Strategiczne Ramy Działania Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014-2018

Prawo osób starszych do prowadzenia godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obywatelskim leży u podstaw naszego zaangażowania w działania związane z aktywnością osób starszych i solidarnością międzypokoleniową. Dlatego opierając swoje działania na fundamentach etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" będzie prowadził działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

Od rządu RP będziemy oczekiwać, systemowego i zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemu marginalizacji, dyskryminacji i zagrożenia wykluczeniem ludzi starszych. Program polityki senioralnej musi obejmować:

 1. wydatne zmniejszenie skali wykluczenia ekonomicznego ludzi starszych
 2. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego emerytów i rencistów
 3. radykalną poprawę dostępu ludzi starszych do usług ochrony zdrowia, w tym do rehabilitacji,
  1. stworzenie wydolnego systemu opieki geriatrycznej w perspektywie starzenia się ludności Polski
 4. zasadniczą poprawę dostępu ludzi starszych do usług opieki, w tym opieki długoterminowej i opieki specjalistycznej,
 5. systemowe wsparcie rodzin ludzi starszych w sprawowaniu opieki, przy tym rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności ukierunkowanych na opiekę domową.
 6. ułatwienia uczestnictwa ludzi starszych w różnych dziedzinach życia społecznego, poprzez rozwój:
  1. aktywności zawodowej osób 50+
  2. aktywności edukacyjnej
  3. aktywności w obszarze kultury
  4. aktywności obywatelskiej osób starszych
  5. wolontariatu osób starszych
 7. eliminowanie dyskryminacji, przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy i mieszkania ludzi starszych
 8. wspierania samorządów lokalnych wszystkich szczebli w ich działaniach na rzecz osób starszych

Działania skierowane do wewnątrz organizacji:

 1. Powstrzymanie odpływu z szeregów związkowych koleżanek i kolegów przechodzących na emeryturę przez zmianę mentalności działaczy związkowych na temat roli i miejsca emerytów i rencistów w NSZZ Solidarność poprzez:
  1. kampanię informacyjną i PR
  2. działania edukacyjne
  3. aktywizację działań struktur regionalnych