Menu

Wniosek o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 5 października 2021 r. Komisja Krajowa podjęła uchwałę ws. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności dwóch przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa o emeryturach mundurowych).

Przedmiotem wniosku jest wykazanie, że sprzeczne z takimi zasadami wynikającymi z ustawy zasadniczej jak demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna, równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji, czy prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego są wskazane przepisy ustawy o emeryturach mundurowych w zakresie, w jakim wśród okresów, które traktuje się jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i w Służbie Więziennej pomija okresy:

- służby w charakterze funkcjonariusza Inspekcji Celnej,

- zatrudnienia w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych w urzędach kontroli skarbowej lub w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 11g ust. 1 i 2 oraz w art. 36 ust. 1, a także w art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 ze zm.), przy wykonywaniu obowiązków służbowych polegających na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu określonych przestępstw i wykroczeń (tzw. funkcjonariusze – byli pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów).

Celem podjętego działania jest poprawa sytuacji tych osób w zakresie prawa do nabywania uprawnień emerytalnych.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.