Drukuj 

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Warszawie, w dniu 11.09.2018r.

Przewodniczący Dariusz Kucharski powitał obecnych i otworzył posiedzenie Rady.
Przewodniczący przedstawił harmonogram wizyty w Sejmie i udziału w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej.
Kolega Dariusz Kucharski odczytał projekt porządku obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady 7 czerwca 2018r.
3. Informacja na temat bieżących działań KS EiR
4. Korekta budżetu KS EiR na 2018r.
5. Kwestia dofinansowania kosztów dojazdu dla pełniących wartę honorową przy grobie bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki
6. Wniosek do Komisji Krajowej o włączenie przedstawiciela wskazanego przez Radę Sekretariatu
Emerytów i Rencistów do pracy w Radzie Dialogu Społecznego
7. Zmiany regulaminu przyznawania Honorowej Odznaki „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy
Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”
8. Informacja z prac z sekcji regionalnych Emerytów i Rencistów
9. Sprawy różne


Ad.1
Przystąpiono do głosowania – porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad.2
Protokół z Rady z dnia 07.06.2018r. odczytała koleżanka Henryka Charchalska.
Głosowanie za przyjęciem protokołu – został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym.


Ad.3
Informacja na temat bieżących działań:
Przewodniczący zdał relację z posiedzenia Komisji Krajowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.
Kolega Dariusz Kucharski omówił spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie waloryzacji rent i emerytur.
Glos ponownie zabrał kolega Stanisław Alot, który stwierdził, że założenia waloryzacji są błędne i prowadza do stałego spadku realnej siły nabywczej świadczeń z FUS.
Przewodniczący skomentował wniosek PSL o zwolnieniu emerytów i rencistów z podatku, który jest powtórzeniem postulatu NSZZ „Solidarność” z 1994/95 roku
Dariusz Kucharski omówił etapy projektu ASOS „Nasza Solidarność”.

Ad.4
Korekta preliminarza budżetowego – uchwała nr 258/29/2018
Przewodniczący omówił preliminarz i zmiany jakie należy wprowadzić w związku ze zmniejszeniem liczby członków w Sekretariacie skutkującym obniżeniem dotacji z Komisji Krajowej.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
17 osób – za
0 – przeciw
1 osoba – wstrzymała się


Ad.5
Uchwała nr 259/30/2018 w sprawie dofinansowania dojazdu do przejazdów pełniących warte przy grobie błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Kolega Dariusz Kucharski zapowiedział, że finansowanie tych dojazdów będzie możliwe do końca bieżącego roku, natomiast z początkiem nowego finansowanie będzie zawieszone do czasu pozyskania na ten cel osobnych środków.
Głosowanie – przyjęto jednogłośnie.


Ad.6
Uchwała nr 260/31/2018 w sprawie włączenia przedstawiciela Rady Sekretariatu Emerytów i Rencistów do pracy w Radzie Dialogu Społecznego.
Osobą, która będzie reprezentować Sekretariat w Radzie dialogu został kolega Stanisław Alot.
Głosowanie – przyjęto jednogłośnie.


Ad.7
Uchwała nr 261/32/2018 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania odznaki Semper Fidelis.
Przewodniczący zaproponował usunięcie wyrażenie ”jako ubiegający się” z załącznika nr 2 Regulaminu przyznawania Honorowej Odznaki „SEMPER FIDELIS”.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
Za – 17 osób
Wstrzymała się – 1 osoba
Przeciw – 0
Uchwała została przyjęta.
Kolega Stanisław Alot wytłumaczył jak wygląda procedura oświadczenia lustracyjnego.

Ad.8
Informacje z prac regionalnych:
Głos zabrała kol. U. Kostuch, która mówiła o powiększaniu się grona członków organizacji w
Kołobrzegu, a także o problemach członkostwa w sekcji osób, które pochodzą z Pobrzeża, a
mieszkają w innym rejonie Polski
Głos zabrał Andrzej Krupa (Region Środkowo - Wschodni) , który opowiedział:
- o odsłonięciu pomnika w Lublinie;
- o uroczystości, która odbyła się 15 lipca w związku z rocznicą strajku lubelskiego
- o złożeniu kwiatów pod pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 31 sierpnia w Dniu Wolności i Solidarności.


Ad.9
Sprawy różne:
Koleżanka Teresa Bubel zapytała o zasady podpisu sekretarza na dokumentach, Kolega Stanisław Alot wyjaśnił obowiązujące zasady.
Na tym porządek obrad wyczerpano. Przewodniczący Dariusz Kucharski podziękował zebranym za pracę na posiedzeniu i ogłosił zamknięcie obrad Rady Sekretariatu.
Łódź, 20.11.18 r.
Protokolan: Dorota Marciniak - Cereś

Prowadzący obrady:


Dariusz Kucharski