Drukuj

    Regionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska zapowiedziała pikietę przed Urzędem Wojewódzkim domagając się realizacji postulatów naszego Związku.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z jednostronnym zaprzestaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  prowadzenia negocjacji z naszym Związkiem w zakresie warunków pracy i płacy nauczycieli, domaga się podjęcia pilnych rozmów, m.in. w zakresie:

1.      zmiany systemu wynagradzania, znaczącego podwyższenia  płac pracowników oświaty oraz skorelowania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,

2.      zmiany zapisów w Karcie Nauczyciela, w celu całkowitego wyeliminowania możliwości interpretacyjnych dających podstawę do narzucania nauczycielom  tzw. godzin karcianych,

3.      wprowadzenia jednoznacznego zapisu w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez związki zawodowe w celu realizacji ich ustawowego i konstytucyjnego prawa do reprezentowania interesów zawodowych pracowników,

4.      zwiększenia udziału przedstawicieli  zakładowych organizacji związkowych w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły jako podmiotów pełniących istotną rolę  w kształtowaniu prawa wewnątrzzakładowego.

           Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk,   na posiedzeniu 10 stycznia br. zdecydowała o podjęciu akcji protestacyjnej polegającej na organizacji pikiety pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu  25 stycznia 2018 r. i złożeniu pisma do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu  o zajęcie się sprawą wynagrodzeń pracowników oświaty.

           Związkowcy z Dolnego Śląska twierdzą, że dotychczasowe negocjacje z MEN, z Rządem RP w sprawie wynagrodzeń pracowników oświaty nie przyniosły oczekiwanych efektów. Podczas debaty oświatowej we Wrocławiu zostało jasno wykazane i sprecyzowane, że poziom wynagrodzeń pracowników oświaty jest niegodziwy i konieczne jest wypracowanie nowych, systemowych rozwiązań dających znaczący wzrost płac w oświacie.

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                        Wojciech Jaranowski