Kalendarium


HISTORIA SOLIDARNOŚCI


INTERNETOWE MUZEUM SOLIDARNOŚCI


INSTYTUT LECHA WAŁĘSY

ARCHIWUM KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

GALERIA ERAZMA CIOŁKA

NAD STOBRAWĄ

KALENDARIUM REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

1980 rok
6.09 - . w Opolu spotkały się delegacje kilku zakładów pracy i w efekcie doprowadziły do formalnego założenia MKZ-tu. Powstały w ten sposób MKZ Opole był reprezentowany na Zjeździe w Gdańsku w dniu 17 września 1980 r. Trzyosobowa delegacja w składzie: R. Kirsztein, B. Bardon, E. Żuraw dokonała aktu rejestracji MKZ w Gdańsku.

19.09 - odbyło się zebranie wszystkich członków MKZ-tu Opole w czasie którego ukonstytuowały się władze w składzie: B. Bardon przewodniczący, Z. Galeta wiceprzewodniczący, R. Kirszein wiceprzewodniczący, R. Pawluszkiewicz sekretarz, I. Kurowska - skarbnik.B. Bardon pełnił tę funkcję do 23 grudnia 1980 r. po nim przewodniczącym MKZ został Roman Kirstein,

1981 rok
19.02. przedstawiciele Komisji Zakładowych zgrupowanych w Punkcie Koordynacyjnym w Krapkowicach uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Otmęt w Krapkowicach. Zebrani omówili najważniejsze problemy Krapkowic: sytuację w budownictwie mieszkaniowym, służbie zdrowia, handlu i usługach, problemy współpracy z władzami.

20.02 w Opolu odbyło się zebranie Ogólnopolskiej Komisji Porozumienia Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego. W zebraniu uczestniczyło około 80 przedstawicieli zakładów pracy tej branży. Zebrani omówili sprawę porozumienia branżowego i bieżące działania Związku.

7.03. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy hucie im. Gen. Świerczewskiego w Zawadzkiem wystosowała protest przeciwko wystąpieniu I-go sekretarza PZPR Stanisława Kani na zjeździe partii radzieckiej. W oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego KZ A. Kwiatkowskiego napisano ... jesteśmy oburzeni wypaczaniem rzeczywistych przyczyn kryzysu w naszym kraju, jak również wystąpieniem I-go sekretarza KC PZPR w imieniu całego narodu. ...

marzec w siedzibie MKZ w Opolu rozpoczęła działalność Komisja Prawna zorganizowana przez dr nauk prawnych Bronisława Fułata. Komisja udzielała bezpłatnych porad prawnych wszystkim ludziom pracy w tym również indywidualnym rolnikom i studentom.

16.03. - na dworcu kolejowym Opole Główne zostali zatrzymani przez MO studenci WSI. Aresztowania dokonano w trakcie rozmów z Naczelnikiem Stacji dotyczących prawa do rozwieszania informacji o zatrzymanych i pobitych 5 marca studentach T.Szajera i M. Raczko. Wśród zatrzymanych znalazł się przewodniczący NZS WSI w Opolu Wiesław Ukleja. Po interwencji dr B. Fułata i B. Bardona 17 marca zatrzymani zostali zwolnieni z aresztu.

21.03 prezydium MKZ w Opolu wystosowało protest przeciwko wprowadzaniu w błąd polskiej opinii publicznej przez ekipę Dziennika TVP. W oświadczeniu napisano ... Przeinaczania i przemilczanie faktów niewygodnych dla władzy jest starą, skompromitowaną metodą działania TVP. Oczekujemy ... zmiany stylu pracy i zmiany ekipy odpowiedzialnej za Dziennik wieczorny TVP

24.03 Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Opolu podporządkowując się uchwale KKP podjął decyzję o strajku generalnym, który zaplanowano na dzień 31.03.1981 r. MKS w Opolu postanowił też, że w dalszym ciągu nie opuszcza siedziby przy ul. Reymonta 16.

26.03 w siedzibie MKZ w Opolu przy ul. Reymonta odprawiona została msza św. w intencji członków Solidarności celebrowana przez ks. bpa Antoniego Adamiuka. MKS w Opolu wystosowała do członków Związku Instrukcje w sprawie najważniejszych zasad postępowania na wypadek: strajku generalnego, stanu wyjątkowego lub interwencji z zewnątrz.

27.03 56 zakładów z terenu działania MZS Ziemi Prudnickiej proklamowało strajk. Strajk przebiegał spokojnie. W trakcie akcji rozwieszono plakaty z napisami: Pałami od nowa , Za co bijesz za chęć do życia , Demokracja , Rozmowy z ludem itp.

13.04 gościem MKZ-tu Opole była Anna Walentynowicz, członek KKP, współzałożycielka Solidarności .

15.04 NSZZ Solidarność w Opolu zorganizowała uroczystość poświęconą 41 rocznicy zbrodni katyńskiej. W południe uruchomiono syreny fabryczne a w godzinach popołudniowych delegacja MKZ, zakładów pracy oraz rolników indywidualnych złożyły wieńce pod pomnikiem Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego.

17.04 Prezydium MKZ NSZZ Solidarność w Opolu rekomendowało dr Stanisława Jałowieckiego jako kandydata na stanowisko wojewody opolskiego.

28.04. w Kędzierzynie Koźlu zawiązał się Komitet Obrony Więzionych za przekonania.

4.05 w dniu św. Floriana patrona hutników na terenie Huty w Zawadzkiem odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność . Hutnicy podjęli uchwałę, że w miejscu poświęcenia sztandaru stanie krzyż, pod którym w hutnicze święto corocznie będzie odprawiana msza św.

14.05 w związku z zamachem na Ojca Świętego MKZ NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego wystosował telegram w którym przekazał życzenia rychłego powrotu do zdrowia i zapewnienia o pamięci w modlitwie mieszkańców Śląska Opolskiego.

maj Rejonowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność Kolejarzy wystosowała stanowisko w którym żąda udostępnienia Szpitala Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu całemu społeczeństwu. Apel ten poparła KZ przy WKTS w Opolu.

30 maja odbył się pierwszy Zjazd Delegatów Województwa Opolskiego na którym podjęto uchwałę o utworzeniu Regionu Ziemi Opolskiej. W uchwale tej przewidziano strukturę organizacyjną niezgodną ze Statutem Związku. Przewidywała ona istnienie czwartego, niezależnego szczebla władzy związkowej, czyli MKZ.

czerwiec - Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność przy Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z Opolu zwróciły się do wojewody opolskiego z propozycją rozpatrzenia możliwości przekazania obiektu Komitetu Miejskiego PZPR przy ul. Mickiewicza w Opolu z przeznaczeniem na Pogotowie Ratunkowe. Z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ S przy KSSD w Graczach budynek tamtejszego KM-G PZPR przeznaczony został na przedszkole, a sam Komitet przeniósł się do UM i G.

lipiec - na WZD przewodniczącym ZR wybrany został Stanisław Jałowiecki. W sklład Prezyium weszli również: Jarosław Chołodecki (wiceprzewodniczacy), Leonard Rypień (weiceprzewodniczący) i Jakub Forystek (sekretarz). Na pierwszym posiedzeniu ZR uzupełniono skład Prezydium ZR. Etatowymi członkami Prezydium zostali: Wilhelm Oblicki, Grzegorz Indraszczak, Marek Hendowski. Nieetatowymi członkami Prezydium zostali: Jerzy Ciupka, Franciszek Szelwicki i Ireneusz Just.

