Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

14-04-2011

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Oddział Wojewódzki – Lublin

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin

tel. 81/53-208-11 wewn. 33

 

Przewodnicząca – Jadwiga Kiszczak

Dyżury: czwartek, godz. 10:00-15:00

 

Celem Stowarzyszenia jest:

·         organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa osób, które dotknięte zostały w Stanie Wojennym represjami, w ich życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,

·         domaganie się uznania, że Stan Wojenny został w PRL wprowadzony z naruszeniem ustawy zasadniczej,

·         domaganie się ukarania winnych naruszenia Konstytucji, przez ograniczenie swobód i praw obywatelskich, a także potępianie metod jakimi posługiwały się władze i była PZPR w Stanie Wojennym,

·         domaganie się rehabilitacji osób dotkniętych represjami i popieranie indywidualnych roszczeń członków Oddziału o naprawienie krzywd jakich doznały w Stanie Wojennym w znaczeniu moralnym i w wymiarze materialnym,

·         udzielanie pomocy prawnej wszechstronnej, zmierzającej do nabycia określonych praw i uprawnień przez członków Oddziału,

·         miejsca tragedii Narodu Polskiego w Stanie Wojennym, a głównie te, które pociągnęły ofiary śmiertelne - w tym również z odniesionych ran spowodowane przez militarne siły używane przeciwko bezbronnej ludności, otaczane są przez Oddział szczególną opieką.

 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP, który został dotknięty represjami w Stanie Wojennym, potwierdzonymi odpowiednim dokumentem.

 

>> Statut

>> Piosenki

>> Więzienia i obozy internowania

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.