Drukuj

Skrócona wersja zmian omawianych w czasie Komisji.

Art. 76 projektu ustawy – wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

1. Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy oraz obowiązków nauczycieli (art. 6, art. 6a, art. 9b–9i, art. 10 ustawy – Karta Nauczyciela)

Najwyższa Izba Kontroli w cytowanej informacji z 2017 r. wniosła do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zmian w ustawie – Karta Nauczyciela przez m.in.:

1) wydłużenie okresu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego;

2) rozważenie wprowadzenia w ustawie – Karta Nauczyciela egzaminu po odbyciu stażu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela zamiast obowiązującej wewnątrzszkolnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Propozycje MEN:

• wydłużenia pierwszego stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy,

• zindywidualizowania długości ścieżki awansu nauczyciela w zależności od jakości pracy nauczyciela.

Proponuje się następujące oceny:

1) ocena wyróżniająca;

2) ocena bardzo dobra;

3) ocena dobra;

4) ocena negatywna.

W ramach zmian projektowanych w ustawie – Karta Nauczyciela zostały określone ogólne kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Natomiast szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego zostaną określone, w drodze rozporządzeń,

Z kolei dyrektorzy szkół będą ustalali, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz działających w szkole zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, w drodze regulaminu, wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określonych w rozporządzeniu oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.

W ramach oceny pracy nauczyciela oceniany jest w szczególności stopień realizacji obowiązków określonych w art. 6 ustawy -proponuje się doprecyzowanie ww. przepisu przez jednoznaczne określenie, iż nauczyciel obowiązany jest doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły.

Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – jak obecnie – będzie mogła zostać dokonana na wniosek nauczyciela lub uprawnionego podmiotu lub z inicjatywy dyrektora szkoły, w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

Jednocześnie jednak wprowadza się obligatoryjne terminy dokonywania tej oceny, powiązane ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy w szkole z zastrzeżeniem, że jeżeli termin dokonania oceny pracy upływa w trakcie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu, ocena pracy będzie dokonywana po zakończeniu tego stażu. Pozwoli to na uniknięcie kumulowania się terminów dokonywania tej oceny.

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, który otrzyma wyróżniającą oceną pracy. Natomiast w przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie, nauczyciel ten utraci prawo do tego dodatku.

Uzyskanie oceny pracy na określonym poziomie będzie miało również wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Proponuje się wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego: z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Proponowana zmiana spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego będzie uzależnione od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Przedstawiony powyżej okres trwania całej podstawowej ścieżki awansu zawodowego uwzględnia również propozycję wydłużenia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Ponadto proponuje się zastąpienie dotychczasowej rozmowy przeprowadzanej z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą osoby z danej szkoły, egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, w skład której będą wchodziły również osoby spoza szkoły, tj. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W projekcie wprowadzono przepis umożliwiający nauczycielom akademickim posiadającym stopień naukowy oraz legitymującym się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej uzyskanie z mocy prawa, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole, stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy dla nauczycieli zatrudnionych w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadających stopień naukowy oraz legitymujących się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej – z tym dniem uzyskają oni z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego.

Obecnie w procedurze uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli wątpliwości budzi kwestia organu wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą tę szkołę. Proponuje się zatem doprecyzowanie przepisu art. 9b ust. 7 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela przez zastrzeżenie, że w przypadku gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę, organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli oraz uprawnień socjalnych (art. 20, art. 30, art. 33a, art. 39, art. 53, art. 54, art. 56, art. 58, art. 60, art. 61, art. 91a, art. 91b ustawy – Karta Nauczyciela)

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć będzie miał prawo do tego dodatku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

Nauczyciele dyplomowani będą nabywali prawo do dodatku za wyróżniającą pracę:

1) z dniem 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;

2) z dniem 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Mechanizm ten powinien pozytywnie wpłynąć na utrzymywanie jakości pracy nauczyciela na odpowiednio wysokim poziomie. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie nauczyciel utraci prawo do tego dodatku.

Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać od dnia 1 września 2020 r., jednak w docelowej wysokości, określonej w art. 33a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, po raz pierwszy otrzymają dodatek z dniem 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie sukcesywnie wzrastała. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę ustala się w wysokości:

1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3%,

2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Jednocześnie dodatek za wyróżniającą pracę został uwzględniony w przepisie art. 30 ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela, dotyczącym zagwarantowania środków niezbędnych na wynagrodzenia nauczycieli w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. termin wypłaty składników wynagrodzenia, które przed dniem wejścia w życie ustawy były wypłacane nauczycielowi miesięcznie z góry, w każdym kolejnym miesiącu ulegnie przesunięciu na termin późniejszy, jednak okres od dnia wypłaty poprzedniego wynagrodzenia wypłacanego z góry nie może być dłuższy niż 34 dni. Natomiast całe wynagrodzenie zostanie wypłacone po raz pierwszy z dołu w terminie określonym w znowelizowanym art. 39 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w miesiącu grudniu 2019 r.

