Menu

Decyzja Prezydium KK nr 182/21 ws. opinii do projektu ustawy MRiPS o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie ustawy (art. 1 pkt 1) proponuje się uchylenie pkt 7 w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych (obligatoryjność uprzedniego rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy). W postępowaniu o przyznanie emerytury pomostowej przez organ rentowy ma być stosowany również przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 1 pkt 2 projektu ustawy), zgodnie z którym „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. Wskutek takiego rozwiązania, osobie która wystąpi o ustalenie prawa do emerytury pomostowej przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełni pozostałe warunki ustalenia tego prawa przewidziane w art. 4 pkt 1-6 ustawy o emeryturach pomostowych, organ rentowy wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej (od której będzie przysługiwało odwołanie do sądu). Emerytura taka jednak nie będzie wypłacana, gdyż prawo do emerytury pomostowej przysługujące takiej osobie ulegnie zawieszeniu. W ten sposób zostanie naprawiony błąd, który uniemożliwiał wydanie decyzji przez organ rentowy o przyznaniu emerytury pomostowej osobie, która nie rozwiązała umowy o pracę ze swoim pracodawcą.

Ponadto projektowane rozwiązania mają na celu rozszerzenie zadań Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Należy podkreślić, że zmiany legislacyjne zawarte w projekcie były przedmiotem prac w Zespole Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, a w dniu 20 października 2021 r. RDS podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała projekt.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wyraża nadzieję, że projekt ten przyczyni się do efektywnego podjęcia dalszych prac nad docelowym modelem emerytur dotyczących osób pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze (obecnie określanych jako emerytury pomostowe).

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.