Drukuj

W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyła się w Brukseli sesja plenarna Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego w Edukacji (ESSDE). Z uwagi na sytuację pandemiczną spotkanie miało charakter wirtualny a uczestnicy korzystali ze środków komunikowania się na odległość. Europejski Sektorowy Dialog Społeczny w Edukacji odbył się w formacie wymiany poglądów i stanowisk Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych ETUCE, Europejskiej Federacji Pracodawców EFEE oraz Komisji Europejskiej. 

Przedstawicielem związków zawodowych w trakcie tego wydarzenia była Agata Adamek – sekretarz KSOiW. 

Zasadniczym celem posiedzenia plenarnego ESSDE było przygotowanie wspólnych priorytetów i harmonogramu zadań na lata 2022-2023. Delegaci uznali, że bezprecedensowy kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy związany z COVID-19 winien skutkować podjęciem przez partnerów społecznych działań w obszarze 9 konkretnych zagadnień:

1) Zwiększenia inwestycji w edukację i szkolenia.

2) Budowania dialogu społecznego pomiędzy decydentami branży edukacyjnej a związkami zawodowymi.

3) Wzmocnienia atrakcyjności zawodu nauczyciela.

4) Zwiększenia innowacji w edukacji.

5) Poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

6) Promowania edukacji na rzecz zrównoważonego środowiska.

7) Budowania społeczeństwa obywatelskiego.

8) Podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego.

9) Wzmocnienia badań naukowych w ramach szkolnictwa wyższego. 

Przedmiotowe wytyczne będą podstawą przyszłych, wspólnych projektów ETUCE oraz EFEE, które w sposób szczegółowy zakreślą ramy działalności lobbingowej wspomnianych organizacji pracowników i pracodawców w kontaktach z Komisją Europejską oraz innymi decydentami branży edukacyjnej. Szczególne znaczenie w tej materii ma projekt odnoszący się do wzmocnienia atrakcyjności zawodu nauczyciela, którego KSOiW jest partnerem. 

Przedsięwzięcie to zakłada zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia i wartości zawodu nauczyciela, który często w środkach masowego przekazu jest prezentowany w sposób pejoratywny. Niezależni eksperci z Uniwersytetu Nottingham mają przedstawić w ramach projektu wyniki badań oraz konkluzje w przedmiocie miejsca profesji nauczyciela na drabinie hierarchii zawodów, źródeł wypalenia zawodowego, przyczyn i skutków negatywnej selekcji do zawodu, wpływu polityki na pracowników szkolnictwa oraz szans nauczycieli na pozaszkolnym rynku pracy. Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu mają być zaprezentowane we wrześniu tego roku.

W dniu 27.10.2021 r. podczas e-konferencji Agata Adamek reprezentowała polska stronę związkową. Przedstawiła prezentację dotyczącą atrakcyjności zawodu nauczyciela w Polsce. Główna teza jej wystąpienia dotyczyła kwestii nieadekwatnego w stosunku do zaangażowania i roli społecznej wynagrodzenia nauczycieli: „Nie da się trwale podnieść atrakcyjności zawodu nauczyciela bez uzależnienia systemu wynagradzania nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej”.

 Z prezentowanych przez eksperta  prof.  Howard Stevenson, University of Nottingham  w czasie spotkania badań  wynikało min., że stopień zadowolenia z wykonywanego zawodu  jest   związane z uzależnieniem wynagrodzeń nauczycieli od czynników makroekonomicznych.  W państwach zamożnych, w których  zastosowany jest ten mechanizm stopień zadowolenia nauczycieli  jest powyżej średniej. 

Agata Adamek

Więcej na stronie:

https://www.csee-etuce.org/en/news/etuce/4695-european-sectoral-social-dialogue-in-education-etuce-and-efee-agreed-on-joint-work-for-2022-2023

Attachments:
Download this file (essde.pdf)essde.pdf[ ]467 kB