29.07 przewodniczący ZR Stanisław Jałowiecki spotkał się ze związkowcami zakładów pracy Strzelec Opolskich. Spotkanie zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ S przy Cementowni Strzelce Opolskie . Omówiono zasady współpracy ZR z małymi komisjami zakładowymi oraz niedomogi w systemie obiegu informacji wewnątrzzwiązkowej.

30.07. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu na którym przedstawiono zadania i organizację pracy członków Prezydium oraz pracowników zarządu, omówiono sytuację w kraju i regionie oraz obchody I rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i dokonano wyboru uzupełniającego członków Prezydium ZR. Etatowymi członkami Prezydium zostali: Wilhelm Oblicki, Grzegorz Indraszczak Marek Hendowski, a nieetatowymi członkami zostali: Jerzy Ciupka, Franciszek Szelwicki i Ireneusz Just.

5.08 Prezydium Zarządu Regionu Śląska Opolskiego po zapoznaniu się z sytuacją w kraju i w regionie, a zwłaszcza po wysłuchaniu wielu opinii związkowych organizacji zakładowych, które kategorycznie wyraziły sprzeciw na zmniejszenie i tak już głodowych racji żywnościowych oraz dla poparcia stanowiska KKP w rozmowach z rządem, podjęło uchwałę o ogłoszeniu stanu gotowości strajkowej. Początek gotowości strajkowej wyznaczono na dzień 6.08.1981 r. Ostry sprzeciw wyraziły też między innymi Komisje Zakładowe: przy Zakładzie Części Samochodowych w Opolu, w Hucie Małapanew w Ozimku, Elektrowni OPOLE w Budowie, przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu, w Spółdzielni Pracy Wyrobów Drewnianych Dąb w Głuchołazach. .

6.08 odbyło się posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Zarząd utrzymał w mocy decyzję Prezydium ZR o wprowadzeniu gotowości strajkowej, ustalono zasady ogłaszania gotowości strajkowej i jej odwoływania. Zarząd udzielił poparcia dla strajku ostrzegawczego w Hucie im. Świerczewskiego w Zawadzkiem, który zaplanowano na dzień 6.08.1981 r. po jednej godzinie na każdej zmianie.

10.08 w Hucie im. Gen. Świerczewskiego w Zawadzkiem odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ S , na którym rozważono sprawę dalszej akcji protestacyjnej załogi huty. Związkowcy podjęli decyzję o rozszerzeniu strajku do 2 godzin na każdej zmianie w proteście przeciwko braku jakichkolwiek oznak realizacji porozumienia podpisanego z wojewodą Mikołajewiczem, a także przeciwko sytuacji w kraju. W zebraniu uczestniczył wiceprzewodniczący ZR Jarosław Chołodecki.

13.08 po wysłuchaniu opinii przewodniczących KZ oraz w nawiązaniu do apelu KKP Zarząd Regionu odwołał gotowość strajkową w regionie. Zarząd podjął też uchwały w sprawie poparcia wszelkich inicjatyw załóg pracowniczych zmierzających do tworzenia autentycznego samorządu pracowniczego oraz dostępu NSZZ Solidarność do środków masowego przekazu.

18.08 w PBRol. w Olesie odbyło się spotkanie przewodniczącego ZR Stanisława Jałowieckiego i wiceprzewodniczącego ZR Jarosława Chołodeckiego z Komisją Koordynacyjną Ziemi Oleskiej. Głównym tematem były problemy związane z powrotem Oleska w administracyjne granice Opolszczyzny. Innymi tematami podjętymi podczas spotkania były sprawy związane z zaopatrzeniem, przepływem informacji, NFOZ, Wszechnicą Związkową oraz szkoleniem związkowym.

W sierpniu 1981 r. w skład Zarządu Regionu wchodziło 623 organizacje związkowe.

W dniach 5 10.09 i 26.09 7.10 w hali Oliwii w Gdańsku odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów. Region Śląska Opolskiego reprezentowali: Stanisław Jałowiecki, Jarosław Chołodecki, Leonard Rypień, Jakub Forystek, Chesław Chmielewski, Bogdan Hełka, Roman Kirstein, Jerzy Łysiak, Włodzimierz Wiktor, Eugeniusz Woliński, Stanisław Dolacik, Ireneusz Just, Andrzej Kwoka, Waldemar Kupczak, Jerzy Mielnik, Franciszek Szelwicki, Maria Trać, Aleksander Dudek, Ryszard Gleich.

31.08 na Górze Świętej Anny z inicjatywy Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ Solidarność przy organizacyjnym współudziale NSZZ RI Solidarność oraz NSZZ Solidarność rzemiosła odbyła się wielka manifestacja religijno patriotyczna z okazji I rocznicy podpisania porozumień społecznych z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez ks. biskupa Antoniego Adamiuka. Po mszy św. w amfiteatrze odbył się festyn ludowy w którym uczestniczyło około 10 tys. ludzi.

9.09. Zarząd KM NSZZ Solidarność Ziemi Kluczborskiej podjął uchwałę, w którym zobowiązuje powołany przez siebie zespół do wszczęcia pertraktacji w sprawie przekazania budynku KM i G PZPR w Kluczborku na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury.

19.09 w Zdzieszowicach odbyło się poświęcenie krzyża i figury św. Floriana, wzniesionych na terenie zakładów koksowniczych. W Mszy św. koncelebrowanej przez ks. bpa Antoniego Adamiuka na zaproszenie KZ NSZZ Solidarność w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach uczestniczyły delegacje NSZZ S z całego kraju. W uroczystości udział wzięli również przewodniczący ZR Stanisław Jałowiecki i wiceprzewodniczący Jarosław Chołodecki.

