Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Aktualności z życia Sekcji

Obrady Sztabu protestacyjno - strajkowego KSOiW NSZZ "Solidarność"

 

 Sztab protestacyjno-strajkowy KSOIW NSZZ „Solidarność", na spotkaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie, postanowił: 

1. Żądać podniesienia płac w oświacie analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego.

2. Zawiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych.

3. Koordynować działania regionalnych sztabów protestacyjno - strajkowych.

4. W przypadku braku realizacji naszych postulatów płacowych Sztab przeprowadzi radykalną krajową akcję protestacyjną 15 kwietnia 2019 r.

(w załączniku kolejny biuletyn na tablice informacyjne)

 

Więcej informacji >>>>

 

Nadzwyczajna Rada KSOiW powołała komitet protestacyjno- strajkowy

 

 Członkowie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” spotkali się dziś (15 stycznia) z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotrem Dudą w siedzibie „S” w Warszawie. Lider naszego Związku poinformował zebranych o decyzji Konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” o przekształceniu NSZZ „Solidarność” w sztab protestacyjno-strajkowy. Przedstawił również powody tej decyzji, tj. niezadawalające efekty negocjacji „Solidarności” z rządem.

Więcej informacji >>>>

Komunikat z rozmów z MEN w dniu 10 stycznia 2019r

 

 Jest zgoda minister Anny Zalewskiej na negocjacje o 15 proc. podwyżkach wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 r. – potwierdza Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji >>>>

Komunikat Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie spotkania zorganizowanego przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019r.

 

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że w spotkaniu zorganizowanym przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie uczestniczył przedstawiciel naszej sekcji Roman Laskowski, który przedstawił oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia MEN z 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 Więcej informacji >>>>

NIE dla nauki w szkole w soboty

 

 Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „S”:

Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” tuż przed świętami Ministerstwo Edukacji Narodowej przysłało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 Więcej informacji >>>>

 

KOMUNIKAT Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 19 grudnia 2018 r.

 

 W związku z oddolną inicjatywą nauczycieli, którzy zdecydowali się zademonstrować dezaprobatę wobec braku godnych podwyżek, przechodząc na zwolnienia lekarskie, informujemy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje swoją akcję protestacyjną, o której zdecydowała Rada KSOiW w listopadzie.

Więcej informacji >>>>

Stanowisko KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce (podjęte 11 grudnia 2018 r.)

 

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych.

 Więcej informacji>>>>

 

Minister Zalewska ustępuje „Solidarności”

 

 Powrót do wcześniejszych zasad oceniania pracy, dodatek plus dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego, zmiana przepisu dotyczącego tzw. godzin karcianych oraz przyznanie godzin do dyspozycji dyrektora – takie zapewnienia minister Anna Zalewska złożyła w liście do dyrektorów i nauczycieli, wysłanym 14 grudnia. 

Więcej informacji >>>>

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ws. obecnych regulacji dotyczących oceny pracy nauczycieli

 

 Szanowne koleżanki i koledzy,

w związku z wycofaniem się przez resort edukacji ze szkodliwej dla całego naszego środowiska procedury określania wskaźników oceny pracy nauczycieli do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaczęły napływać pytania w przedmiocie skutków tej zmiany w stosunku do tych pracowników oświaty, którzy zostali objęci od dnia 1 września 2018 r. reżimem oceny pracy na podstawie regulaminu ustalonego przez dyrektora szkoły.

 Więcej informacji >>>

 

Komunikat z 10 grudnia 2018 r. Ocena i awans do kosza

 

 Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty miało miejsce 10 grudnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Tematem debaty była ocena pracy nauczycieli, odbiurokratyzowanie pracy szkoły oraz ustalenie harmonogramu spotkań dotyczących tych zagadnień. 

 Więcej informacji >>>

 

Odwołać minister Zalewską – konferencje prasowe w całej Polsce

 

 

Związkowe wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej – pod takim hasłem Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały w całej Polsce konferencje prasowe. Przedstawiciele naszego Związku tłumaczyli, że dialog, jaki prowadzi minister Zalewska z „Solidarnością”, jest pozorowany. 

