O projekcie na WZDR

  • PDF

W trakcie XXIV WZDR Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”  28 września delegaci mieli okazję zapoznać się z ideami społecznej odpowiedzialności oraz flexicurity promowanymi w projekcie „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy“. Do tematyki wprowadziła pani Cecylia Gonet, Przewodnicząca Zarządu NSZZ „Solidarność“ Regionu Śląska Opolskiego, a następnie wystąpili koordynatorzy:  Paweł Szewczyk oraz Maciej Kalski, odpowiadający za projekt po stronie NSZZ „Solidarność (jako lidera projektu) oraz CTC Polska sp. z o.o. (partnera projektu) oraz ekspert ds. CSR –  Miłosz Omastka, Prezes Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach.

Maciej Kalski opowiedział o genezie projektu, powiązaniu z misją i innymi zadaniami realizowanymi już od wielu lat w obszarze rynku pracy przez firmę CTC Polska sp. z o.o. na Śląsku Opolskim. Nawiązał do rosnących oczekiwań rynku oraz pracowników  względem pracodawców (m.in. potrzeba elastycznych form świadczenia pracy, ale wyłącznie przy zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia) i o ich nie zawsze dobrych, nie zawsze umiejętnie prowadzonych działaniach w relacjach z pracownikami. Przedstawił wyniki badań dotyczących flexicurity oraz wnioski płynące z dokonanych analiz i obserwacji oraz doświadczeń firmy. Na tym tle szczególnie ważną rolę odgrywają działania zwiększające świadomość i wiedzę z zakresu CSR i flexicurity oraz popularyzujące dobre praktyki w tym zakresie, co w perspektywie przyniesie zmianę postaw, odważniejsze sięganie po sprawdzone przez innych rozwiązania. Ważne, aby pracodawcy dostrzegli, że wychodzenie naprzeciw potrzebom pracowników wiąże się nie tylko z jakimś wysiłkiem, koniecznością zmiany dotychczasowych nawyków, ale również przynosi duże korzyści, a w dłuższej perspektywie może budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Paweł Szewczyk nawiązał w swojej wypowiedzi do tego, iż duże firmy zwykle są widoczne w mediach i potrafią zadbać o swoją promocję – czy to poprzez sponsoring dużych imprez oraz wydarzeń, czy to przez nagłaśnianie wszelkich działań, jakie podejmują na rzecz pracowników, otoczenia biznesowego i społecznego. Natomiast małe podmioty gospodarcze czy instytucje nierzadko potrafią zdziałać również bardzo dużo, a ich inicjatywy mają ogromne znaczenie, bo zwykle są podejmowane w środowisku lokalnym – tam, gdzie najlepiej trafiają w potrzeby otoczenia. Różnica jest jednak taka, że te mniejsze przedsięwzięcia nie są tak dobrze nagłośnione. Dlatego projekt „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy“ jest niezwykle potrzebny, szczególnie tym mniejszym podmiotom – bo nie tylko może pomóc im w „pokazaniu się“, promocji, ale również ma na celu zachęcenie innych, aby podążali za tymi dobrymi przykładami. Nie trzeba mieć wiele i być dużą organizacją, aby robić rzeczy, które bardzo wiele znaczą i są ważne dla pracowników, dla otoczenia, czy dla środowiska naturalnego. Dla prawidłowego funkcjonowania relacji pracodawca – pracownicy niezwykle istotne jest zadbanie o harmonijny rozwój, a więc nie tylko o cele biznesowe, ale też o gwarancje bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi, gdyż przekłada się to na wydajność i zaangażowanie pracowników. To opłaca się również pracodawcy – projekt służy właśnie temu, aby pokazać te mechanizmy, pokazać jak można realizować inicjatywy społecznie odpowiedzialne w różnych aspektach i na różnych szczeblach. Dlatego działania promocyjne projektu skierowane były do wielu grup społecznych, realizowane poprzez wiele kanałów komunikacyjnych (m.in.: strona internetowa, prasa, radio, telewizja, media społecznościowe banery na budynkach czy reklama na autobusach oraz spotkania bezpośrednie). Stąd też duża rola konkursu, który niedawno wystartował, a którego finał zaplanowany jest na grudzień. Ma on na celu pokazanie, że dobre praktyki są realizowane w naszym województwie, że realizują je różne organizacje (te mniejsze i te większe), że warto brać z nich przykład i że nie jest to wcale takie trudne. Poza tym na laureatów konkursu czekają statuetki, a realizatorzy projektu zadbają o nagłośnienie najlepszych praktyk i promocję dla laureatów.

Miłosz Omastka podsumował prezentację projektu, idei społecznej odpowiedzialności oraz flexicurity – odwołując się do doświadczeń ze swojej długoletniej praktyki w tej dziedzinie (w tym jako audytora w konkursie „Fair Play“), również w województwie opolskim. Mówił m.in. o pracodawcach, którzy potrafią dbać o swoich pracowników i byłych pracowników, o solidarnych zachowaniach załóg firm, które znalazły się w trudnej sytuacji rynkowej. Budujące przykłady nie zawsze są jeszcze powszechne, nie są jeszcze też niestety tak doceniane przez otoczenie, w tym przez konsumentów w Polsce, ale to się stopniowo zmienia. Uświadomione i wyedukowane społeczeństwo wspiera takie firmy, które dbają o pracowników, są odpowiedzialne społecznie – w tym świadomie wybiera produkty tych firm. Prelegent rozwinął również wątek motywacji i źródeł postaw i zachowań społecznie odpowiedzialnych. Mają one swoje umocowanie m.in. w społecznej nauce kościoła katolickiego (encyklika Rerum novarum papieża Leona XIII z 1891 roku). Bardzo często, szczególnie skromni właściciele niewielkich firm, którzy wspierają potrzebujących ze swojego otoczenia i dbają o pracowników, wskazują, że źródłem takich działań jest „potrzeba serca“, wewnętrzne pokłady dobroci i uczciwości, wyniesione z wartości przekazywanych w domu rodzinnym. Takich przedsiębiorców należy dostrzegać i promować ich postawy, aby inni mogli się na nich wzorować. Jest to z korzyścią nie tylko dla pracowników i innych interesariuszy, czy środowiska naturalnego, ale też dla gospodarki ogólnie, gdyż np. pracownicy, którzy mają godne zarobki – pobudzają konsumpcję w Polsce, zostają tu, nie szukają zatrudnienia poza granicami kraju, itd.

W tym kontekście Miłosz Omastka jeszcze raz zachęcił do wspierania takich dobrych pracodawców i zgłaszania ich do konkursu realizowanego w ramach projektu „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy“.

Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznyrynekpracy.pl

 

 

Poprawiony: środa, 03 października 2012 06:41