Menu

Pracowniczy Program Emerytalny zakładają pracodawcy, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie emerytalne swoim pracownikom.

Do programu mogą przystąpić osoby zatrudnione, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie 

 • umowy o pracę, 
 • powołania, 
 • wyboru, 
 • mianowania, 
 • spółdzielczej umowy o pracę, 
 • umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną 

Ponadto do programu mogą również przystąpić członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które łączy z pracodawcą stosunek cywilnoprawny (umowa agencji, umowa zlecenia, czy umowa o dzieło), jak również te które ukończyły 70 rok życia. Osoba zatrudniona u kilku pracodawców prowadzących programy może w tym samym czasie uczestniczyć w więcej niż jednym programie.

Programy mogą być prowadzone w jednej z następujących form:

 • funduszu emerytalnego;
 • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego;
 • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • zarządzania zagranicznego.

Pracodawca i reprezentacja pracowników mogą dokonać zamiany instytucji finansowej, która została wcześniej wybrana.

Przystąpienie pracownika do programu następuje na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do programu, po upływie jednego miesiąca od jej złożenia, chyba że pracodawca potwierdzi na piśmie przystąpienie do programu w terminie wcześniejszym.

Deklaracja zawiera oświadczenie pracownika, że otrzymał kopię umowy zakładowej i zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki, oraz może zawierać rozrządzenie na wypadek śmierci pracownika. Pracodawca przyjmuje deklarację i pisemnie potwierdza uczestnikowi jej przyjęcie.

Jeżeli pracownikowi nie przysługuje prawo do uczestnictwa w programie, pracodawca zwraca deklarację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia. Zwrócenie deklaracji powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez pracownika.

W sprawach odmowy przyjęcia deklaracji i roszczeń między uczestnikiem programu a pracodawcą orzekają sądy pracy właściwe dla siedziby pracodawcy.

Pracodawca finansuje składkę podstawową (kwota tej składki nie może przekroczyć 7 % wynagrodzenia uczestnika).

Pracodawca jest obowiązany do terminowego i prawidłowego:

 • naliczania i odprowadzania składek podstawowych;
 • naliczania, potrącania i odprowadzania składek dodatkowych.

Pracodawca może jednostronnie:

 • zawiesić odprowadzanie składek podstawowych lub
 • czasowo ograniczyć wysokość naliczanej składki podstawowej przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki.

W okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego zawieszenia nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Jeżeli umowa zakładowa to przewiduje, łączny okres jednostronnego zawieszenia, może wynosić do 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Składki wpłacane do PPE w całości podlegają inwestowaniu.

Wypłata następuje:

 • na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat;
 • na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia;
 • w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków (jeżeli uczestnik jest pracownikiem pracodawcy prowadzącego ten program wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy)
 • na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

Wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo ratalnie. Wypłata jednorazowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wypłaty ratalnej pierwsza rata jest płatna w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, chyba że uczestnik albo osoba uprawniona wystąpi z wnioskiem o wypłatę w terminie późniejszym.

Środki zgromadzone w programie mogą zostać przelane do innego PPE lub na IKE (tzw. „wypłata transferowa”) i jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku przez uczestnika w sytuacji, gdy zatrudnienie uczestnika u pracodawcy prowadzącego program ustaje.

Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w formie pieniężnej.

Uczestnik może dokonać w każdym czasie wypowiedzenia udziału w programie przez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia woli, przy czym okres wypowiedzenia przewidziany umową zakładową nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 3 miesiące. 

W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie środki dotychczas zgromadzone na rachunku pozostają na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Środki zgromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym podlegają dziedziczeniu (przez osoby wskazane w deklaracji uczestnictwa, lub spadkobierców).

 

Prawo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161207

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.