Więcej informacji >>>

Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

  

Więcej informacji >>>>

 

Prezydium KSOiW

 

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko nierzetelnym informacjom dotyczącym zmian w ocenianiu pracy nauczycieli, które przekazują Ministerstwo Edukacji Narodowej i media.

Więcej informacji >>>> 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie oświatowej subwencji ogólnej

 

 Więcej informacji >>>>>

 

KOMUNIKAT ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z 7 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia przebieg spotkania z minister Anną Zalewską. Oczekiwano, że podczas prac Zespołu będą omawiane sprawy związane z najważniejszymi postulatami „Solidarności” pracowników oświaty, dotyczącymi: podwyżki wynagrodzeń, zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych, likwidacji godzin „pokarcianych”.

Więcej informacji >>>>

Komunikat z obrad Prezydium z 6 listopada 2018 roku

 

 Więcej informacji >>>>

Stanowisko nr 7 XXIX KZD ws. poparcia postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" popiera postulaty i działania podejmowane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.
Delegaci KZD popierają postulaty:”

 

 Więcej informacji >>>>>

KOMUNIKAT z obrad Prezydium Rady KSOiW

w Warszawie 27 września 2018 r.

 

 Ocena akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty, która miała miejsce 15 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz scenariusz kolejnych kroków w razie braku konstruktywnych negocjacji z minister Anną Zalewską to główny temat obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, odbywającego się 27 września w Warszawie.

Więcej informacji >>>>

 

Protest Solidarności przed MEN

 

Pod hasłem „Czerwona kartka dla pani minister” około pięciu tysięcy związkowców protestowało 15 września przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Delegacja przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” wręczyła minister Annie Zalewskiej petycję z postulatami oświatowej „Solidarności”.

 

Więcej informacji >>>>

 

Czerwona kartka dla Minister Edukacji

 

Więcej informacji >>>>

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z posiedzenia Komisji Krajowej z 29 sierpnia 2018 r. w Gdańsku

 

Więcej informacji >>>>

 

Opiniowanie regulaminów oceny pracy nauczycieli

 

Więcej informacji >>>>

Nowy wzór deklaracji członkowskiej oraz

elektronicznej legitymacji członkowskiej

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Decyzją nr 94/18, wobec obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zatwierdziło nowy wzór DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ. Wzór Deklaracji Członkowskiej w załączniku.

Więcej informacji >>>>

KOMUNIKAT z obrad Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 r.

 

 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanowiła: włączyć się w ideę protestu przeciwko działaniom rządu  wobec sfery budżetowej, zaproponowaną przez Komisję Krajową „Solidarność”; zalecić jednostkom organizacyjnym oświatowej solidarności,  aby nie korzystały z prawa opiniowania regulaminów oceniania nauczycieli, zamiast tego należy udzielić pomocy swoim członkom w procesie ich tworzenia.

Więcej informacji >>>>

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych gromadzonych w bazach danych

 

 Więcej informacji >>>>

 

Komunikat z posiedzenia Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

 

Ryszard Proksa został ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty podczas X Kongresu, który odbył się 9 czerwca w hotelu Dal w Gdańsku. Wynik głosowania potwierdził mocną pozycję lidera. Ryszarda Proksę poparło 46 delegatów; oddano 54 głosy ważne.

Więcej informacji >>>>  

 

 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie doradztwa zawodowego

 Więcej informacji >>>> 

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Walnego Zebrania Delegatów KSOiW 17-18 maja 2018 r.

 

Ryszard Proksa ponownie został wybrany przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”. Wybrano Radę Sekcji i  Komisję Rewizyjną a także delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty.

Więcej informacji >>>>

 

Relacja ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

 

 System finansowania zadań oświatowych przypomina clowna w cyrku, odzianego w kostium, który wyposażony jest w kilkadziesiąt kieszeni. W każdej z nich znajduje się jakaś kwota pieniędzy i w zależności od doraźnych potrzeb, przekłada się je z jednej kieszeni do innych kies na poszczególne zadania oświatowe. W taki sposób scharakteryzowali system łożenia na poszczególne zadania związane z edukacją przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Zbigniew Świerczek i Jerzy Ewertowski podczas Spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 19 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie.

