Informator dla osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej

  • PDF

Informator dla osób posiadających status działacza opozycji  antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych chcących skorzystać z pomocy pieniężnej przyznawanej z budżetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kto może otrzymać pomoc pieniężną?
Osoby, które otrzymały decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz ci, którzy doświadczyli zdarzeń losowych, tj. kradzież, pożar, huragan, powódź itp.

Jaką pomoc pieniężną mogę otrzymać?
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną jednorazową lub okresową.
Te dwie formy pomocy różnią się zarówno celem jak i okresem, na jaki są przyznawane. Odmienne są także warunki, jakie muszą być spełnione, aby otrzymać pomoc pieniężną jednorazową lub okresową.

Na jaki cel mogę otrzymać pomoc pieniężną jednorazową i okresową?
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana m.in. na dofinansowanie poniesionych kosztów leczenia, zakupu leków, środków higienicznych i opatrunkowych, rehabilitacji, na dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych, tj.: wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, okulary, chodziki, ortezy itp., na dofinansowanie dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju 2 niepełnosprawności, w tym m.in. na montaż uchwytów ułatwiających przemieszczanie się, poszerzenie drzwi, wymianę wanny na prysznic, wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego, likwidację progów itp., a także w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, tj. np. pożar, huragan, powódź, kradzież itp.
Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana m.in. na dofinansowanie zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, na opłacenie pomocy pielęgnacyjnej.

Jakie warunki muszę spełnić, abym mógł skorzystać z pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej?
Pomoc pieniężna jest przeznaczona dla tych Podopiecznych Urzędu, którzy otrzymują najniższe świadczenia emerytalne i rentowe. Poziom dochodów, którego nie można przekroczyć, żeby uzyskać pomoc pieniężną jest ustalony odrębnie dla pomocy jednorazowej i okresowej.
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:
1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 290% najniższej emerytury – obecnie jest to 3 627,55 zł,
2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 220% najniższej emerytury – obecnie jest to 2 751,94 zł,
3) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury – obecnie jest to 4 378,08 zł, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:
1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 220% najniższej emerytury – obecnie jest to 2 751,94 zł,
2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% najniższej emerytury – obecnie jest to 1 876,31 zł.
Wysokość kryteriów dochodowych ustalonych w ustawie dla pomocy jednorazowej i pomocy okresowej zmienia się co roku wraz ze zmianą wysokości najniższej emerytury.
Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura wynosi 1 250,88 zł.

Co mam zrobić, aby otrzymać pomoc pieniężną?

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy pieniężnej powinny wypełnić i podpisać formularz wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej oraz przesłać go do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych albo złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

Gdzie dostanę formularz wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej?

Formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej można pobrać ze strony internetowej Urzędu
www.kombatanci.gov.pl z zakładki uprawnienia/formularze. Jest on także dostępny w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

Co powinnam/powinienem dołączyć do wniosku?
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które pozwolą na ustalenie okoliczności istotnych przy rozstrzyganiu o przyznaniu pomocy pieniężnej i jej 4 wysokości, tj.: stan zdrowia, sytuacja rodzinna i materialna wnioskodawcy oraz osób prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe.
Dokumentami takimi są w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto wnioskodawcy i domowników - w odniesieniu do działaczy opozycji antykomunistycznej i/lub osób represjonowanych z powodów politycznych są to zasadniczo: aktualna decyzja o waloryzacji renty lub emerytury lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wysokości wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej,
2) faktury za zakup leków, środków opatrunkowych, wyrobów medycznych, itp.,
3) dowody potwierdzające koszty bieżącego utrzymania, w tym: opłaty za media, telefon, ogrzewanie itp.,
4) orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności;
5) wypisy ze szpitali - karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, itp.

Uwaga: W przypadku planowanych zakupów wyrobów medycznych, planowanego dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej itp. można załączyć zamiast faktury fakturę pro forma lub kosztorys dokumentujący wysokość kosztów, które będą poniesione.

W jakiej wysokości pomoc mogę otrzymać?
Pomoc pieniężna jednorazowa aktualnie jest przyznawana w wysokości do 150% najniższej emerytury – obecnie jest to 1 876,31 zł, przy czym pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych jest 5 przyznawana w wysokości do 350% najniższej emerytury – obecnie jest to 4 378,08 zł, a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana w wysokości do 450% najniższej emerytury – obecnie jest to 5 628,96 zł.
Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana w wysokości do 100% najniższej emerytury - obecnie jest to 1 250,88 zł miesięcznie.

Uwaga: Podane wysokości pomocy jednorazowej i okresowej są kwotami maksymalnymi.

Jak szybko zostanie rozpatrzony mój wniosek?
O przyznaniu pomocy pieniężnej orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby. Czas rozpatrywania wniosku zależy od prawidłowości jego przygotowania. Jeżeli wniosek jest kompletny, tj.: podane są w nim dane osobowe wnioskodawcy, wniosek jest podpisany i załączone są do niego dokumenty potwierdzające stan zdrowia, sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy i domowników prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z wnioskodawcą, wówczas wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie. Jeśli natomiast wniosek jest niekompletny, zawiera braki formalne, np. brak podpisu albo nie są do niego załączone konieczne dokumenty, wówczas podejmujemy działania w celu uzupełnienia przez wnioskodawcę niezbędnych informacji i pozyskania dowodów. W takim przypadku rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej trwa dłużej.
Uwaga: W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia załatwienia wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej prosimy o podawanie we wniosku numeru telefonu do kontaktu.

Jak często mogę ubiegać się o pomoc?
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc?
Jeżeli przy przygotowywaniu wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej napotkacie Państwo problemy, uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Punktem Informacyjnym Urzędu (Pokój N041 wejście od ul. Żurawiej 3/5). W związku z trwającą epidemią koronawirusa rekomendujemy Państwu minimalizowanie kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających oraz korzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem na nr 22 276 77 77 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Dla ułatwienia kontaktu udostępnione są dla Państwa dodatkowe numery telefonów:
22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 76-77-39, 22 270-72-07, 22 276-77-79.