22.09. odbyła się III tura Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląska Opolskiego. Program obrad zawierał sprawozdanie i dyskusję nad przebiegiem pierwszej części I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność . Delegaci przyjęli dwie uchwały. W pierwszej wyrazili stanowczy protest przeciwko próbom czynionym przez władze usiłujące wmówić narodowi, że wyłonieni w demokratycznych wyborach przedstawiciele załóg nie mają prawa reprezentować robotników , a tym samym uchwały podjęte przez nich na I Krajowym Zjeździe NSZZ Solidarność oceniane są jako akty sprzeczne z wolą i interesami klasy robotniczej. Delegaci potwierdzili też ważność mandatów udzielonych delegatom na I KZD. Zjazd uchwalił również Odezwę do związkowców NSZZ Solidarność w której krytycznie oceniono poczynania władzy ukazującej wydarzenia w naszym kraju jako działania zmierzające do obalenia socjalizmu nie tylko u nas, ale i w całym bloku państw socjalistycznych. Propaganda prześciga się w wymyślaniu dowodów takich działań. (...). Po raz niewiadomo już który aparat władzy daje dowód, że jego głównym celem nie jest likwidacja kryzysu gospodarczego, ale likwidacja Solidarności .

10.10. na terenie ZNTK w Opolu odsłonięto pomnik św. Katarzyny patronki kolejarzy. Odsłonięcie i poświęcenie figurki św. Katarzyny połączone było z poświęceniem sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność oraz z uroczystą mszą św. polową, którą odprawił ks. bp Antoni Adamiuk. W uroczystości uczestniczyły delegacje NSZZ Solidarność z całego kraju, w tym też delegacja Stoczni Gdańskiej z historycznym sztandarem MKS-u.

w nocy z 10/11. 10. na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Opolu dokonano kolejnego aktu wandalizmu. Nieznani sprawcy zachlapali tablicę Związku Młodzieży Pracującej Robotnik , obok namalowali czarny krzyż faszystowski. Tablica umieszczona była obok portierni w miejscu oświetlonym. Te akty prowokacji ciągnęły się od sierpnia 1980 roku.

12.10 w Oleśnie odbyło się spotkanie członków NSZZ Solidarność z przedstawicielami Zarządu Regionu Stanisławem Jalowieckim i Januszem Całką. Stanisław Jałowiecki przedstawił program Związku wypracowany na I KZD i przedstawił plany na przyszłość. Delegaci z Olesna podkreślali, że sprawą dla nich najważniejszą jest powrót Olesna do administracyjnych granic Opolszczyzny.

12.10. w Zarządzie Regionu odbyło się spotkanie przedstawicieli Nysy: P. Grzegorczyk, J.Jakubek, W. Bolechów i H. Stępień; Kędzierzyna Koźla:H. Hamczyk, T. Lichy, i Brzegu: B, Zajączkowski, P. Cziollek z udziałem członka Krajowej Komisji Porozumienia Franciszka Szelwickiego w sprawie krytycznej sytuacji zaopatrzeniowej w żywność i podstawowe artykuły przemysłowe w naszym regionie.

12.10 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Krapkowicach ogłosiła z dniem 14.10.81 r. gotowość strajkową zakładu. Jednocześnie upoważniła Komitet Strajkowy do przeprowadzenia w dniu 16.10.81 r. strajku ostrzegawczego. Powodem strajku był zły system sprzedaży artykułów reglamentowanych, a w szczególności mięsa i przetworów mięsnych na terenie miasta i gminy Krapkowice. Podobne uchwały podjęło następnych 18 zakładów, w tym największe przedsiębiorstwa gminy Krapkowice, takie jak: Zakłady Papiernicze, ZCW Górażdże, ZMPP Krapkowice, POM Krapkowice, ZOZ Krapkowice, WSS Krapkowice. Ogłoszenie gotowości strajkowej zostało poparte przez Związki Branżowe oraz Komitety Zakładowe PZPR w największych zakładach gminy Krapkowice. 14 października 1981 r. utworzymy został Międzyzakładowy Komitet Strajkowy składający się z 10 przedstawicieli największych zakładów pracy gminy Krapkowice. Komitet został upoważniony do rozmów z władzami województwa.

20.10. Zarząd Regionu udzielił votum nieufności funkcjonującym strukturom władzy administracyjno gospodarczej województwa. W związku z kończącą się kadencją organów przedstawicielskich stopnia podstawowego i wojewódzkiego, Zarząd domagał się przeprowadzenia wyborów do tych organów w oparciu o społecznie akceptowaną ordynację wyborczą.

26.10. - Zarząd Regionu podjął uchwałę w sprawie proklamowania w dniu 28 października 1981 r. jednogodzinnego strajku protestacyjnego. W uchwale wysunięto następujące żądania: 1) Zaprzestania represji w stosunku do działaczy Związku; 2) Podjęcia energicznych działań dla zabezpieczenia pokrycia kartkowego, oraz ujednolicenia systemu kartkowego w całym kraju. Przyznania odpowiednich uprawnień dla Społecznej Rady Gospodarki Narodowej oraz dla związkowych Komisji Kontroli Społecznej

28.10 - w 14 miesięcy od pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 r. w godz. 0d 1200 do 1300 przeprowadzono jednogodzinny strajk ostrzegawczy. Do strajku przystąpiło większość zakładów Opolszczyzny. W wielu zakładach po przeprowadzeniu referendum w strajkach uczestniczyły komplety załóg, bez względu na przynależność partyjną i związkową. Pracowali w większości ci, których komisje wyłączyły od czynnego udziału np.: załogi PGR, obsługi ciągłych technologii, służba zdrowia, handel, wodociągi itp. Dla porównania skali można podać przykład: w ZUP Nysa odmówiło udziału w strajku 137 osób (mniej niż 5 % załogi), w AGROMECIE Strzelce Opolskie 13 osób (mniej niż 1 % załogi), w Banku Spółdzielczym w Opolu wraz z pracownikami strajkowali klienci.

11.11. w katedrze opolskiej odprawiona została msza św. dla uczczenia Dnia Niepodległości. Po mszy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego gdzie odbyła się manifestacja.

29.11. pod pomnikiem Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego, delegacje Opolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania i Konfederacji Polski Niepodległej dla uczczenia 151 rocznicy Powstania Listopadowego złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

5.12. z okazji Dnia Górnika z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Kopali Skalnych Surowców Drogowych ks. bp Antoni Adamiuk poświęcił krzyż, Grotę św. Barbary i sztandar NSZZ Solidarność po czym odbyła się uroczysta akademia w Domu Kultury.

1989 rok
9.05 powstał komitet organizacyjny NSZZ Solidarność w Kombinacie Rolnym Kietrz w składzie: Jan Siniakiewicz (przew.), Adam Figura (z-ca przew.), Aleksander Czupek i Eugeniusz Kuźmierczyk członkowie. Dyrekcja zakładu, która została powiadomiona o tym fakcie, stwierdziła iż Związek jest nielegalny ponieważ nie jest zarejestrowany w sądzie. Część osób, które wpisały się na listę była wzywana przez kierowników i namawiana do rezygnacji z przynależności do NSZZ Solidarność .

13.05. Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego wpisany został przez KKW w Gdańsku do Centralnego Rejestru Regionów. KKW upoważniło do organizowania i reprezentowania Związku: Jana Całkę przewodniczącego; Janusza Sanockiego wiceprzewodniczącego; Danutę Pelc sekretarz; Józefa Skrzyniarza sekretarz.

