XXIV WZDR

  • PDF

28 września w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny  odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyło 106 delegatów oraz zaproszeni goście, a wśród nich Piotr Duda – przewodniczący KK i Mirosław Kowalik – przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

Przed obradami związkowcy uczestniczyli w Mszy św. odprawionej w Bazylice św. Anny Samotrzeciej. Po Mszy św. złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na grobie śp. bpa Antoniego Adamiuka, Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W przeddzień obrad związkowcy złożyli wiązankę i zapalili znicze pod pomnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w okresie od IX 2011 do VIII 2012 r. przedstawiła Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbył 11 posiedzeń, na których przyjęto 27 uchwał, 3 decyzje i 8 stanowisk. Prezydium Zarządu Regionu odbyło 38 posiedzeń, przyjęto 25 uchwał, 21 decyzji, 1 stanowisko.

Wszystkie przyjęte dokumenty dotyczyły istotnych spraw pracowniczych w zakładach pracy naszego regionu, jak i szeroko rozumianej polityki społecznej na arenie regionu i kraju.

Rok 2011 był rokiem szczególnym. Zarząd Regionu organizował obchody 30.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W Opolu obchody te odbyły się pod znakiem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Relikwie I stopnia – fragmenty kości Błogosławionego trafiły do Opola dzięki staraniom Zarządu Regionu. Zostały one umieszczone w  kaplicy Św. Anny obok relikwii m.in. św. Jadwigi Śląskiej i Bł. Alojzego Ligudy.

Ostatni rok obfitował w różnego rodzaju akcje, pikiety, protesty, manifestacje w których nasi członkowie i działacze brali czynny udział. W ogólnopolskich akcjach walczyliśmy w obronie praw pracowniczych i o zachowanie wieku emerytalnego – powiedziała przewodnicząca ZR.

Dzisiejsze czasy to okres w którym oprócz pracy niezbędne jest ciągłe zdobywanie wiedzy. Niejednokrotnie nowe komisje działają w trudniejszych warunkach niż te, które powstawały przed laty – powiedziała przewodnicząca ZR. Dlatego bardzo ważne jest szkolenie działaczy nowych komisji. W okresie sprawozdawczym odbyły się szkolenia i warsztaty z zakresu:  SOD I dla 15 osób; dwukrotnie z rozwoju Związku  (34 osoby); członków komisji rewizyjnych (40 osób); skarbników (22 osoby); SOD II (19 osób) i  ewaluacja z rozwoju dla 17 osób.

W okresie sprawozdawczym duży nacisk położono na rozwój Związku. Dzięki 2 szkoleniom z rozwoju Związku prowadzonych przez profesjonalistę z Komisji Krajowej – Janusza Zabiegę, uczestnicy szkolenia pozyskali w ciągu 2 miesięcy 130 nowych członków „S”. W tym czasie  zarejestrowano też 4 nowe organizacje.

W ramach promocji Związku w okresie sprawozdawczym Zarząd Regiony był współorganizatorem i wspierał finansowo wiele imprez kulturalno – sportowych. Były to  turnieje: szachowe, wędkarskie, piłki nożnej, biegi, cross jesienny i wiosenny oraz rajd edukacyjny dla dzieci z ubogich rodzin w Brzegu. W 2011 r. ZR dofinansował wydanie książek: Gerarda Mańczyka – „Hutnicza Solidarność w Zawadzkiem 1980-2010” oraz  Wiesława Molińskiego – „Sygnały wojenne. Rzecz o stanie wojennym w Opolu i "Solidarności" w latach 1981-1989”, których promocja odbyła się 13 grudnae ubiegłego roku.

Zgodnie z przyjętą strategią działania Związku w dalszym ciągu realizujemy akcję Grosik. Na wniosek organizacji związkowych wydajemy bezpłatnie karty Grosik w ramach promocji Związku.

Region nasz działa także na forum międzynarodowym. Utrzymujemy stałą współpracę z DGB Region Mark Brandenburg. Owa współpraca polega m.in. na wymianie doświadczeń.

Zarząd Regionu w okresie sprawozdawczym złożył dwa wnioski o dofinansowanie projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”. Wygraliśmy jeden konkurs i w 2012 r.  realizujemy projekt pt. „Bezpieczny, elastyczny społecznie odpowiedzialny Opolski Rynek Pracy”. Projektodawcą jest ZR NSZZ „Solidarność”, partnerem natomiast CTC Polska Sp. z o.o.

Zarząd Regionu nie pozostawał bierny w żadnej sytuacji łamania prawa i podejmował wszelkie możliwe działania, przeciwstawiając się tym negatywnym zjawiskom biorąc w obronę członków naszego Związku wszędzie tam, gdzie to było konieczne. Podejmowane były działania w kierunku wzmacniania, wspierania i udzielania pomocy tym organizacjom związkowym, które jej potrzebowały. Członkom Związku i Komisjom Zakładowym Zarząd Regionu udzielał na bieżąco wsparcia w postaci pomocy prawnej zapewniając profesjonalną pomoc, nastawioną na skuteczne rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez działaczy związkowych. Działacze etatowi ZR oraz prawnicy niejednokrotnie uczestniczyli w rozprawach sądowych, negocjacjach z pracodawcami na wniosek komisji zakładowych.

W związku z tym, że problemów ciągle przybywa, rośnie liczba powództw wnoszonych do Sądów Pracy, a co za tym idzie obowiązków związanych ze sporządzaniem pozwów oraz pism procesowych i z reprezentowaniem związkowców w postępowaniu sądowym. W ramach pomocy prawnej służyliśmy wsparciem w rozwiązywaniu wszystkich zgłoszonych przez działaczy związkowych konfliktów w zakładach pracy, a większość z nich zakończyło się pomyślnie.

Wypełniając powierzone nam przez Was zadania służymy naszym członkom radą, wsparciem, a przede wszystkim odpowiedzialną i uczciwą postawą. Opolska „Solidarność” jest regionem aktywnym, mobilnym, samo wystarczalnym zarówno merytorycznie, jak i finansowo – powiedziała przewodnicząca ZR.

Na zakończenie wystąpienia Cecylia Gonet podziękowała wszystkim członkom Związku, Organizacjom Zakładowym i Międzyzakładowym, członkom ZR oraz Prezydium, którzy poprzez swoją ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie kształtują opinie o Związku.

Sprawozdanie z prac Regionalnej Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący RKR Tadeusz Włodarski. W okresie sprawozdawczym Regionalna Komisja Rewizyjna kontrolowała Zarząd Regionu i Prezydium ZR w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność” , Komisji Krajowej i WZDR. RKR nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Oba sprawozdania zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Sprawozdanie z działalności Klubu SIP przedstawił członek Zarządu Klubu Grzegorz Sitek. Klub SIP rozpoczął działalność 18 października 2007 r. Działa on przy Zarządzie Regionu pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Każdego roku Klub organizuje 4 – 5 szkoleń i tyle samo posiedzeń Rady Klubu. W spotkaniach regularnie bierze udział od 35 do 60 społecznych inspektorów pracy. Łącznie Klub liczy 90 członków z całej Opolszczyzny. W okresie sprawozdawczym odbyły się szkolenia wyjazdowe w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” w Nysie oraz „Elektrowni” w Opolu i Neapco Europe sp. z o.o. w Praszce. Najczęściej spotkania odbywają się w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu.  Zarząd Klubu na bieżąco przekazuje informacje o działalności Klubu SIP umieszczając je na stronie www.solidarnosc.org.pl/opole w zakładce Klub SIP.

Więcej zdjęć w Galerii

Poprawiony: poniedziałek, 01 października 2012 12:18