r.

5. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 r.

Projekty na stronie: LINK

Opinie proszę przesyłać na adres:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”