28.06 przy TZR NSZZ Solidarność zawiązało się Koło Emerytów i Rencistów.

29.06 - w Zakładach Remontowo Budowlanych Opolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego wybuchł między załogą a dyrekcją na tle płacowym. Pracownicy protestowali przeciw nierównemu traktowaniu zatrudnionych na stanowiskach umysłowych i robotniczych (pracownicy umysłowi dostali podwyżkę płac od 1.04. a fizyczni od 1.06). Po przeprowadzeniu akcji strajkowej dyrekcja wyraziła zgodę na wyrównanie płacy pracownikom fizycznym od 1.04.

3.07 TKZ NSZZ Solidarność pracowników służby zdrowia w Opolu ogłosiła pogotowie strajkowe. Protestujący pracownicy służby zdrowia domagali się: poprawy sytuacji materialnej, zreformowania służby zdrowia, zniesienia nomenklatury. 12.07. TKZ NSZZ : S zorganizowała biały marsz w którym udział wzięło około 1200 osób, w tym pracownicy ZOZ z Kluczborka i Prudnika. W wyniku porozumienia zawartego przez KK Służby Zdrowia i ministerstwem 18.07.89 r. akcja protestacyjna została zakończona.

6.07 - w OPBP I KRB Nysa odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej w trakcie którego ukonstytuował się zarząd w składzie: Marian Niemiec przewodniczący; Stanisław Urbaniak wiceprzewodniczący; Janusz Zachwieja sekretarz; Tadeusz Kula skarbnik. W tym dniu organizacja liczyła 107 członków.

8.07 w Łambinowicach odbyło się uroczyste wyprowadzenie sztandaru NSZZ Solidarność w Celpie Łambinowice z ośmioletniego ukrycia. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym przygotowana przez księdza proboszcza Adama Ciosmaka. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Antoni Adamiuk.

Lipiec w związku z wprowadzonymi w czerwcu drakońskimi podwyżkami cen Prezydium TZR NSZZ S Śląska Opolskiego wydało oświadczenie piętnujące politykę cenowo płacową rządu premiera Rakowskiego. Podobnej treści oświadczenie wydała Tymczasowa Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych S Opolszczyzny. 8 lipca 89 r. odbyła się manifestacja NSZZ RI S pod hasłem: Biedna wieś, to głodne miasto i Chcemy żniwować, a nie strajkować

lipiec ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego

17.07 - w Oddziałe PKS Nysa wybuchł strajk. Zawiązał się Komitet Strajkowy reprezentujący całą załogę zakładu. . Pracownicy domagali się: podwyżek płac, ustąpienia części kierownictwa, zmiany systemu zarządzania, wyeliminowania zbędnej biurokracji i marnotrawstwa.18.07 stan pogotowia strajkowego ogłosiły załogi KPKS w Prudniku i Kędzierzynie Koźlu w pełni popierając i solidaryzując się ze strajkującymi załogami KPKS w całym kraju.

20.07 - w Zakładzie Rolnym w Baborowie i Zakładzie Mechanicznym należącym do RPGR w Kierzu pracownicy nie wyszli do pracy w godz. od 700 do 1400 domagając się podwyżki płac, likwidacji części samochodó służbowych, podwyższenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych.

22.07 w Katedralnym Domu Katechetycznym odbyło się spotkanie Opolskiego Komitetu Obywatelskiego i przedstawicieli komitetów lokalnych. Spotkanie prowadził przewodniczący OKO S Kazimierz Kobiałko.

24.07 TZR przekazał na ręce posła Ziemi Opolskiej Bronisława Wilka prośbę o złożenie interpelacji poselskie w sprawie naruszenia praworządności przez funkcjonariuszy SZ z WUSW w Opolu. 26 lipca 89 r. poseł Wilk złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelację podając w niej następujące fakty: 1) 21 marca 1989 r. został uderzony w głowę Marcin Kaczyński przez funkcjonariusza SB. Zdarzenie to miało miejsce w Opolu podczas wiosennego topienia kukły stalina. 2) Bezprawna rewizja w domu Krystyny i Jerzego Golczuków; 3) 4 maja w Kluczborku funkcjonariusze SB próbowali zastraszyć Roberta Robotyckiego, współpracującego z Komitetem Obywatelskim Solidarność oraz pobicia go w dniu 25 maja; 4) 25 maja 89 r. miało miejsce zastraszenie uczestników Młodzieżowej Grupy Niepodległości Pokolenie 80 88 Zbigniewa Cieślińskiego, Adama Cieślińskiego, Tomasza Ardziejewskiego z groźbą użycia broni włącznie. Wymienieni uczestniczyli w akcji antywyborczej plakatowania Opola.

27.07 Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego wydał oświadczenie w którym uznał za w pełni uzasadnione żądania załóg domagających się podwyżek płac rekompensujących szalejący wzrost cen. W oświadczeniu napisano (...) Przyczynami krachu gospodarczego i pogarszających się ciągle warunków życia są: - upaństwowienie gospodarki; - funkcjonowanie nomenklatury; - drastyczny system podatkowy. Uważamy, że jedynym środkiem mogącym uchronić kraj przed zupełną katastrofą gospodarczą i polityczną jest usunięcie przyczyn kryzysu na drodze uwłaszczenia ludzi pracy. (...). TZR apelował też o pilne uproszczenie i zredukowanie systemu podatkowego.

3.08 w Cementowni Strzelce Opolskie ogłoszono pogotowie strajkowe. Pracownicy zakładu domagali się: podwyżli płac, podniesienia dodatku szkodliwego, wprowadzenia ceny umownej za cement.

4.08 - w Śląskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim ogłoszono pogotowie strajkowe. Załoga domagała się między innymi: podwyżki płac, wyjaśnienia sprawy finanosowania klubu sportowego Skalnik .

4.08 - przy Tymczasowym Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego powstała Komisja Interwencji i Praworządności. Przewodniczącą zostałą Krystyna Ziobrowska z Opola, wiceprzewodniczącym Romam Raczy z Namysłowa, sekretarzem Gertruda Kaczyńska z Opola

16.08. Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ S wydał oświadczenie wyrażające głębokie zaniepokojenie przedłużającym się impasem rządowym, postępujący upadkiem gospodarczym kraju oraz pogarszającymi się warunkami życia. TKZ wezwał kierownictwo Związku oraz Obywatelski Klub Parlamentarny do podjęcia współpracy ze wszystkimi demokratycznymi siłami w Sejmie w celu utworzenia rządu zaufania narodowego.

10.10 w Opolu z udziałem ok. 5000 Opolan i licznie przybyłych gości odbył się pogrzeb senatora Ziemi Opolskiej Jana Edmunda Osmańczyka.

