Menu

Wybrane ulgi obowiązujące w 2014 roku

Ulgi na dzieci

Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.

Kto może korzystać z ulgi

Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Wysokość kwoty ulgi

1)      na pierwsze i na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie – rocznie 1112,04 (na każde dziecko)

2)      na trzecie dziecko po 166,67 zł miesięcznie – rocznie 2000,04

3)      na czwarte i każde kolejne dziecko po 225 zł miesięcznie – rocznie 2700

Podwyższone kwoty ulg na trzecie i kolejnie dziecko obowiązują już w rozliczeniu za 2014 rok.

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. W tym celu muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.).

Zgodnie bowiem z uchwaloną w 2014 r. nowelizacją przepisów regulujących ulgę na dzieci w przypadku, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Bardziej szczegółowe informację można uzyskać w informatorze, który został wydany przez Ministerstwo Finansów . Poniżej link:

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/12410385/www-ULOTKA-ulga_na+dzieci_2015_1.pdf

 

Ulga internetowa

W 2013 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania ulgi internetowej. Przysługuje ona bowiem podatnikowi wyłącznie dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Podatnik odlicza zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł

Dodatkowe informacje w informatorze :

http://www.e-pity.pl/epnewcms/att/broszury2015/ulga_Internet_2015a.pdf

Ważne
Zmiana zasad dotyczących wyżej wymienionych ulg dotyczy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.