A A A

Koleżanki i Koledzy,

Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" napływają sygnały o masowo odwoływanych z powodu koronawirusa konkursach na dyrektorów szkoły. Takie decyzje organów prowadzących są oczywiście w dobie zagrożenia epidemicznego zrozumiałe aczkolwiek zwracam uwagę, że nie mogą one przybrać dowolnej formy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż system prawa oświatowego nie jest dostosowany do tego rodzaju pandemii z jakim mamy obecnie do czynienia. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej nie przewiduje wprost instytucji "odwołania" konkursu na dyrektora szkoły. Na podstawie paragrafu 8 cytowanego aktu wykonawczego do ustawy organ prowadzący może unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

W obecnym stanie zagrożenia epidemiologicznego najbardziej zasadnym wydaje się zastosowanie tej ostatniej przesłanki czyli tzw. "innych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na wynik konkursu." Można ją zastosować już na etapie unieważnienia ogłoszenia konkursu tak aby nie narażać na niepotrzebne ryzyko utraty zdrowia członków komisji konkursowej. Unieważnienie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, jak i unieważnienie konkursu są w skutkach podobne - wstrzymują podjętą procedurę postępowania konkursowego. Procedura wymaga aby zarządzenie o unieważnieniu konkursu było szczegółowo wywiedzione i należycie uargumentowane. Oznacza to, że stan zagrożenia epidemiologicznego, jako powód unieważnienia ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły, musi być wyraźnie wyartykułowany w uzasadnieniu do takiej decyzji.

W tym miejscu należy podkreślić, iż obecna sytuacja nie może stanowić pretekstu do omijania przepisów oraz arbitralnego i dowolnego obsadzania stanowisk dyrektorów szkół. Konkurs na dyrektora szkoły jest zasadą a obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest zarządzenie ponownego przeprowadzenia konkursu w czasie gdy ryzyko zarażenia wirusem minie. Powierzenie tego stanowiska przez organ prowadzący bez konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji wyjątkowej gdy nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono w ogóle kandydata. Wówczas takie desygnowanie na stanowisko dyrektora szkoły następuje w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Ryszard Proksa

Przewodniczący 

KSOiW NSZZ "Solidarność"

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.