Uchyla się przepisy ustawy – Karta Nauczyciela dotyczące prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły. Zniesienie wymienionych uprawnień socjalnych nastąpi z zachowaniem zasady ochrony praw nabytych. Nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy spełnili warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, określone w art. 61 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, zachowają prawo do tego zasiłku.

Proponuje się również przesunięcie środków wydatkowanych obecnie na dodatek mieszkaniowy oraz zasiłek na zagospodarowanie do środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto proponuje się doprecyzowanie przepisu art. 53 ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela przez uregulowanie kwestii odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w przypadku przekazania prowadzenia szkoły na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Proponuje się, aby w przypadku przekazania prowadzenia szkoły osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, tak samo jak w przypadku likwidacji szkoły, organ prowadzący szkołę wskazywał inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą przekazanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy, dotyczący szkół przekazanych do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, przed dniem wejścia w życie ustawy. W ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organ prowadzący szkołę będzie obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą z przekazanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te będą korzystały z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

3. Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli (art. 42, art. 42a ustawy – Karta Nauczyciela)

Proponuje się ujednolicenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tzw. pensum nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Proponuje się określenie tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-

-pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin Jednocześnie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich – Minister Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przez ww. nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w obecnym stanie prawnym dyrektorzy szkół ustalają na podstawie pensum nauczyciela szkoły w wymiarze 18 godzin. Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, proponuje się jego jednolite określenie w ustawie w wymiarze 20 godzin tygodniowo.Pproponuje się określenie w ustawie sposobu wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć tych nauczycieli jako ilorazu łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Jednocześnie proponuje się, aby wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrąglać do pełnych godzin, pomijając czas zajęć do pół godziny i zaokrąglając do pełnej godziny czas zajęć wynoszący powyżej pół godziny. Godziny ponad wyliczony wymiar stanowić będą godziny ponadwymiarowe.

Ponadto proponuje się ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole. Proponuje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Proponuje się również doprecyzowanie kwestii czasu pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie będzie mógł mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

4. Zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych nauczycieli (art. 64, art. 66, art. 66a ustawy – Karta Nauczyciela)

Zgodnie z projektowanym art. 64 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni przez okres co najmniej 10 miesięcy w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Ponadto niezbędne jest doprecyzowanie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, jak i nauczyciela szkoły, w której organizacji pracy nie są przewidziane ferie szkolne. Proponuje się, aby nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela ww. szkół, przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć – prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

5. Zmiany w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela)

Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

W związku z doprecyzowaniem przeznaczenia urlopu dla poratowania zdrowia zasadne jest, aby o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzekał, na podstawie wydawanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie, lekarz, który posiada uprawnienia do wykonywania badań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.), a nie – jak dotychczas – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, nauczyciel oraz dyrektor szkoły będą mogli wnieść odwołanie do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, za pośrednictwem uprawnionego lekarza. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie wydał uprawniony lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia należy wnieść do najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub siedzibę szkoły instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca.

Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), na okres ustalony w tym skierowaniu.

Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Wątpliwości budzi natomiast wymiar zatrudnienia w okresie co najmniej siedmioletniego okresu pracy w szkole, stanowiącym jeden z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Doprecyzowano zatem, że wymagany co najmniej siedmioletni okres pracy w szkole dotyczy zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Przy czym wymagany okres 7 lat pracy w szkole będzie uważany za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Jednocześnie proponuje się, aby minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określił, w drodze rozporządzenia:

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;

2) wzór skierowania na badanie lekarskie;

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia na podstawie zmienionego upoważnienienia.

6. Zmiany w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami (art. 10, art. 10a, art. 19, art. 22, art. 23, art. 27 ustawy – Karta Nauczyciela)

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, będzie obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku, gdy z nauczycielem nawiązywany będzie kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego stosunku pracy.

