Solidarność Podbeskidzie PRIORYTETY MINISTERSTWA

PRIORYTETY MINISTERSTWA

PRIORYTETY MINISTERSTWA

Udostępnij na:

wicem_szwedDzięki Stanisławowi Szwedowi, wiceministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej, mamy możliwość na bieżąco obserwować prace, dotyczące planowanych zmian w ustawodawstwie, które w sposób szczególny dotyczą pracowników i organizacji związkowych. Stanisław Szwed deklaruje regularne przedstawianie takich informacji, jak również bieżącą pomoc pracowników swojego biura w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, z jakimi borykają się związkowcy. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych działań i najbliższych planów Ministerstwa w zakresie prawa pracy.

 

 

Priorytety Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące spraw pracowniczych i związkowych:

  • Poprawienie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy poprzez wprowadzenie konkretnych zmian w Kodeksie Pracy i likwidację syndromu tzw. pierwszej dniówki. Chcemy wprowadzić system, który spowoduje, że jeszcze przed przystąpieniem do pracy pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie umowę o pracę.

W tym celu została przygotowana nowelizacja Kodeksu Pracy, która została skierowana do konsultacji społecznych.

  • Od 1 styczna 2016 roku umowy zlecenia będą „ozusowane” do wysokości płacy minimalnej.
  • Kolejna ustawa, nad którą pracujemy, zakłada wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach na poziomie 12 zł. W naszym rozumieniu ten projekt likwidowałby patologię dość powszechnego obecnie stosowania stawek 4-5 zł przy takich umowach, np. wobec pracowników firm ochroniarskich.
  • Prowadzone będą prace nad projektami ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – we współpracy z partnerami społecznymi, na forum Rady Dialogu Społecznego
  • Ważnym elementem naszych działań w zakresie polepszenia sytuacji na rynku pracy jest Narodowy Program Zatrudnienia. Przeprowadzona zostanie analiza rozwiązań z uwzględnieniem:

–  aktualnej sytuacji na rynku pracy (na przestrzeni 2015 roku znacznie zmniejszyła się liczba młodych bezrobotnych do 25 r.ż. Na koniec listopada 2015 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób do 25 r.ż. wynosiła 234.374 i w stosunku do listopada roku poprzedniego zmniejszyła się o 69.432 osoby (tj. o 22,9 %).  Udział tej grupy w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 15,3%)

– wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2015 r. tzw. „100 tys. miejsc pracy dla młodych” (łączenie wsparcia dla pracodawców z zatrudnieniem niesybsydiowanym)

  • zmiany ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych celem umożliwienia nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i prawa do świadczenia przedemerytalnego opiekunom osób niepełnosprawnych;
  • prowadzone będą prace związane z usprawnieniem i lepszą koordynacją publicznych służb zatrudnienia.
  • Nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – m. in. w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.

Głównym celem nowelizacji będzie rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych m.in. na osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych.

  • Planowana jest również zmiana przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych poprzez podwyższenie progów dla organizacji członkowskiej organizacji wchodzącej w skład RDS z 7% do 10% i pozostałych z 10% do 15%. Ponadto organizacje wchodzące w skład tej samej federacji, bądź konfederacji reprezentatywnej w RDS będą mogły działać poprzez wspólną reprezentację.

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat