Piątek, 9 czerwca br. biura Zarządu Regionu nieczynne!

Szkolenia związkoweSzkolenia organizowane przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

 

Prawo związkowe – ochrona związkowa pracownika

Tematyka: usystematyzowanie wiedzy dotyczącej ochrony związkowej pracownika w oparciu o najnowszy stan prawny, pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów przy stosowaniu przepisów ustawy o związkach zawodowych i kodeksu pracy, najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony związkowej pracownika, sankcje wymierzane przez PIP i sądy za nieprzestrzeganie przepisów związkowych.

 

 

Społeczny Inspektor Pracy – cykliczne szkolenia inspektorów prowadzone przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Tematyka ostatniego szkolenia: pojęcie czasu pracy, normy czasu pracy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

 

Szkolenie podstawowe z rozwoju związku

Tematyka: czynniki determinujące pozycję związku NSZZ „Solidarność”, sposoby rozwiązywania problemów pracowniczych, przeszkody uniemożliwiające rozwój związku i sposób ich pokonania, strategia rozwoju związku NSZZ „S” w zakładzie pracy, planowanie działań na rzecz rozwoju organizacji związkowej.

 

 

Szkolenie dla skarbników

Tematyka: gospodarka finansowa organizacji związkowej i obowiązki sprawozdawcze w świetle obowiązujących przepisów.

 

 

Szkolenie ogólnozwiązkowe SOD dla przewodniczących i członków komisji zakładowych

Tematyka: podstawy prawne działalności zewnątrz i wewnątrzzwiązkowej, struktura NSZZ „S”, uprawnienia związków zawodowych oraz uprawnienia komisji zakładowych, prawa i obowiązki członka związku, ordynacja wyborcza NSZZ S”, związek zawodowy a Społeczna Inspekcja Pracy, zwolnienia grupowe, spór zbiorowy, strajk, negocjacje, układy zbiorowe pracy, finanse komisji zakładowej.

 

 

Szkolenie z Ordynacji Wyborczej NSZZ „S”

Tematyka: wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych związku, zakładowa komisja wyborcza, wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów, porządek posiedzeń wyborczych, przebieg zebrania wyborczego, wybory z urną, wybory delegatów na WZD regionu.

 

 

Podstawy negocjacji

Tematyka: pojecie konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktów, etapy negocjacji, tworzenie zespołu negocjacyjnego, komunikacja międzyludzka, techniki negocjacyjne.

 

 

Szkolenie dla Komisji Rewizyjnych

Tematyka: struktura NSZZ „S”, organizacja pracy zakładowej komisji rewizyjnej, kompetencje komisji rewizyjnych, regulamin pracy zakładowej komisji rewizyjnej, podział składki członkowskiej, zasiłki statutowe, budżet organizacji związkowej, gospodarka finansowo – księgowa.

 

 

Prawo pracy

Tematyka: przepisy prawa pracy, informacja na temat aktualnych zmian w prawie pracy.

 

 

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

Tematyka: umiejętność pozyskania i czytania informacji finansowych, zrozumienie zasad prowadzenia rachunkowości finansowej i rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, czynniki wpływające na kondycję finansową przedsiębiorstwa, umiejętność formułowania pytań kierowanych do ekspertów.

 


Mobbing w miejscu pracy
 

 

Szkolenie dla nowopowstałych organizacji związkowych