500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

  • PDF

Od poniedziałku (1 września) w placówkach ZUS można składać wniosek o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Oficjalnie, świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji rusza od 1 października. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na miesiąc przed tym terminem, przygotował i udostępnił klientom formularze w tej sprawie.

- Tego dodatku nie będziemy przyznawali z automatu, a jedynie na wniosek. Jest bardzo przejrzysty i prosty do wypełnienia. Wszystkie osoby, które wnosiły o to świadczenie przed wrześniem - kiedy nie były jeszcze dostępne zusowskie druki - uspokajamy, że te prośby nie będę odrzucone. Bez względu na to, w jakiej formie i kiedy wpłynęły lub wpłyną do nas wnioski o ten dodatek, będziemy je rozpatrywać z początkiem października – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie w maksymalnej wysokości 500 złotych netto ma być wsparciem dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od dodatku nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy ani składka zdrowotna. Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, emerytura lub renta brutto razem z najwyższą kwotą dodatku nie może łącznie przekroczyć 1600 złotych.

- Jeśli ktoś pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 złotych lecz nie przekracza 1600 złotych, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie odpowiednio niższa niż 500 złotych. Po prostu będzie to różnica między kwotą 1600 złotych, a wysokością brutto emerytury, renty lub sumy tych świadczeń jakie ma osoba wnioskująca o dodatek – wyjaśnia Szczurek i dodaje: - zadziała tutaj mechanizm „złotówka za złotówkę”. Jeśli ktoś ma decyzję ZUS o emeryturze w wysokości 1450 złotych brutto i spełnia pozostałe niezbędne warunki, to jego świadczenie uzupełnimy o 150 złotych, do wysokości 1600 złotych.

Oczywiście kryterium dochodowe nie jest jedynym warunkiem jaki trzeba będzie spełnić, żeby zostać beneficjentem tego programu. Na świadczenie uzupełniające mogą liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. O dodatek mogą się też starać emeryci, zwłaszcza ci, którzy ukończyli 75. rok życia. Ta grupa, dostaje już co miesiąc
z ZUS dodatek pielęgnacyjny, jednak nie oznacza to automatycznego uznania za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wiele osób będzie musiało być przebadanych przez lekarzy orzeczników ZUS, by ustalić czy są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Warto więc dołączyć do wniosku ZUS ESUN dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, na przykład kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku).

 

„500+” dla osób niepełnosprawnych – pytania i odpowiedzi

Komu przysługiwać będzie świadczenie uzupełniające?

Proponowane rozwiązanie jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.

Czy liczy się tutaj dochód z pracy?

Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie uzupełniające brane pod uwagę są wyłącznie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługujące osobie z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie mówimy tu o dochodach na osobę w rodzinie.

Czy konieczne jest złożenie wniosku?

Tak, świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie orzeczenie musi posiadać osoba uprawniona do świadczenia?

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Co jeśli mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z projektowaną regulacją osoby posiadające jedynie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania orzeczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że osoby posiadające w dniu wejścia w życie ustawy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły w ciągu 6 miesięcy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku jego wydania świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Po tym okresie ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego nastąpi na zasadach określonych w projektowanej ustawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia, czyli 500 zł. Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne

W jaki sposób finansowane będzie świadczenie?

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

źródło: ZUS, www.gov.pl

Poprawiony: czwartek, 05 września 2019 07:51