20.10 - rozpoczęłi się pogotowie strajkowe w Hucie im. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem. Komisja Zakładowa zgłosiła następujące postulaty: wstrzymanie przeszeregowań dla pionu kierowniczego do czasu uzgodnienia ich z NSZZ S ; przestrzeganie porozumienia ws. dostępu do zakładowych środków przekazu; przestrzeganie ustawy o związkach zawodowych; zaprzestania finansowania ze środków zakładu partii i organizacji politycznych; wycofania opieki SB z terenu huty.

Październik Prezydium KZ NSZZ Solidarność w Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w Nysie przyjęło stanowisko w którym wyraziło niepokój w związku z powrotem do starych skompromitowanych praktyk rozdzielnictwa towarów na terenie zakładu. Prezydium uznało, że taka forma może prowadzić do sytuacji w której załogi dużych zakładów, mających siłę przebicia będą otrzymywać więcej deficytowych towarów niż ludzie pracujący w małych zakładach.

30.11 dla przygotowania III WZD Regionu Śląska Opolskiego powołana została Regionalna Komisja Wyborcza. Komisja wyłoniła Prezydium w składzie: Hanna Adamowicz przewodnicząca RKW, Tadeusz Ryśnik I wiceprzewodniczący, Marian Podświadek II wiceprzewodniczący; Mikołaj Gabryś sekretarz.

12.12 - powstała Krajowa Komisja Kordynacyjna ciepłowników z/s w Bydgoszczy. Przewodniczącym został Jerzy Ujazdowskie z Bydgoszczy. Jednym z członków Prezydium został Piotr Rother z WPEC w Opolu.

14.12 wybrany został 9 osobowy skład Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ Solidarność w Opolu. Przewodniczącym MKZ został Adam Budyłowski z REMAK w Opolu, zstępcą Edward Juszkiewicz z Zakładu Gazowniczego w Opolu, sekretarzem Maria Smolarska Woj. Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu oraz członkowie: Kazimierz Kubiak i Piotr Krawczuz z Huty Małapanew w Ozimku, Wacław Mielcarek Elektrownia Opole, Danuta Pelx _ TZR, GEOBUD Opole, Ireneusz Sołek Wojewódzki Szpital Zespolony w Opolu, Konrad Strzałka Z-d Robót Inst. Opole.

15.12 - w siedzibie TZR NSZZ S odbyło się spotkanie nt. Uspołecznienia środków masowego przekazu . W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele TZR, Ruchu Obywatelskiego Śląska Opolskiego, dyrektor rozgłośni polskiego radia i ks. Andrzej Hanich przedstawicieli kurii diecezjalnej. W trakcie spotkania ustalono, że 15 stycznia 1990 r. powołana zostanie społeczna rada programowa przy rozgłośni opolskiej sprawująca rolę opiniotwórczą i inspirującą oraz prezentującą opinię znaczących środowisk Opolszczyzny.

Grudzień w całym regionie trwała akcja zbierania darów i pieniędzy dla wolnej Rumunii.

Grudzień - w wyniku zabiegów KZ NSZZ S dyrekcja ZCH Blachownia w Kędzierzynie Koźlu zwróciła zagarnięte po wprowadzeniu stanu wojennego pieniądze.

Grudzień - Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Hucie Małapanew w Ozimku wydała oświadczenie w którym wyraziła protest przeciwko zamiarowi likwidacji deputatu węglowego w hutnictwie.

Grudzień - Zarząd Regionu Śląska Opolskiego otrzymał ofertę współpracy od francuskich związków zawodowych CFDT z okręgu Languedor Rousillon.

Grudzień - KZ NSZZ S FPB FROTEX w Prudniku wystąpiła z żądaniem opuszczenia zajmowanych lokali (200 m2) przez KZ PZPR i ZSMP oraz likwidację etatu przewodniczącego ZSMP. KZ S ujawniła też niewłaściwe wykorzystywanie funduszu socjalnego.

Grudzień - Komisja Przedsiębiorstwa NSZZ S Zakładów Azotowych w Kędzierzynie Koźlu zakwestionowała celowość działania Rady Pracowniczej w jej obecnym składzie. Związkowcy zarzucali Radzie zaakceptowanie darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego wykorzystywanych później na budowę domków jednorodzinnych.

27 grudnia - w oddziałe KPKS w Głubczycach KZ NSZZ S ogłosiła pogotowie strajkowe. Załoga domagała się godziwej płacy

1990 rok
5.01 w Zakładach Welur w Kierzu ogłoszono pogotowie strajkowe. Wybrano 12 osobowy Komitet Strajkowy, którego przewodniczącym został Jan Konopacki. Komitet zgłosił następujące postulaty: redukcja etatów umysłowych, rozliczenia nieuzasadnionych wyjazdów zagranicznych dyrektora z osobą niekompetentną, zwolnienia z pracy kierownika zakładu czwartego za nadużycia służbowe.

Styczeń - minister Jacek Kuroń przekazał 2 mln zł z Funduszu SOS Komitetowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym przy TZR Śląska Opolskiego. Pieni adze te zostały wydane na pomoc biednym rodzinom.

Styczeń Komisja Zakładowa NSZZ S przy Zakładzie Gazowniczym w Opolu przekazała 320 tys. złotych uzbieranych wśród pracowników na pomoc dla Rumunii. Członkowie NSZZ S przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym uzbierali 394 tys. zł na Fundusz Inicjatyw Społecznych premiera Tadeusza Mazowieckiego. Załoga opolskiego TRANSBUDU przekazał 5 mln zł na Fundusz premiera Mazowieckiego i 181 zł na Fundusz SOS Jacka Kuronia. W ZCh Blachownie zebrano 147 tys zł na fundusz Komitetu Ludzi Dobrej Woli i 355 tys. zł na pomoc dla Ruminii.

Styczeń - w Opolu powstała Regionalna Sekcja NSZZ Solidarność Pracowników Rolnictwa Uspołecznionego. Przedstawiciele 11 PGR wybrali władze Sekcji. Przewodniczącym został Andrzej Wojcieszek z KPGR Bierdzany.

13.01 - odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Ziemi Kluczborskiej w trakcie którego wyłoniono władze do MKZ w składzie: Wojciech Gilewicz przewodniczący, oraz członkowie; W. Błażejewski, I.Dudek, J. Głab, K. Kłos, Cz. Leszczyńska, W. Moszynski, J. Pankow, U. Podsiadło, Z. Sokołucha, A. Wojcieszek. J. Wójcik, i K. Lewandowski

16.01 - przedstawiciele Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ S Służby Zdrowia Śląska Opolskiego odebrali w Warszawie dary przekazane z Francji (dwa wagony). Dary w postaci leków i sprzętu medycznego zostały rozdysponowane do wszystkich placówek służby zdrowia Opolszczyzny.

Styczeń KZ NSZZ S w ZNTK w Opolu zwróciła się do dyrektora z wnioskiem o zrehabilitowanie, przywrócenie do pracy i materialne zadośćuczynienie Andrzejowi Kuźnierzowi, który został zwolniony z pracy 2 września 1982 r. na polecenie komisarza wojskowego za złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Katarzyny.

Styczeń - w Brzegu powstał Komitet Organizacyjny NSZZ S Funkcjonariuszy MP. Przewodniczącym został ppłk Andrzej Wojtycza. Szef RUSW odmówił przyjęcia oświadczenia o powstaniu KO tłumacząc się lojalnością wobec rządu T. Mazowieckiego.

4.02 - odbyły się wybory uzupełniające do Senatu w wyniku których senatorem została Dorota Simonides.

24 - 25.02 - odbyło się III Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego. Uczestniczyło w nim 304 delegatów (na 379 uprawnionych) reprezentujących 45 tys. członków S Opolszczyzny. WZD wybrało przewodniczącego Zarządu Regionu, którym został Jan Całka oraz członków Zarządu Region: Zbigniew Andruszków (Namysłow), Kazimierz Kłos (Kluczbork), Adam Budyłowski (Opole), Małgorzata Czupik (Opole), Jan Feusette (Opole), Łukaszewicz Teresa (Opole), Czesław Tomalik (Opole), Ziobrowska Krystyna (Opole), Dudziak Józef (Grodków), Janik Franciszek (Strzelce Opolskie), Mieczysław Dec (Kędzierzyn Koźle), Zdzisław Janicki (Kędzierzyn Koźle), Wiesława Sietczyńska Kędzierzyn Koźle, Janusz Góra Głubczyce, Czesław Dumkiewicz Prudnik, Janusz Smagoń (Nysa), Franciszek Ordon (Nysa), Stanisłąw Tkacz (Głuchołazy), Franciszek Szelwicki (Otmuchów), Tadeusz Ryśnik (Krapkowice), Ryszard Bardoń (Niemodlin), Józef Boski (Nysa), Piotr Szymański (Kluczbork), Ryszard Kasza (Prudnik), Zbigniew Kin (Strzelce Opolskie), Janusz Rola (Kędzierzyn Koźle), Jerzy Hartman (Zdzieszowice), Krystyna Cieszyńska (Opole), Tadeusz Jocher (Krapkowice), Henryk Niciejewski (Głuchołazy), Jerzy Oleksiak (Paczków), Ryszard Przygoda (Kluczbork), Andrzej Małek (Głubczyce). Regionalną Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Teresa Bączkowska, Krystyna Broszkiewicz, Józef Krawczyk, Jan Kucharski, Ewa Kukiełczak, Józef Pich i Wiesława Suchacka. Na delegatów na KZD wybrano: Jan Całka, Antoni Duda, Wojciech Gilewicz, Kazimierz Kobiałko, Maciej Piróg, Janusz Smagoń, Czesław Tomalik, Czesław Dumkiewicz, Zbigniew Kin, Franciszek Szelwicki.

9.03 - odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Zarządu Regionu. W trakcie posiedzenia wybrano prezydium w składzie: wicieprzewodniczący Zbigniew Kim (przew. KZ w Cementowini Strzelce Opolskie ) i Janusz Smagoń (przew. KZ w ZUP Nysa), sekretarzem został Adam Budyłowski ( REMAK Opole) a skarbnikiem Wiesława Sietczyńska (Bank Zachodni w Kędzierzynie Koźlu). Na członków prezydium wybrano: Czesława Tomalika ( METALCHEM Opole), Czesława Dumkiewicza (Szkoła Podstawowa w Prudniku), Stanisława Tkacza ( Renifer Głuchołazy), Małgorzatę Czupik (Rejon Dróg Publicznych w Opolu).

17.03 - odbył się I Walny Zjazd Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego na którym wybrano Zarząd Komisji Koordynacyjnej E i R Przewodniczącym został Stanisław Izydorczyk z Opola, wiceprzewodniczącym Marian Tomczyszyn z Nysy, sekretarzem Ludwik Wołkonowski z Opola. Członkai zostali: Teresa Łukaszeicz z Opola i Ludmiła Pietrzak z Kluczborka.

Marzec w Opolu powstała Regionalna Komisja Kordynacyjna NSZZ Solidarność Spółdzielczości Inwalidów. Przewodniczącym został Zdzisław Janicki ze Spółdzielni im. Brailie a w Kedzierzynie Koźlu, członke ZR.

28.03 - w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kluczborku rozpoczęło się pogotowie strajkowe ogłoszone przez związki zawodowe. Wysunięto postulaty odwołania dyrektora i zmuszenia naczelnika miasta do wypłacenia przedsiębiorstwu zaległych kwot za usługi. Już dwukrotnie z tego powodu część załogi nie otrzymała wypłaty.

6 22.04 - w domu wczasowym Huty Małapanwe w Turawie przebywała grupa dzieci rumuńskich polskiego pochodzenia. Wszystkie koszty związane z pobytem dzieci pokryła huta ze swojego funduszu socjalnego.

5.05 - w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowich odbyły się uroczystości z okazji Dnia Hutnika. Wreszcie po 9 latach internowania św. Florian, patron hutników, mógł radować się piękną uroczystością religijną (chodzi oczywiście o kapliczkę na terenie zakładu, która po ogłoszeniu stanu wojennego stała się miejscem zakazanym. Mszę św. przy polowym ołtarzu celebrował ks. bp Jan Bagiński.

21.05 - strajkowała załoga bazy transportowej w Niemodlinie należacej do oddziału wrocławskiego przedsiębiorstwa Transdrog . Powodem strajku był zamiar zwolnienia 25 osób bez porozumienia z KZ NSZZ S .

31.05 odbyło się zebranie wyborcze przedstawicieli KZ S zrzeszonych w MZK w Opolu. Wybrano nowy Zarząd MZK w składzie: dr. W.Matlachowski przewodniczący oraz D.Pelc, M.Machowicz, E.Szankowska-Miller, J.Lewoniewska, R.Figura, E.Juszkiewicz, W.Mielczarek, A.Poluszyński, P.Twardowski, J.Król, J.Gawryś, J.Ciesielski.

maj Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Ozimku postanowiła przekazać 500 zł na fundusz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Górników w KWK Wujek i produkcję filmu o tamtych tragicznych wydarzeniach.

5.06 powstałą w Opolu Regionalna Sekcja Kultury Fizycznej NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Przewodniczącym Sekcji został Wiesław Kulpa z LO w Głuchołazach, wiceprzewodniczącym Piotr Pakosz z Komorna.

11 - 17.06 - na terenie Opolszczyzny gościła delegacja francuskich związków zawodowych CFDT z Regionu Languedoc Roussillon. W wyniku tej wizyty doszło do podpisania porozumienia współpracy między Zarządem Regionu NSZZ S Śląska Opolskiego a CFDT.