Więcej informacji >>>>

 

KOMUNIKAT z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Prezydium KSOiW omówiło plan działań Związku w sprawie realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do Rządu RP. Nasz Związek wezwał Rząd RP do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie akcję protestacyjną.

Więcej informacji >>>>

Opinia KSOiW do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół

i publicznych przedszkoli.

Więcej informacji >>>>

 

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.  

Więcej informacji >>>

 

Emerytury nauczycielskie

Więcej informacji >>>>

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 5 marca 2018 r.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie  podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia  systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Więcej informacji >>>>

 

Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw

statusu zawodowego pracowników oświaty Warszawa, 28 lutego 2018 r.

 

Głównym tematem spotkania były kryteria oceny pracy nauczyciela. Na wstępnie minister edukacji narodowej Anna Zalewska potwierdziła, iż na wniosek związkowców będzie dążyć do powstania zespołu ds. zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli. Zapowiedziała, że w czwartek spotka się w tej sprawie z minister finansów Teresą Czerwińską.

 

Więcej informacji >>>>>

 

Informacja ze spotkania Zespołu do spraw

statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Formuły uzgodnieniowej podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, powrotu do niezrealizowanych postulatów, a przede wszystkim zmiany systemu wynagradzania uwzględniającego znaczny wzrost płac nauczycieli oraz innych pracowników edukacji domagali się przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" podczas inauguracji drugiego etapu prac Zespołu.

Więcej informacji >>>>

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW 12 stycznia 2018 r. 

Komunikat >>>>

 

KOMUNIKAT z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ„Solidarność”w Siedlcach 23-24 listopada 2017 r.

Komunikat >>>>

 

KOMUNIKAT z obrad Prezydium Rady KSOiW

w dniu 14 listopada 2017 r. 

 

Komunikat >>>>

 

Komunikat z obrad Prezydium KSOiW w dniach 26-27.10.2017

 

Komunikat>>>>

 

Stanowisko Komisji Krajowej z dnia 25.10.2017r.

 

Stanowisko w linku

 

KOMUNIKAT z obrad nadzwyczajnej Rady KSOiW

w dniu 19 października br. w Warszawie

 

Zdjęcie - http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-proc. podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty. O wsparcie swoich postulatów Rada zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Z żądaniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zostaną zapoznani posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w regionach.

 

Link >>>>>

Zdjęcie - http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

23 sierpnia odbyło się spotkanie Krajowej Rady Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na zebraniu byli również obecni członkowie Regionalnej SOiW Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "S" - Wiesława Stec, Przewodnicząca RSOiW oraz Dariusz Tuszyński, członek Rady Sekcji. Pełna treść stanowiska dostępna jest pod poniższym adresem:

Link >>>>

Komunikat ze spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 13 lipca 2017 r. w CPS Dialog w Warszawie.

 

Wycofanie się ministerstwa edukacji narodowej z propozycji likwidacji pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz niezadawalającej oceny pracy nauczyciela i możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który otrzymał tą ocenę pracy – to dobry skutek negocjacji „Solidarności” z men i negatywnej opinii KSOiW do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat z konferencji "Pracodawca - kluczowy partner w kształceniu zawodowym" z dnia 12 lipca 2017 r.

 

 

Pracodawca i pracownik potrzebni od zaraz – pod takim hasłem 12 lipca 2017 r. odbyła się konferencja w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół(13 czerwca 2017 r.)

 

Zakończył się okres opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych szkół. W tym roku jeszcze będzie trzeba opiniować aneksy do arkuszy. Jakie wnioski pojawiają się po opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół? Jakie trudności napotykali związkowcy? Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opiniowania arkuszy?

 

Wiecej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 13 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz zastępcy przewodniczącego Henryk Ślusarski i Zbigniew Świerczek przedstawili ocenę i stanowisko Prezydium KSOiW w stosunku do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w CPS „Dialog” w Warszawie. Szczegółowe stanowisko zawarte będzie w opinii Związku do ww. projektu i zostanie przedstawione na koniec czerwca br. 

 

Więcej informacji tutaj >>>>