Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Sprawozdanie finansowe

WAŻNE DOKUMENTY FINANSOWE

 
Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” sporządzają na dzień kończący rok obrotowy sprawozdanie finansowe, które składa się z:
- bilansu,
- rachunku wyników (rachunek zysków i strat),
- informacji dodatkowej.
 
Bilans sporządza się na drukach stanowiących załączniki do Ustawy o rachunkowości ujmując w nich aktywa i pasywa za poprzedni rok obrotowy oraz bieżący okres sprawozdawczy, ze szczegółowością określoną w druku. W bilansie wykazuje się wartości poszczególnych grup składników majątkowych, wynikające z ewidencji księgowej. Wynik finansowy wykazuje się w pasywach bilansu jako:
- nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) tj. zysk, nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) tj. strat.
 » BILANS
 
Rachunek wyników sporządza się według wariantu porównawczego, na podstawie ksiąg rachunkowych. Rachunek wyników sporządza się podając w nim przychody, koszty, zysk i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za rok bieżący, rok obrotowy oraz rok poprzedni
 » RACHUNEK WYNIKÓW
 

Informacja dodatkowa powinna zawierać nie objęte bilansem i rachunkiem zysków i strat informacje niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:
- objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
- uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
- strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem,
- strukturę kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem, oraz dodatkowo strukturę kosztów administracyjnych,
- dane o źródłach zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane udzielonych gwarancji i poręczeń, a także innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,
- tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r.