Rozpozrądzenie płacowe MEN 2009

czwartek, 01 kwietnia 2010 00:00 Płace - Nauczyciele
Drukuj
User Rating: / 0
PoorBest 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r., z tym że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia:

1) w tabeli A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.;

2) w tabeli B stosuje się od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W 2009 R.

Tabela A

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.1)

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany

1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1.815 1.869 2.121 2.492

2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1.597 1.637 1.848 2.169

3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1.409 1.443 1.622 1.896

4 Pozostałe wykształcenie 1.213 1.240 1.381 1.608

 

Tabela B

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.1)

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany

1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1.906 1.962 2.227 2.616

2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1.677 1.718 1.941 2.278

3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1.480 1.516 1.703 1.991

4 Pozostałe wykształcenie 1.274 1.302 1.450 1.689

 

Objaśnienie:

1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
03.2009.pdf 27 Kb
12.2009.pdf 26 Kb
Poprawiony: niedziela, 07 października 2012 08:09