Proponuje się również uchylenie art. 19 ustawy – Karta Nauczyciela dającego organowi prowadzącemu szkołę możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. W sytuacji gdy nie występują trudności z zapewnieniem w szkołach obsady na stanowiskach nauczycieli, nie jest zasadne przenoszenie nauczycieli do pracy bez ich zgody. Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy te będą miały zastosowanie do końca okresu, na jaki zostali przeniesieni.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w dalszym ciągu będzie natomiast mógł zostać przeniesiony na inne stanowisko lub do innej szkoły, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, na podstawie art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela.

Projekt ustawy obejmuje również zmianę dotyczącą ograniczenia wymiaru zatrudnienia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. Proponuje się dodanie w art. 22 ustawy – Karta Nauczyciela ust. 2b stanowiącego, iż w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub za jego zgodą innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności zwiększenia wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela.

Proponuje się również uchylenie w art. 27 ustawy – Karta Nauczyciela ust. 2 określającego okres niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby, po którym następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, oraz zastosowanie do tych nauczycieli regulacji, jaka została określona w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Ponadto proponuje się doprecyzowanie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przez wskazanie przypadków, w których rozwiązanie stosunku pracy następuje w terminie dłuższym niż po upływie 182 dni niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy w przypadku wydłużonego okresu pobierania zasiłku chorobowego możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem po upływie 182 dni niezdolności do pracy, zwłaszcza mając na uwadze przepisy przewidujące ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży, niezbędne jest doprecyzowanie tej kwestii. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, tak samo jak w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, będzie zatem ulegał rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będą czasowo niezdolni do pracy z powodu choroby, a okres tej niezdolności przekracza 182 dni, dokonywane będzie na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 67d i art. 67e ustawy – Karta Nauczyciela)

Proponuje się wprowadzenie szczególnej regulacji dotyczącej wykorzystania przez nauczyciela zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Obecnie do nauczycieli ma zastosowanie art. 188 Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.

Nauczyciel, który zdecydował o godzinowym sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy, decyduje o wyborze terminu korzystania ze zwolnienia oraz w zależności od potrzeb, czy wykorzysta on to zwolnienie w czasie obowiązkowego wymiaru zajęć tzw. pensum, czy ponadto również w godzinach pracy wykonywanej w szkole lub poza nią, przypadających poza obowiązkowymi dla niego godzinami lekcyjnymi czy godzinami innych zajęć prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz, np. w czasie przeznaczonym na: rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami czy wycieczki szkolne.

Ze względu na dobro uczniów proponuje się odrębne uregulowanie dla nauczycieli w ustawie – Karta Nauczyciela kwestii zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni, bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym.

Ponadto proponuje się wprowadzenie szczególnych uregulowań w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy dla nauczyciela posiadającego prawo do urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 1867 Kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek ten składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Proponuje się, aby nauczyciel mógł złożyć wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia, ale w przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia będzie mogło nastąpić bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, a w innych przypadkach – z początkiem roku szkolnego. W sytuacji gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia do obniżenia wymiaru zatrudnienia będzie mogło korzystać jedno z nich, analogicznie jak to regulują obecnie przepisy Kodeksu pracy.

8. Objęcie nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego przepisami ustawy – Karta Nauczyciela (art. 1, art. 91b ustawy – Karta Nauczyciela)

Proponuje się objęcie nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego przepisami ustawy – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z art. 14c oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. W uzasadnionych przypadkach w innej formie wychowania przedszkolnego może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Inne formy wychowania przedszkolnego działają na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1080, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego realizuje program wychowania przedszkolnego.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się objęcie nauczycieli publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w takim samym zakresie, w jakim objęci są przepisami ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciele niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta w szczególności umożliwi nauczycielom innych form wychowania przedszkolnego ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, nagrody kuratora oraz nagrody ministra, Medal Komisji Edukacji Narodowej, korzystanie z form doskonalenia, na które środki wyodrębnione są w budżecie wojewody i w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciele ci będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej na takich samych zasadach jak inni nauczyciele.

9. Uregulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (art. 10a, art. 91b ustawy – Karta Nauczyciela)

Przepisy art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty stanowią, że przedszkolem publicznym oraz szkołą publiczną są odpowiednio przedszkole i szkoła, które zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Również niepubliczne przedszkole jest obowiązane do zatrudniania nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych (art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty). Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie oświaty szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, a niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych zgodnych z ramowym planem nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. Analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w przepisach art. 13 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

W świetle przepisów art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela ustawie tej podlegają, w zakresie określonym ustawą, m.in. nauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Zakres zastosowania przepisów ustawy – Karta Nauczyciela do ww. nauczycieli określony został w art. 91b tej ustawy. W stosunku do ww. nauczycieli wyłączone zostało stosowanie niektórych przepisów ustawy – Karty Nauczyciela, m.in. art. 10 określającego podstawy zatrudniania nauczycieli. W świetle powyższego, o podstawie prawnej zatrudnienia w tych przedszkolach, szkołach i placówkach decydują zainteresowane strony, jednakże wybór podstawy zatrudnienia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w powyższym zakresie. Zgodnie z przepisami art. 22 § 1–12 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych powyżej.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania proponuje się uregulowanie w ustawie – Karta Nauczyciela sposobu zatrudniania ww. nauczycieli. W publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks pracy.

