Oddziały Sucha Beskidzka Powiatowa Rada Zatrudnienia w Suchej Beskidzkiej

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Suchej Beskidzkiej

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Suchej Beskidzkiej

Udostępnij na:

Ostatnie w br. posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia zwołane przez Przewodniczącego Rady Zatrudnienia – Krzysztofa Chudzika odbyło się 29 grudnia.
W porządku obrad, oprócz zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy, opiniowano kierunki kształcenia w zawodach oraz dokonano drobnych korekt w planie finansowym Funduszu Pracy na zadania fakultatywne.

Pragnę przypomnieć, że Powiatowa Rada Zatrudnienia w Suchej Beskidzkiej jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Zgodnie z art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:
• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
• ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
• opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
• składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
• opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
• delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
• opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
• opiniowanie programów specjalnych, w tym celowości ich realizacji biorąc pod uwagę liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób, zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny, koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
Krzysztof Chudzik

Udostępnij na:

Author: Krzysztof Chudzik