Solidarność Podbeskidzie Resort energii wspomoże kopalnię Silesia?

Resort energii wspomoże kopalnię Silesia?

Resort energii wspomoże kopalnię Silesia?

Udostępnij na:

Wiceminister ener­gii Grzegorz Tobiszowski zade­kla­ro­wał w ponie­dzia­łek, 6 marca, wspar­cie resortu dla nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która ma kło­poty ze zby­tem węgla. Analizowane będą też moż­li­wo­ści loko­wa­nia pol­skiego węgla na cze­skim rynku.

SilesiaKopalnia Silesia należy do cze­skiego hol­dingu EPH (Energetyczny i Przemysłowy Holding), który zabie­gał wcze­śniej o kupno Elektrowni Rybnik (Silesia mogłaby dostar­czać tam węgiel — PAP) od fran­cu­skiego kon­cernu EDF. Ostatecznie jed­nak pol­skie aktywa EDF ma nabyć kon­sor­cjum PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika.

Jak powie­dział w ponie­dzia­łek dzien­ni­ka­rzom Tobiszowski, już po tym, kiedy oka­zało się, że EPH nie kupi elek­trowni w Rybniku, cze­ski hol­ding skie­ro­wał do pre­mier Beaty Szydło pismo, zawie­ra­jące infor­ma­cję o moż­li­wo­ści odsprze­daży kopalni Silesia. Niezależnie od tej pro­po­zy­cji, sze­fo­wie Ministerstwa Energii mieli już zapla­no­wane spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni oraz z EPH.

„Jestem po roz­mo­wie z EPH; co do kopalni Silesia, to roz­po­czy­namy pewną współ­pracę (…). Jako wła­ści­ciel (pol­skich kopalń — PAP) zde­kla­ro­wa­li­śmy się do pew­nego wspar­cia, cho­ciaż to jest pry­watna kopal­nia. Ale uzna­li­śmy, że będziemy także tu aktywni, żeby pomóc w tym trud­nym okre­sie” — powie­dział Tobiszowski.

„Pomożemy Silesii, bo mają pewne pro­blemy ze zby­ciem węgla w ostat­nim cza­sie; pomo­żemy im, żeby mogli poprzez sprze­daż węgla móc utrzy­mać swój wynik finan­sowy i aby zwra­cały im się nakłady, które ponie­śli” — wyja­śnił wiceminister.

Więcej na stronie „S” PG Silesia – TUTAJ »

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik