Solidarność Podbeskidzie Zmiany w ustawie o COVID-19

Zmiany w ustawie o COVID-19

Zmiany w ustawie o COVID-19

Udostępnij na:
19 października 2020 r. do Sejmu wpłynął kolejny poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk 683). Prace nad projektem zakończyły się 28 października 2020r, a dnia 3 listopada 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ostateczną wersję ustawy.

www.pixabay.com

1.  Ustawa ta przewiduje objęcie penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń i obowiązków nałożonych w związku z epidemią COVID-19 nie tylko przez osoby chore i osoby będące nosicielami wirusa, lecz także przez osoby zdrowe oraz osoby sprawujące opiekę nad małoletnim bądź osobą bezradną, która nie dopełni obowiązku spowodowania, by osoba ta zastosowała się do tychże zakazów i obowiązków. Sankcją będzie nagana lub kara grzywny w wysokości do 1 000 zł. Środki pochodzące z grzywien wpływać mają na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który przeznaczy je na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2.  Nowa ustawa uprawniać będzie Radę Ministrów do nałożenia w drodze rozporządzenia obowiązku poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore lub podejrzane o zachorowanie, obowiązku stosowania określonych środków i zabiegów profilaktycznych oraz nakazu zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach i miejscach. Niezastosowanie się do nakazu zakrywania ust i nosa stanowić będzie uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

3.  W ustawie przewidziano możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii osób wykonujących zawody medyczne. Obowiązek ten nie będzie mógł być nałożony m.in. na osoby, które ukończyły odpowiednio 60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn. Udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą mogli brać także studenci, doktoranci i inne osoby kształcące się w zawodzie medycznym. Wówczas, okres pracy przy zwalczaniu epidemii zaliczany będzie na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Co więcej, zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na czas zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, uzyskać będzie mogła osoba, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium UE, mająca prawo pobytu na terytorium RP.

4.  Nadto, powołany zostanie krajowy koordynator ratownictwa medycznego, do którego kompetencji będzie należało m.in. rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w sytuacji, gdy spór dotyczy przyjęcia osoby transportowanej przez zespół ratownictwa medycznego lub zespół transportu sanitarnego z terenu innego województwa, niż to, w którym znajduje się ten szpital. Zgodnie z treścią nowelizacji, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zespół ratownictwa medycznego obowiązany będzie do przetransportowania chorej osoby do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego albo krajowego koordynatora ratownictwa medycznego.

5.  W świetle przepisów nowej ustawy, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Z kolei, niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi będzie traktowana na równi z niezdolnością do pracy.

6.  Wśród innych zmian przewidzianych nowelizacją wymienić należy m.in.:

– przedłużenie terminu realizacji recepty na leki, które są obecnie niedostępne o nie więcej niż 150 dni licząc od dnia jej wystawienia;

– wyłączenie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii oraz do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19;

– wyłączenie stosowania przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych w przypadkach projektowania, remontu czy budowy obiektów budowlanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub w związku z realizacją działań podjętych w celu zwalczania COVID-19.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z nową ustawą, naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z COVID-19, stanowić będzie podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie naruszył ww. ograniczeń, nakazów i zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, przedsiębiorca obowiązany będzie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy.

www.solidarnosc.org.pl / D,Cz

Autor: redakcja
Źródło: www.tysol.pl

 

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat