Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 30 stycznia 2017 roku w CPS Dialog w Warszawie.

wtorek, 31 stycznia 2017 13:47 AnPieg
Drukuj

Zakończenie prac Zespołu przewiduję na koniec marca, w kwietniu dalsze konsultacje społeczne przedstawionych propozycji zmian prawa oświatowego, tak aby jak najszybciej zostały one skonkretyzowane w stosownych aktach prawnych i weszły w życie – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozpoczęła kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Tematem przewodnim tego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, samorządów terytorialnych i ministerstw był status zawodowy dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników oświaty wykonujących pracę bezpośrednio z dziećmi. Szczegółowa tematyka, nad którą dyskutowano, wskazując problemy i propozycje ich rozwiązań, znajduje się w załączniku.

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazali m.in. na następujące kwestie, które należałoby rozstrzygnąć w pierwszej kolejności:

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli specjalistów oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela wraz z określeniem standardów ich zatrudnienia;

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli wspomagających;

- usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, a jego zadania powierzyć nauczycielom;

- dokładne przeanalizowanie zasadności istnienia w systemie oświaty stanowiska terapeuty pedagogicznego, jeżeli docelowo w każdej szkole ma znajdować się pedagog, psycholog, logopeda czy doradca zawodowy. Nie ma uzasadnionej konieczności mnożenia stanowisk pedagogicznych, które mają służyć udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- wprowadzenie w pełnym zakresie funkcjonowania ustawy Karta Nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, których działalność oparta jest o środki publiczne;

- dobrą zmianą jest wprowadzenie obligatoryjności wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół w drodze konkursowej, ale należy podjąć działania, aby zasada ta obowiązywała również we wszystkich szkołach resortowych, a tak niestety nie jest – patrz szkoły resortowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;

- należy zmienić skład komisji konkursowych powoływanych do wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół. Naszą propozycją jest układ: 3 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 2 przedstawicieli organu prowadzącego i po 1 przedstawicielu pozostałych podmiotów uczestniczących w komisji, tj. nauczycieli, rodziców i związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

- rozważenie wprowadzenia kadencyjności na stanowisku dyrektora szkoły;

- ograniczenie możliwości realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół przy stosowaniu zniżki pensum dydaktycznego. Stosować należy natomiast wysokie dodatki funkcyjne z tytułu zajmowanego stanowiska.

Zasygnalizowane zostały również inne tematy, jak np.: określanie kwalifikacji nauczycieli w kontekście przygotowywanego nowego rozporządzenia w tym zakresie; zniesienie ograniczeń w wysokości wynagrodzenia dla niektórej kategorii nauczycieli - np. kształcenia zawodowego; przywrócenia nauczycieli domów dziecka i innych pod ustawę Karta Nauczyciela.

KSOiW NSZZ „Solidarność” podczas spotkania reprezentowali: Henryk Ślusarski, Lesław Ordon i Zbigniew Świerczek

Opracował –

Zbigniew Świerczek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

KSOiW

NSZZ "Solidarność"

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Komunikat z Zespołu ds. statusu zawodowego p~.pdf 460 Kb