Solidarność Podbeskidzie Ważne stanowiska Zarządu Regionu

Ważne stanowiska Zarządu Regionu

Ważne stanowiska Zarządu Regionu

Udostępnij na:

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku przyjął szereg stanowisk, odnoszących się do bieżących problemów i aktualnej sytuacji w kraju. Związkowcy m.in. podtrzymali swe dotychczasowe żądanie przywrócenia wieku emerytalnego z jednoczesnym stworzeniem możliwości przechodzenia na emeryturę po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy. Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty, przyjęte przez podbeskidzki Zarząd Regionu.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego

Postulat obniżenia wieku emerytalnego do poziomu sprzed ostatniej reformy i powiązania go ze stażem pracy był i pozostaje najważniejszym żądaniem NSZZ „Solidarność”, zbieżnym z oczekiwaniami milionów Polaków.

Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oczekuje jak najszybszej, pełnej realizacji tego postulatu, a więc obniżenia wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz umożliwienia przejścia na emeryturę osobom, legitymującym się 35-letnim (dla kobiet) lub 40-letnim stażem pracy (dla mężczyzn).

Zrealizowanie tego postulatu będzie sprawdzianem społecznej wrażliwości i dobrej woli rządu oraz parlamentarnej większości, jaką stanowią posłowie i senatorowie PiS.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie sprzedaży uzdrowisk

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego.

Wnioski dotyczące wstrzymania przekształceń własnościowych prowadzonych wobec Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój były kilkakrotnie składane przez związki zawodowe oraz przez inne podmioty życia społecznego.

Dziwi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech z jakim Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społecznego mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań prywatyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach ochrony zdrowia.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

NSZZ „Solidarność” wiąże wielkie nadzieje z funkcjonowaniem Rad Dialogu Społecznego zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i w poszczególnych województwach. Instytucja ta jest szansą na odbudowę autentycznego dialogu społecznego, zniszczonego w czasie rządów koalicji PO-PSL. Rady Dialogu Społecznego mogą być płaszczyzną nie tylko negocjacji ale też realizacji wielu postulatów społecznych.

Obecny poziom finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego może skutecznie zniweczyć te nadzieje i uniemożliwić realizację ustawowych zadać WRDS, a tym samym zagrozić dalszemu funkcjonowaniu tej tak ważnej roli społecznego dialogu.

Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydium Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań, które zmienią obecną sytuację poprzez zmianę sposobu i poziomu finansowania działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego tak by mogły one bez przeszkód i w pełnym zakresie spełniać swe zadania.

 STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie zagrożeń związanych z umową TTIP

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się przygotowywanym zapisom umowy TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji).

Umowa ta, mająca zliberalizować zasady handlu i współpracy gospodarczej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, jest opracowywana w tajemnicy przed opinią publiczną krajów UE. Zapisy tej umowy mają radykalnie zwiększyć uprawnienia międzynarodowych korporacji, a ograniczyć prawa pracownicze, konsumenckie i obywatelskie naruszając suwerenność poszczególnych państw Unii Europejskiej w dziedzinie stanowienia prawa. Wprowadzenie umowy TTIP w obecnie przygotowywanej formule oznaczać będzie zalegalizowanie nieograniczonego niczym dyktatu wielkich korporacji, a tym samym grozić będzie ograniczeniem praw pracowniczych, pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz utratą setek tysięcy miejsc pracy.

Zarząd Regionu Podbeskidzie apeluje do krajowych władz NSZZ „Solidarność” oraz do rządu i Parlamentu, a także do wszystkich przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszelkich działań, które uniemożliwią podpisanie umowy TTIP w obecnej formule.

 STANOWISKO

ZARZADU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie przywrócenia uprawnień emerytalnych

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych w celu przywrócenia możliwości odejść na wcześniejsze emerytury pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy te uprawnienia utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzą wątpliwości.

Wykazy tych stanowisk szkodliwych występujących we wszystkich branżach powinny być uzgodnione z Sekretariatami Branżowymi NSZZ „Solidarność”.

Uważamy, że zmiany dokonane przez Rządy Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone bez konsultacji społecznej i przy ostrym sprzeciwie związków zawodowych, dlatego też należy ponownie dokonać analizy znowelizowanej ustawy i dokonać weryfikacji zasad odejść na wcześniejsze emerytury.

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia przy nowelizacji Kodeksu Pracy, dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zapisów dotyczących obligatoryjnych ponadzakładowych układów zbiorowych, które zawierałyby regulacje prawa pracy obowiązujące na poziomach regionu, branż lub ogólnokrajowym.

 

STANOWISKO

ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w sprawie likwidacji miejsc pracy Grupie Kapitałowej Tauron

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się likwidacji miejsc pracy w energetyce zawodowej. Przedstawiony przez Zarząd Tauron Polska Energia S.A. „Program Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej Tauron Polska Energia” powoduje  likwidację miejsc pracy w naszym  regionie.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik