Kryteria podziału 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012

Email Drukuj PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

Kryteria podziału 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012

Dodany: 23 maja 2012, uaktualniony: 23 maja 2012

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 - z późn. zm.) - rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,25 %. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Na 2012 r. ustala się następujące kryteria podziału 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

I. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 z tytułu błędów statystycznych:

- popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,

- powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 29 czerwca 2012 r.

II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

- do dnia 29 czerwca 2012 r. - I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2012),

- do dnia 26 października 2012 r. - II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2012 r.).

Wzór wniosku określa załącznik nr 1

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (szkody spowodowane przez ogień, grad, uderzenie pioruna itp.), pod warunkiem, że:

- zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym (ewentualnie w IV kwartale roku ubiegłego),

- jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym (jako to samo zadanie należy rozumieć identyczne - jak te objęte dofinansowaniem w roku 2011 - szkody w tym samym obiekcie oświatowym, spowodowane przez to samo zdarzenie losowe, które wystąpiło w tym samym czasie),

- jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty, podlegające uszkodzeniu, były ubezpieczone od tych zdarzeń mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

Jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu (lub nie zaplanowały tych środków gdyż kwota odszkodowania była równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu) mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

Zniszczenia (szkody) wywołane zdarzeniem losowym powinny być potwierdzone kopią dokumentu (protokół lub decyzja lub nakaz) wydanego przez państwowe organy nadzoru - inspekcje lub straże po terminie wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

- do dnia 29 czerwca 2012 r. - I tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r.),

- do dnia 7 września 2012 r. - II tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2012 r.),

- do dnia 26 października 2012 r. - III tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2012 r.).

Wzór wniosku określa załącznik nr 2

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

- zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

- przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

Dofinansowanie nie przysługuje JST, w przypadku wzrostu w roku 2012 (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) liczby etatów nauczycieli w stosunku do roku 2011 (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.). Przez liczbę etatów rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych - w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej. Podstawą do ustalenia, że danej JST przysługuje dofinansowanie będzie ujęte we wniosku oświadczenie o nie zwiększeniu się liczby etatów nauczycieli w roku 2012 w stosunku do roku 2011. Oświadczenia te będą mogły być weryfikowane z danymi wykazanymi w systemie informacji oświatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 12 października 2012 r.

Wzór wniosku określa załącznik nr 3

V. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem m.in. zadań ujętych w ramach kryteriów I-IV oraz zadań o charakterze inwestycyjnym, remontów bieżących, wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, realizacją podwyżek wynagrodzeń oraz skutkami awansu zawodowego nauczycieli).

W ramach kryterium V przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie będą brane pod uwagę:

- wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe za rok 2011 (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113), w relacji do przekazanych w 2011 r. z budżetu państwa kwot części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113),

- wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

- poziom zadłużenia.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 28 września 2012 r.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium II i IV dofinansowanie z 0,25 % rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2011 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2011 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113).

Nie będą rozpatrywane wnioski JST:

- które nie będą zgodne z wytycznymi „Kryteriów...", nie prezentujące w załączeniu stosownych dokumentów,

- złożone po wyznaczonym terminie (w przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu wniosku do MEN),

- opiewające na kwoty poniżej 1.000 zł.

Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione w 1 egzemplarzu papierowym, z wyjątkiem kryterium III - 2 kompletne egzemplarze papierowe. W przypadku kryterium III, wnioski należy przesłać również w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem w temacie wiadomości nazwy województwa oraz nazwa JST. Wnioski należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
za_3.xls 41 Kb
za_2.xls 39 Kb
za_1.xls 44 Kb
kryteria2012_pismo-JST.pdf 54 Kb
Poprawiony: czwartek, 31 października 2013 09:25  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.