Menu

Świadectwo pracy

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 k.p.). Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Ponadto pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, tj. bez wyczekiwania na żądanie pracownika.

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób (§ 2 ust. 2 rozp. Z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania).

W świadectwie pracy pracodawca musi podać informacje dotyczące:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy;
  • zajmowanych stanowiskach;
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

A także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, a na żądanie pracownika podaje się także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.