DIALOG SPOŁECZNY SEKTORA EDUKACJI W POLSCE

poniedziałek, 06 lutego 2017 15:46 AnPieg Współpraca Zagraniczna
Drukuj

Pod koniec 2016 roku miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwszy raz od wielu lat, o sprawach najważniejszych dla polskich nauczycieli dyskutowali przy jednym stole przedstawiciele związków zawodowych, rządu oraz reprezentanci samorządu terytorialnego.

Jest to ważne, ponieważ obowiązujące w Polsce przepisy prawa przerzucają ciężar decyzji we wszystkich sprawach pracowniczych na dyrektora szkoły. Wynika to z faktu, iż pracodawcą nauczycieli jest formalnie szkoła, choć o finansach szkół publicznych decydują w znacznej mierze Minister Edukacji Narodowej oraz organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Powołanie Zespołu jest efektem silnego nacisku Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na Ministerstwo Edukacji Narodowej. NSZZ „Solidarność” od samego początku, nowej kadencji polskiego parlamentu, domagał się zwiększenia reprezentatywności i zaangażowania w prowadzenie dialogu społecznego ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz rządu, jako podmiotów faktycznie odpowiedzialnych za warunki pracy nauczycieli.

Jednym z pozytywnych efektów tych spotkań jest pierwszy wzrost płac nauczycieli od 2012 r. Dalszym krokiem Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty będzie uporządkowanie systemu wynagrodzeń nauczycieli, który na chwilę obecną jest bardzo skomplikowany. W Polsce płaca nauczyciela składa się z wielu składników zależnych od różnych czynników. Decydujące znaczenie ma w tym zakresie treść aktu prawa miejscowego ustanowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, która bierze pod uwagę strukturę zatrudnienia oraz wysokość średnich wynagrodzeń. Formuła ta może prowadzić do dyskryminacji nauczycieli ze względu na miejsce zamieszkania.

Tomasz Gryczan

Przedstawiciel Międzynarodowy

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


SOCIAL DIALOGUE IN EDUCATION SECTOR IN POLAND

Towards the end of 2016 the inaugural meeting of the Group for Professional Status of Education Employees took place. For the first time, the most important issues for Polish teachers have been discussed by the representatives of trade unions, the government and local authorities.

It is a significant issue, due to the fact that according to Polish regulations the headteacher of the school is responsible for the status of the employees. It results from the fact that the headteacher is formally the employer for the teachers although The Minister of Education and the local authorities considerably participate in financial decisions concerning public schools. Establishing the Group for Professional Status of Education Employees is the effect of strong pressure of the National Education Section of NSZZ “Solidarność”. From the very beginning of the new Parliament’s term NSZZ “Solidarność” insisted on the country and local governments’ involvement and representativeness in social dialogue, as they are actually responsible for the work conditions of teachers.

One of the positive outcomes of these meetings is the first increase in teacher’s salaries since 2012. A further step for the Group for Professional Status of Education Employees will be to organize the system of teachers' salaries, which at the moment is very complicated. In Poland a teacher’s salary consists of many components dependent on different factors. The structure of the employment and the average salary on the territory has a decisive impact on the regulations for education created by the local decision-makers. This formula may lead to discrimination of teachers who live in some regions.

Tomasz Gryczan

International Representative

National Education Section of NSZZ "Solidarność"

Poprawiony: wtorek, 18 lipca 2017 12:14