Po manifestacjach NSZZ „Solidarność" przed 16. urzędami wojewódzkimi, strona rządowa powróciła do rozmów.

Sprawozdanie finansowe

WAŻNE DOKUMENTY FINANSOWE

 
Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” sporządzają na dzień kończący rok obrotowy sprawozdanie finansowe, które składa się z:
- bilansu,
- rachunku wyników (rachunek zysków i strat),
- informacji dodatkowej.
 
Bilans sporządza się na drukach stanowiących załączniki do Ustawy o rachunkowości ujmując w nich aktywa i pasywa za poprzedni rok obrotowy oraz bieżący okres sprawozdawczy, ze szczegółowością określoną w druku. W bilansie wykazuje się wartości poszczególnych grup składników majątkowych, wynikające z ewidencji księgowej. Wynik finansowy wykazuje się w pasywach bilansu jako:
- nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) tj. zysk, nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) tj. strat.
 » BILANS
 
Rachunek wyników sporządza się według wariantu porównawczego, na podstawie ksiąg rachunkowych. Rachunek wyników sporządza się podając w nim przychody, koszty, zysk i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za rok bieżący, rok obrotowy oraz rok poprzedni
 » RACHUNEK WYNIKÓW
 

Informacja dodatkowa powinna zawierać nie objęte bilansem i rachunkiem zysków i strat informacje niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:
- objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
- uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
- strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem,
- strukturę kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem, oraz dodatkowo strukturę kosztów administracyjnych,
- dane o źródłach zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane udzielonych gwarancji i poręczeń, a także innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,
- tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r.