10. Zmiana w zakresie postępowania dyscyplinarnego (art. 85i ustawy – Karta Nauczyciela)

Proponuje się, aby w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosowane były odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego regulujące te kwestie.

Art. 77 projektu ustawy – wprowadza zmiany w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i 2261). Zmiana ta jest konsekwencją zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym.

Art. 78 projektu ustawy – wprowadza zmiany w art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z późn. zm.). Niezbędne bowiem jest dostosowanie tych przepisów do zmian wprowadzonych przez reformę z początku lat 90. XX wieku, które dotychczas nie zostało przeprowadzone. Na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która została uchwalona dwa lata po ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, zniesiony został podział szkół na państwowe i prywatne. Wprowadzono natomiast podział na szkoły publiczne i niepubliczne, przy czym prawo do prowadzenia szkół publicznych przyznano nie tylko jednostkom samorządu terytorialnego i wskazanym w ustawie ministrom, ale również osobom fizycznym i innym osobom prawnym. Szkoły niepubliczne mogą prowadzić jedynie osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Art. 80 projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających egzamin zawodowy w technikum, którzy rozpoczną naukę po dniu 1 września 2017 r. w celu ujednolicenia formy tego egzaminu dla wszystkich zdających, niezależnie od typu szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach oraz formy kształcenia (kwalifikacyjny kurs zawodowy).

Art. 81 projektu ustawy – w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) wprowadza się zmiany przez dodanie kolejnego punktu stanowiącego o zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Art. 86 projektu ustawy – wprowadza następujące zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

1. Usunięcie stanowiska asystenta nauczyciela (art. 15 ustawy – Prawo oświatowe)

Osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Zmiana w zakresie wynagradzania specjalistów, o których mowa w art. 15 ustawy – Prawo oświatowe

Przepisy art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe przewidują możliwość zatrudniania do prowadzenia zajęć osób niebędących nauczycielami. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. W przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego – zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej – za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W myśl art. 15 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe osobę, o której mowa powyżej, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Prawo oświatowe, może rodzić wątpliwości, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego. W związku z powyższym, proponuje się doprecyzowanie przepisu art. 15 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, w taki sposób, aby wynagrodzenie ww. osoby ustalane było w wysokości nie wyższej niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, czyli tak jak obecnie w wysokości odpowiadającej wysokości średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym, organy prowadzące szkoły będą mogły upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości.

3. Uproszczenie procedury skreślenia ucznia szkoły artystycznej z listy uczniów na wniosek rodziców (art. 68 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe)

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 98 projektu ustawy – określa datę, od której placówki publiczne, o których mowa w art. 262 ustawy – Prawo oświatowe otrzymują dotacje.

Art. 99 i art. 100 projektu ustawy – reguluje sposób ustalania wskaźnika zwiększającego w latach 2018 i 2019 dla dotychczasowego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum funkcjonujących w innych typach szkół, a także szkoły branżowej I stopnia i dotychczasowych klas zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia.

Art. 101 projektu ustawy – reguluje kwestie związane z przyznaniem dotacji w latach 2018–2019 na uczniów dotychczasowego gimnazjum w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do innego typu szkoły.

Art. 102–105 projektu ustawy – regulują kwestie związane z udzielaniem dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, które zostały przyznane w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.

Art. 106 projektu ustawy – reguluje kwestie związane z całkowitym lub częściowym zwolnieniem rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, udzielonym przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 107 projektu ustawy – reguluje kwestie związane z wpisem do ewidencji, dokonane na podstawie art. 90 ust. 1i ustawy o systemie oświaty.

Art. 108 projektu ustawy – reguluje kwestie związane z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017.

Art. 109 projektu ustawy – określa roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Art. 110 projektu ustawy – określa wysokość maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na kolejne dziesięć lat obowiązywania ustawy na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

wybrał

Andrzej Piegutkowski