Czerwiec Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Głubczycach zebrała 380 tys. zł na Fundusz Wspierania Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych T.Mazowieckiego.

Lipiec z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ S w Spółdzielni Inwalidów Perspektywa w Opolu Prezydent m.Opola zmniejszył o 50 % obciążenie spółdzielni podatkiem od nieruchomości. Ta sama komisja prowadziła akcję Miej serce i patrz w serce zbierając używane rzeczy i zabawki wśród pracowników by dopomóc gorzej sytuowanym.

13.08 w Nysie odbyło się zebranie założycielskie Regionalnej Sekcji Branży Metalowej NSZZ Solidarność .Przedstawiciele 10 zakładów Opolszczyzny podjęli decyzję o powołaniu Sekcji regionalnej. Przewodniczącym został Janusz Smagoń. Ustalono, że siedzibą Sekcji będzie ZUP Nysa.

Sierpień- w wielu miastach Opolszczyzny trwały obchody X-lecia NSZZ S . W Opolu 30 sierpnia odbył się okolicznościowy koncert przygotowany przez KZ S Filharmonii Opolskiej i aktorów Teatru im. Kochanowskiego. Otwierający obchody przewodniczący ZR Jan Całka podziękował wszystkim za wierność ideałom S . W dniu 31 sierpnia delegacje S spotkały się pod Pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele św. Piotra i Pawła. Do licznie zebranych pocztów sztandarowych przemówił Franciszek Szelwicki członek ZR, w latach 1980-81 członek Komisji Krajowej. PO złożeniu kwiatów i uczczeniu minutą ciszy pamięć wszystkich, którzy oddali życiw w walce o Wolną i Niepodległa Polskę, zebrani przeszli w pochodzie do katedry opolskiej, gdzie uczestniczyli w mszy św. w intencji Ojczyzny i Solidarności . Po mszy złożyli kwiaty na symbolicznym grobie ks. Popiełuszki.

17.09 w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie na wniosek Komisji Rewizyjnej odbyło się WZD. Przewodniczącym KZ S został Antoni Ćwirzeń a jego zastępcami: Lesław Sowiński i Edward Różycki.

18.09 - w auli WSP w Opolu odbyło się seminarium na temat prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zorganizowane przez ZR NSZZ S i Biuro Poselsko Senatorskie w Opolu. W seminarium wzięło udział ok. 600 przedstawicieli KZ NSZZ S .

Wrzesień NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów otrzymał zezwolenie na wydawanie wkładek do legitymacji ZUS Emeryta i Rencisty, uprawniających do dwukrotnego przejazdu PKP ze zniżką 50 % w ciągu roku, z ważnością na trzy lata.

Październik Rosło napięcie w kraju. Po drukarniach RSW, strajki wybuchły w komunikacji miejskiej. W akcji protestacyjnej brała udział również KZ NSZZ S WPKM w Opolu i w Nysie. GUS poinformował że od początku roku do końca września w Polsce miało miejsce 131 strajków.

8.10 - z inicjatywy KZ NSZZ S Remak i Metalchem w Opolu odbyło się spotkanie na temat : Polityka związku wobec sytuacji wynikającej z prywatyzacji, systemów płac i systemów socjalnych

Październik KZ NSZZ S w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach poinformowała Zarząd Regionu iż uchwalony przez członków KZ preliminarz na rok 1990 zakładał 2,5 % miesięczny odpis na Fundusz Pomocy dla Bezrobotnych. Jak poinformował przewodniczący KZ Zbigniew Erate - uzbierana kwota w wysokości 500.000 zł (za okres 1.01 do 31.08.1990) została przekazana na konto ZR.

19.10 przedstawiciele KZ NSZZ S z nadleśnictwa województwa opolskiego Tułowice, Turawa, Zawadzkie, Namysłów, Prószków i Brzeg podjęli decyzję o powołaniu Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego.

14.11 - W Opolu przebywał Lech Wałęsa. Swoją wizytę rozpoczął od spotkania z biskupem Alfonsem Nossolem. Następnym etapem wizyty było spotkanie z załogą Remaku i przedstawicielami KZ S z Opolszczyzny. W trakcie spotkania M.Ciesielski wręczył L.Wałęsie prezent od KZ S WPEC w Opolu: siekierę na grubą kreskę i wentylator do przewietrzenia Warszawy. W godzinach popołudniowych spotkał się w opolskim Okrąglaku z grupą 3,5 tys. Opolan. Spotkaniu.

14.11 w opolskim PPKS rozpoczął się strajk okupacyjny. Strajkujący domagali się odwołania tymczasowego dyrektora zakładu oraz godziwego wynagradzania. Strajk trwał 26 godzin.

5.12 Zarząd Regionu NSZZ S zaapelował do obu Izb Parlamentu o uchwalenie ustawy o związkach zawodowych w wersji przedstawionej przez Komisję Krajową. Funkcjonowanie związków zawodowych na podstawie przepisów ustanowionych przez komunistyczne władze w okresie stanu wojennego budzi nasz sprzeciw i oburzenie napisano w uchwale.

1991 rok
17.01 Zarząd Regionu w oparciu o opinie Komisji Zakładowych zaapelował do Komisji Krajowej o wystąpienie przez Związek z inicjatywą ustawodawczą do Sejmu RP o natychmiastową zmianę ustawy z dnia 30.06. 90 r. o zmianie ustawy o Przedsiębiorstwach Państwowych.

Styczeń Komisja Zakładowa NSZZ S w PSS Społem w Opolu przekazała 1 mln zł na sztandar Regionu.

22.01 kolejarska S odwołała w ostatniej chwili strajk ostrzegawczy na kolei.

4.02 Komisja Zakładowa NSZZ S Cementowni Strzelce Opolskie podjęła uchwałę w której wyraziła głębokie zaniepokojenie co do losów Związku na tle aktualnej sytuacji społeczno politycznej kraju. Związkowcy wypowiedzieli się przecie: wysokiemu popiwkowi, układom monopolistycznym, nieprzemyślanej prywatyzacji.

11.02 KZ NSZZ S przy KPGR Namysłow podjęła uchwałe o poparciu KZ w KPGR woj. słupskiego, szczecińskiego, gorzowskiego. Równocześnie na znak solidarności z tymi zakładami oflagowała wszystkie zakłady KPGR Namysłów.

12.02 w sali Opolskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Opolu odbyło się spotkanie wiceprzewodniczącego KK NSZZ Solidarność Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami 30 największych KZ S Regionu Śląska Opolskiego. Delegatami na KZD, przewodniczącymi MKZ i członkami ZR. L.Kaczyński przedstawił wyniki dotychczasowych rozmów z rządem na temat zniesienia popiwku, podniesienie płacy minimalnej podniesienia wskaźnika korelacyjnego.

Luty - KZ S ZTD Welur Kietrz poinformowała, że postanowiła przyłączyć się do akcji protestacyjnej OPZZ.

