Komunikat z posiedzenia ZR

  • PDF

2 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

ZR zarejestrował Tymczasową Komisję Związkową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie – Koźlu; wystosował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami; omówił sytuację w zakładach pracy Opolszczyzny; przyjął informację z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 

 

W części dotyczącej sytuacji w zakładach pracy członkowie ZR wyrażali zaniepokojenie bardzo trudną sytuacją w opolskiej oświacie i dużą ilością pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej.

Dobrą informację przekazał Jan Szczygieł z Grodkowa. W Grodkowskich Zakładach Wyrobów Metalowych do pracy przyjęto 11 nowych pracowników.

W dalszym ciągu nie została rozstrzygnięta sytuacja ZOZ w Głuchołazach. Są rozpatrywane dwie wersje: pierwsza to 100 % udziału Starostwa lub połączenie ZOZ Głuchołazy i Nysa. Judyta Grajcar – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego a zarazem przewodnicząca Komisji Zakładowej ZOZ w Głuchołazach poinformowała, że uczestniczy w sesjach Rady Powiatu i dzięki temu posiada informacje na bieżąco. Działacze głuchołaskiej Solidarności przygotowują publikację na temat historii NSZZ „Solidarność” na ich terenie. Książka będzie prezentowania 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Oddział w Nysie współuczestniczył w przygotowaniu warsztatów CSR. Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet podziękowała kolegom za bardzo duże zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Oddz. ZR w Praszce Józef Pilarski poinformował, że w ORAS w Oleśnie zakończyła się kontrola PIP. W tej chwili związkowcy oczekują na wykonanie przez pracodawcę zaleceń pokontrolnych.

Waldemar Kościelny – przewodniczący MOZ NSZZ „S” w NEAPCO Europe Sp. z o.o. w Praszce zakomunikował, że w jego zakładzie pracy związkowcy walczą o wzrost wynagrodzeń. Uczestniczy też w negocjacjach w celu utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej. Jeżeli powstanie to będzie płaszczyzna do porozumienia ze związkowcami z zakładów w Niemczech.

Marian Podkówka – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej  w Klisinie z/s w Boboluszkach poinformował, że na wniosek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się  spotkanie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tym razem było poświęcone sytuacji dotyczącej poziomu płac i kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej. Sytuacja we wszystkich DPS na Opolszczyźnie jest bardzo trudna. W 30 funkcjonujących w naszym województwie placówkach DPS  różnica między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza a kosztem realnym wynosi ponad 200 zł. I tak dla przykładu: w DPS w Grodkowie średni koszt utrzymania wynosi 2476 a realny 2693; w DPS w Kisinie średni koszt utrzymania wynosi 2402 zł a realny 2527.  Natomiast wojewoda dopłaca jedynie do wysokości kosztu średniego. Co więcej dotacja ta utrzymana została na poziomie roku 2011.

Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet omówiła przebieg posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Opolu, które odbyło się 29 czerwca. Jednym z punktów posiedzenia WRZ była sytuacja na rynku pracy Opolszczyzny.  W końcu maja 2012 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 49 305 osób. W stosunku do końca kwietnia 2012 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 306 osób, czyli o 2,6 %. Szacunkowa wartość stopy bezrobocia wynosiła 13,5 % i jest to mniej o 0,4 punktu procentowego w stosunku do kwietnia 2012 roku. W maju spadek bezrobocia zanotowano we wszystkich powiatach. Najlepsza sytuacja na rynku pracy panuje w mieście Opolu. Tu stopa bezrobocia wynosi 6,7 %. Najgorsza sytuacja odnotowywana jest w powiatach: brzeskim (21,4 %) oraz nyskim (19 %). W maju 2012 roku, pomimo zmniejszenia się ogólnej liczby osób bezrobotnych, dynamika spadku zmalała. Odnotowano wzrost rejestracji bezrobotnych ( o 294 osoby), przy jednoczesnym spadku liczby wyłączeń z ewidencji ( o 149 osób). W trzech kategoriach napływu odnotowano wzrost rejestracji. Dotyczy on osób: rejestrujących się po raz pierwszy ( o 373), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 162), do 25 roku życia (o 153). W maju 2012 roku w trzech kategoriach spośród wybranych odnotowano wzrost udziału bezrobotnych: osób powyżej 50 roku życia !!!, długotrwale bezrobotnych i kobiet. W maju do urzędów pracy wpłynęło 2 628 ofert pracy i jest to o 420 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zatem zmniejszył się popyt na pracowników wśród pracodawców zgłaszających oferty do PUP.

W maju br. na jedną zgłoszoną ofertę pracy przypadało 19 zarejestrowanych bezrobotnych!!!

Zarząd Regionu zdecydował, że ze względu na czas urlopowy nie będzie posiedzenie w sierpniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 3 września 2012 r. Natomiast w dniach 5 i 6 października  członkowie ZR, RKR oraz szefowie Oddziałów ZR wezmą udział w szkoleniu z zakresu rozwoju związku. Szkolenie odbędzie się w Turawie.

Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2012 09:45