ZDALNE NAUCZANIE I SPOTKANIE Z MINISTREM

  • PDF

Od dzisiejszego dnia, 26 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

O nauczaniu zdalnym i o aktualnej sytuacji w oświacie w zeszłym tygodniu przedstawiciele NSZZ “Solidarność” oraz inne związki rozmawiały z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.

KSOiW reprezentował Roman Laskowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że w obecnej chwili, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju,  najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych. Zwrócił również uwagę na duże trudności dyrektorów placówek oświatowych związane ze współpracą i kontaktem z powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi.

Nasz przedstawiciel odniósł się także do wyrażonej przez ministra potrzeby odbudowania autorytetu nauczyciela wskazując, że na jego osłabienie wpłynęło m.in. usunięcie art. 88 z Karty Nauczyciela, niskie pensje pracowników oświaty i niewywiązanie się rządu z podpisanego z “Solidarnością” porozumienia 7 kwietnia 2019 Laskowski wyraził nadzieję na wznowienie dialogu i kontynuację prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.