Luty Komisja Zakładowa WPEC w Opolu przesłała do KK swoje uwagi na temat rozmów S z rządem mających się na temat m.in.: popiwku, równości wszystkich sektorów gospodarki oraz przyspieszenia uchwalenia przez Sejm ustawy o związkach zawodowych.

16 17.02 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu Śląska Opolskiego zakończył się fiaskiem. Na WZD przybyło 196 delegatów (kworum wynosiło 194) na 388 uprawnionych. Delegaci podjęli uchwałę o ponownym zwołania WZD

4.04 na posiedzeniu Zarządu Regionu uzupełniono skład Prezydium ZR. W jego skład wybrani zostali: Jerzy Hartman (Zakłady Koksownicze Zdzieszowice) i Franciszek Janik (Huta Andrzej Zawadzkie).

1992 rok
13.01 odbył się jednogodzinny strajk ostrzegawczy w całym regionie. Akcja protestacyjna prowadzona był na skutek wprowadzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi podwyżek cen nośników energii.

24.01 w siedzibie ZR odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność . Przewodniczącym Sekcji na nową kadencję wybrano Janusza Smagonia.

25.01 odbyły się wybory MKZ NSZZ S w Prudniku. Wybrano prezydium MKZ w składzie: Czesław Dumkiewicz przewodniczący, oraz wiceprzewodniczących Piotra Nawara i Jana Wojdołowicza.

4.02 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność odbyło się zebranie wyborcze Regionalnej Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ Solidarność Na przewodniczącego Sekcji wybrano Włodzimierza Pucka z Frotex w Prudniku.

5.02 - w siedzibie ZR odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji Pracowników Rolnictwa NSZZ Solidarność . Głównym tematem obrad było: - powstanie oddziału terenowego Agencji Gospodarowania Własnością Skarbu Państwa i udział Sekcji w pracach w/w Agencji. Ponadto omówiono problem wydzielenia mieszkań pracowniczych (PGR) do sprzedaży.

21 - 22 marca IV sprawozdawczo wyborcze WZD w czasie którego wybrano władze na nową kadencję w składzie: przewodniczący ZR Franciszek Szelwicki, oraz członkowie Włodzimierz Pucek, Ryszard Adamczyk, Roman Brzozowski, Antoni Ćwirzeń, Jan Wojdołowicz, Andrzej Małek, Wiesław Pawłowski, Kazimierz Kłos, Andrzej Wojcieszek, Jerzy Jaksiewicz, Zdzisław Janicki, Stanisław Kołodziejski, Janusz Rola, Tadeusz Ryśnik, Henryk Dec, Piotr Krawczuk, Stanisłwa Koziarski, Tadeusz Nita, Ireneusz Sołek, Wiesław Sierpiński, Janina Woźniak oraz z listy wspólnej wybrano członków ZR: Józef Burtan, Józef Dudziak, Bożena Hańcza, Hofmann Zbigniew.

29.03 odbyła się II tura WZD w trakcie które dokonano wyborów uzupełniających. Członkien ZR wybrany został Józef Kowalczy, któremu powierzono funkcję skarbika ZR.

9.04 odbyło się posiedzenie ZR na którym dokonano wyboru członków Prezydium ZR w składzie: Franciszek Szelwicki przewodniczący, Janusz Rola wiceprzewodniczący i Jerzy Kowalczyk skarbnik.

15.04 - Prezydium ZR przyjęło delegację z Niemien na czele z Sekretarzem Stanu w rządzie Landu Nadrenii Paletynatu Wiceministrem Przemysłu i organizacji rządu Federalnego Niemiec Jurgenem Debusem.

23.04 Zarząd Fundacji Pomoc Społeczna SOS dziękując za wspaniałą pracę i serce okazywane potrzebującym pomocy odznaczył Teresę Łukaszewicz, popularną Babcię Teresę odznaką Złota Odznaka SOS .

13.08 - w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Orderu Odrodzenia Polski, nadanych działaczom Solidarności przez Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w sierpniu 1990 r. Wśród odznaczonych znalazł się róznie Bogusław Bardon.

23.08 w trakcie wizyty wicepremiara Henryka Goryszewskiego na Opolszczyźnie spotkał się on z Prezydium ZR. W trakcie spotkania poruszono szereg tematów natury gospodarczej, prawnej i ekonomicznej.

13.09 w katedrze opolskiej został poświęcony sztandar Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Sztandar poświęcił ordynariusz opolski bp Alfons Nossol.

1993 rok
28 30.01 na Opolszczyźnie przebywała delegacja belgijskich związków zawodowych CSC. W trakcie wizyty podpisano porozumienie o współpracy na szczeblu regionalnym między CSC a Zarządem Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego.

3.02 w Hucie Małapanew w Ozimku odbył się 2 godzinny strajk ostrzegawczy proklamowany przez NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników Huty Małapanew. Związkowcy sformułowali pod adresem Zarządu żądania, w tym głownie płacowe.

11.03 w Opolu przed Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta pracowników służby zdrowia i oświaty, zrzeszonych w NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Uczestnicy pikiety wręczyli wojewodzie opolskiemu postulaty będące przedmiotem sporu zbiorowego z rządem.

Marzec w siedzibie ZR odbyło się WZD Regionalnej Sekcji Branży Metalowej NSZZ Solidarność . Uczestnikami zebrania byli delegaci z zakładów: ZUP Nysa, METALCHEM Opole, AGROMET Strzelce Opolskie, ARMATURY Głuchołazy, KOFAMA Kędzierzyn Koźle, FWM Otmuchów, FAMAK Kluczbork, ZREMB Paczków, CELPA Łambinowice. Delegaci wybrali nowego przewodniczącego Sekcji, którym został Paweł Nowacki.

16 17.04 w Elektrowni Opole S.A. odbyło się VII WZD Regionu. Delegaci dokonali wyboru uzupełniającego członków ZR, w miejsce tych którzy zrezygnowali bądź zostali odwołani. Nowymi członkami ZR zostali: Waleria Dąbrowska, Jan Kurasiewicz, Paweł Nowacki, Kazimierz Ździebko, Andrzej Redel, Jerzy Woźniak i Aleksander Antoszczuk.

7.05 ZR dokonał wyboru uzupełniającego do Prezydium ZR. Nowym członkiem Prezydium ds. szkoleń związkowych wybrano Jana Kurasiewicza przewodniczącego KZ NSZZ S WPEC Opole.

15.10 Zarząd Regionu zarejestrował Sekcję Osób Niepełnosprawnych, która w dniu 14.10.93 r. dokonała wyboru Prezydium sekcji w składzie: Aleksandra Kątnik przewodnicząca, Maria Kubasik i Zdzisław Witkowski wiceprzewodniczący oraz Grzegorz Byczek Sekretarz. ( okres brakujący w opracowaniu)