Informacje niezbędne do przeprowadzsenia referendum strajkowego

  • PDF

W praktyce związkowej powstało istotne zagadnienie prawne związane z referendum strajkowym. Organizacje związkowe mogą prowadzić spory zbiorowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236 ze zm.). Przedmiotowa ustawa pozwala na ogłoszenie strajku po przeprowadzeniu procedury rokowań oraz gdy strony w postępowaniu mediacyjnym nie osiągną porozumienia (art. 9, art. 15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Obowiązkiem strony związkowej warunkującym legalność akcji strajkowej jest przeprowadzenie referendum. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Z kolei strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Powyższe potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r. (II PK 217/04, OSP 2006/3/28).

Organizacje związkowe przed przeprowadzeniem referendum strajkowego występują do pracodawcy o listę imienną pracowników zakładu pracy powołując się na art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.), który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Niektórzy pracodawcy odmawiają jednak udostępnienia informacji imiennej o pracownikach zakładu powołując się na ochronę danych osobowych. Wobec powyższego Komisja Krajowa zwróciła się do dr hab. Jakuba Steliny (prof. UG) o opinię prawną z której jednoznacznie wynika, że „pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielania związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego (w tym listy pracowników przez niego zatrudnionych), a przepisy ustawy o ochronie danych nie stwarzają żadnych ku temu przeszkód prawnych.”.

Dodatkowo Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda  wystąpił do Głównego Inspektora Danych Osobowych o  wydanie opinii w tej sprawie.

Pełny tekst opinii jest dostępny w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Poprawiony: środa, 18 lipca 2012 07:33