Drukuj

Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego (ENM).(www.sejm.gov.pl)

Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fragmenty skróconej informacja o pracach komisji (www.sejm.gov.pl)

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu przez grupę posłów wysłuchała „Informacji Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie realizacji zapowiedzi składanych przez Panią Minister w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały zostać wypłacane od stycznia 2018 r.”.

Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawiła poseł Urszula Augustyn (PO), zwracając się jednocześnie do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej o udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania: kiedy i w jakiej wysokości będą wypłacone podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym również dla nauczycieli przedszkoli; z jakich środków zostaną sfinansowane; czy i z jakim skutkiem toczą się rozmowy ze związkami zawodowymi w ramach zespołów na temat statusu zawodowego nauczycieli oraz systemowych zmian dotyczących finansowania oświaty. 

Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek.

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z deklaracjami rządu, będą w wysokości 15%, rozłożone na 3 lata (corocznie 5%). Pierwszy etap podwyżek rozpocznie się 1 kwietnia 2018 r. Minister podkreśliła, że środki na wzrost wynagrodzeń zabezpieczone są w budżecie państwa i będą przekazane samorządom w subwencji oświatowej (1,2 mld zł na ten cel). Ministerstwo pracuje nad projektem rozporządzenia w tej sprawie. 

W dyskusji zwrócono m.in. uwagę na rozważenie możliwości wprowadzenia innego niż dotychczas mechanizmu kształtowania wynagrodzeń nauczycieli, tj. w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; zaznaczono jednak, że punktem wyjścia do debaty w tej sprawie powinien być znaczący wzrost poziomu płac nauczycieli. Podkreślono też konieczność wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

W posiedzeniu uczestniczył członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – Jerzy Ewertowski.

Materiały filmowe ze strony: www.sejm.gov.pl