Ważne wydarzenie: XXIX WZDR

  • PDF

Za Opolską „Solidarnością” ważne wydarzenie. Wczoraj (16 września), na Górze św. Anny odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W zebraniu, na zaproszenie przewodniczącej Regionu Cecylii Gonet uczestniczył Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.

Przed obradami związkowcy uczestniczyli w Mszy św. odprawionej w Bazylice św. Anny Samotrzeciej. Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r. przedstawiła Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR. W okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu odbył 20 posiedzeń, w tym dwa uroczyste tj. w Opolu w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych oraz w Brzegu w związku z wręczeniem dla działaczy NSZZ ,,Solidarność z tego Oddziału Odznaki ,,Zasłużony Członek NSZZ ,,Solidarność” Regionu Śląsk Opolski. Prezydium Zarządu Regionu spotykało się w tym okresie 111 razy. Zarząd Regionu przyjął 55 Uchwał i 3 Stanowiska: ws. ochrony rynku stalowego, ws. SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, ws. 40 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Prezydium przyjęło 181 Uchwał. Był to bardzo trudny i specyficzny okres w związku z trwającą pandemią COVID – 19, która zmieniła niektóre założenia organizacyjne. Przykładem mogą być rozpoczęte w 2018 r posiedzenia Prezydium ZR w Oddziałach ZR, w terenie. Epidemia uniemożliwiła kontynuowanie takiej formy cyklicznych zebrań. Jednak mimo obostrzeń i licznych zakazów, praca w Regionie odbywała się w normalnym trybie stacjonarnym. Przez cały okres trwania epidemii Region był otwarty dla członków NSZZ ,,Solidarność”. Również praca w Oddziałach ZR, poza krótkim okresem pracy zdalnej, przebiegała sprawnie, a członkowie NSZZ ,,Solidarność” mieli ciągłą opiekę prawną. Prawnicy szczególnie intensywnie pracowali po wejściu w życie Ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej, gdzie udzielali pomocy prawnej przy interpretacji przepisów ustawy. Służyli pomocą w sporządzaniu odpowiednich porozumień chroniących pracowników, w szczególności odnośnie przepisu o obniżeniu wymiaru czasu pracy. Od początku kadencji zarejestrowano 7 nowych organizacji związkowych, w tym w służbach mundurowych tj. Policji i Więziennictwie, gdzie uzwiązkowienie jest na bardzo dobrym poziomie. Ogromnym sukcesem jest utrzymanie wysokich standardów działalności Regionu NSZZ ,,Solidarność” Śląska Opolskiego. Praca zarówno w Opolu, jak i w 12 Oddziałach w terenie odbywa się w bardzo dobrych warunkach. Na bieżąco zostają wykonywane remonty lokali i budynków, których w znaczącej ilości właścicielem jest Region. Prawnicy dostępni są dla członków NSZZ ,,Solidarność” codziennie w Opolu i w określonych dniach w Oddziałach ZR. Na zakończenie wystąpienia Cecylia Gonet podziękowała wszystkim członkom Związku, organizacjom zakładowym i międzyzakładowym, członkom ZR, Prezydium ZR i pracownikom, którzy poprzez swoją ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie kształtują opinie o „Solidarności”. Sprawozdanie z prac Regionalnej Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący RKR Robert Kafarski. W okresie sprawozdawczym RKR odbyła 15 posiedzeń. Komisja spotykała się w miarę cyklicznie, mimo istniejącej sytuacji epidemicznej wywołanej przez wirus COVID-19 oraz wynikającymi z tego stanu ograniczeniami, kontrolując na bieżąco Zarząd Regionu oraz Prezydium Zarządu Regionu w zakresie działalności finansowej i zgodności z postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność”. Regionalna Komisja Rewizyjna stwierdziła nieprawidłowości w odprowadzaniu składek członkowskich na rzecz Zarządu Regionu przez organizacje związkowe z terenu Regionu Śląska Opolskiego, o czym poinformowała Przewodniczącą Cecylię Gonet. Po wysyłanych monitach przez Skarbnika ZR większość organizacji reguluje zaległości. Nadal jednak pozostaje kwestia zaniżania wysokości składki przekazywanej do ZR. RKR po dokonaniu kontroli rejestru Poleceń Wyjazdów Służbowych oraz ewidencji Kart Drogowych nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w ich prowadzeniu. Dokumentacja prowadzona jest czytelnie i prawidłowo. Ewidencja Kart Drogowych zawiera miesięczną kartę eksploatacyjną. Regionalna Komisja Rewizyjna skontrolowała dokumenty finansowe ZR (faktury, rachunki, rozliczenia delegacji, uchwały) za okres od 01.01.2019-31.12.2019 r. Raport kasowy, dokumentacja finansowa prowadzona jest prawidłowo i czytelnie. Wydatki ponoszone są na podstawie właściwych dokumentów finansowych - (faktur, rachunków, poleceń wyjazdów służbowych, uchwał ) - zgodnie z preliminarzem budżetowym. RKR nie wnosi uwag do zasadności wydatków bieżących ZR i pozytywnie ocenia zarządzanie środkami finansowymi ZR. Wszystkie zalecenia pokontrolne Regionalnej Komisji Rewizyjnej były realizowane na bieżąco. Reasumując Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego pozytywnie ocenia całokształt działalności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Oba sprawozdania zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

W obradach WZD R NSZZ „Solidarność na zaproszenie przewodniczącej ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylii Gonet uczestniczył przewodniczący KK Piotr Duda. Bardzo dziękuję, że możemy się spotkać. Mieszkałem w pobliżu Góry św. Anny, w Toszku. Łączą mnie z tym miejscem piękne wspomnienia – przywitał się z delegatami XXIX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący KK poruszył wszystkie ważne dla Solidarności tematy. Wyliczając, co udało się zrealizować podkreślił, że nie dzieje się to za sprawą marzeń, ale ciężkiej pracy. Solidarność jest skuteczna. - Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo istotny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz pierwszego progu podatkowego do 120 tys. na której skorzystają pracownicy i emeryci z niskimi dochodami, wychodzą naprzeciw wieloletnim postulatom Związku, zapisanym w Uchwale Programowej Krajowego Zjazdu Delegatów. To, że mamy w swoich szeregach służby mundurowe, to też duży sukces. To stworzenie możliwości wyboru – wymieniał przewodniczący KK. Odnosząc się do podjętej inicjatywy społecznej związanej ze zbieraniem podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych CZAS NA STAŻ zaapelował o wytężenie działań. - To jest pokazanie naszej solidarności z tymi, co bardzo ciężko pracując, nie mają już na tę pracę siły! I jeszcze dodał: Przyjmijmy sobie do serca słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Od siebie trzeba wymagać najwięcej (..).” Piotr Duda wspomniał także o obchodzonej w tym roku wspaniałej uroczystości 41. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. - Solidarność rodziła się w każdym zakątku naszego kraju. To jest wielka nasza wartość. Ważne, aby doceniać wszystkich bezimiennych tamtych czasów, pamiętać o Nich.

W trakcie obrad odbyła się piękna uroczystość. Przewodnicząca Opolskiej Solidarności Cecylia Gonet razem z przewodniczącym KK Piotrem Dudą wręczyli odznaczenie „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego” Krystynie Niżankowskiej, naszej 100-letniej koleżance, która nieprzerwanie od 1980 roku jest członkiem „Solidarności”.

W WZD R NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego uczestniczyło 96 delegatów.